EGY az Isten, és három a magyar igazság, és sehol sem annyira három, és ez a három sehol sem annyira EGY, mint a magyarban. Atya-Anya-Fiú
Minden közösséget hosszú távon csak a belső bizalom tart meg.
Ennek az lapja a helyes, igaz önismereten alapuló közös értékrend és erkölcs lehet.


Mottó: Gyerekeinknek tanulságul, mert rájuk marad a világ gyógyításának feladata: a rosszat jóvá változtatni!

AJÁNLÁS

Milyen értékekkel rendelkezik a magyarság?
Mit adott a múltban, és van-e mondanivalója a jövő számára?
Magyar kultúra iránt érdeklődő idegen fordulhat ilyen kérdésekkel magyar ismerősei felé, lényegretörő válaszra várva. De válasz legtöbbször nem érkezik. És még hányszor nem érkezik, vagy ha érkezik, az is dadogó!

*******

Válaszkereső igényből született e könyv.
Kezdetben összefoglalóként indult, kutatók, történészek, gondolkodók tanulmányaiból, előadásaiból összeállított gyűjtemény formájában. Böngészésük közben döbbentem rá, hogy jóformán semmit nem tudunk azon értékeinkről, melyekről hivatalos oktatásunk is csak hallgat.
Szabadidőnk viszont kevés van a hiányok pótlására. Éppen ezért igyekeztem tömören, érthetően bemutatni azon rejtett, de mégis könnyen felismerhető magyar értékeinket, melyeknek kereséséhez sok-sok órát kellene eltöltenie az érdeklődőnek. Felgyorsult korunk, amennyi időt hagy még számunkra, azt érdemes rászánni, hogy mi magunk fedezhessünk fel régi-új csodás dolgokat.
A természettudományok ismétlődő folyamatok összefüggéseinek leírásával igazolják egy-egy jelenség törvényszerűségét. Hasonló törvényszerűségeket fedezhetünk fel a magyar kultúra elemeiben is. Az olvasó gazdag kincsestárra talál. Ráébred olyan kapcsolódásokra, melyek további gondolkodásra serkenthetik, miközben önbecsülését, önjavulását is szolgálják. E kincsek a magyarság múltjából jönnek, de nem ósdiak. Ellenkezőleg: annyira örökérvényűek, hogy még a jövőre is megoldást adnak, és nem csak a magyarság jövőjére, de az emberiségére is.
Nagy szavak ezek és kételkedni is lehet benne. A kételkedés a tovább gondolkodó erénye. Számára annyi tanácsolható, amennyit népmeséink is ajánlanak: "aki nem hiszi, járjon utána", mert ez így van rendjén.
Hálát érezvén a gondolatokat elindító forrásanyagok alkotói és közlői iránt, tisztelettel ajánlom e szerény anyagot önkereső embertársaim számára, hogy közösen járulhassunk hozzá magunk és világunk sajgó kérdéseinek megfejtéséhez, bajainak orvoslásához.
Ez küldetés mindannyiunk számára, még akkor is, ha a földi anyagiak homálya időlegesen hálót vet szemünkre.
Szeretettel és őszinte megbecsüléssel üdvözölve az Olvasót,
Vetési Zoltán


GONDOLATOK A MEGMARADÁSRÓL

Korunk értékveszejtő világában élesen tevődik fel a következő kérdés:

Miként lehet önmagunkat felvértezni emberként, magyarként úgy, hogy erkölcsileg megmaradhassunk és megerősödhessünk bármely néptengerben akár egyszál magunkban is, sőt küldetésként erőnk legyen ellátni akár romlott közösségek lelki gyógyító feladatát is?

A kérdésre akkor van megoldásunk, ha elméletben és gyakorlatban is kivitelezhető választ tudunk rá adni!
Az ember szellemi, lelki és testi lény, csak magyarul érthetően: a teremtett ÉRTELEM, ÉRZELEM es ERŐ lénye. Következik mindebből, hogy megmaradni és gyógyítani is csak ésszel, szeretettel és emberi tartással lehet: ésszel, vagyis szellemmel keresni az IGAZSÁGOT, de csakis szeretettel, vagyis lelkileg egészségesen. A megrontó gyűlöletet, a lélek betegséget az igazság keresése közben le kell vetkőznünk. De ész és szeretet tartás nélkül semmivé lehet, a tartás adja az önvédelmet, ami külső megrontásunktól véd.
Szellem, szeretet és emberi tartás, csak magyarul érthetően, a MAGATARTÁS az, ami megtart és az ebben való fejlődés.
Minden a helyes önismerettel, vagyis a szellemmel keresett igazsággal kezdődik. Amíg nem tárjuk fel a magyarság számára mindazt, ami a kincse: a rejtőző tudást múltjában-nyelvében, az erkölcsiséget, a hitet és az ezekből adódó felelősséget küldetése felismerésében, addig öngyógyulására nem is számíthatunk. És addig nincs felfelé vezető út.
Csak az összefüggéseket felismerve kezdődhet el a mára már önmagának is szórványává vált, megosztott, hitét, hűségét és tartását vesztő magyarságunknak gyógyulása. A folyamatban kialakítható egy egészséges, felelősséget vállaló szerves közösségi építmény, ami egyedüli záloga lehet jövőnknek. De az emberiség jövőjének is, mert a gond, az egyetemes.
És itt lép színre a magyar küldetés szerepe: mindezt a tudást megismertetni a világgal is.
E tudás által a ma és a jövő embere már nem egy tántorgó, félrevezethető alakja, hanem öntudatos alakítója és alkotója lehet rábízott világnak.

*******

Más szóval: az EGYSÉGNEK az IGAZSÁGAT boncolgatjuk.
Érezzük: kell lennie egy őstitoknak, mely az emberiség közös nevezője lehet. Feladatunk keresni ezt a szilárd pontot, mely a ma még önmagát pusztító magyarságnak, de az emberiségnek is jövőbeni megtartója lehet.


Mottó: Menni kellene házról házra...
...kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
tört szíveket drótozni, drótozni!
Dsida Jenő

*******

Évekkel ezelőtt szerény kis könyv-ajándékban részesültem,
Hívogató a címe. Mindössze huszonegynéhány oldalas és zsebre
vághatóan piciny. Mégis számomra kedves ajándék lett.
Miért? - Mert szembesített, elhívott és tudatos feladat elé állított.
Mert nélküle, talán e könyv meg sem születhetett volna. Mert benne
a magyarság és az emberiség emberiességének alapkérdései
vetődtek fel, rendkívül tömören. Kegyelmi ajándékként adatott
meg, hogy gondolatainak sora, több éves kísértések nyomán végül
is egy ilyen könyvvé terebélyesedhessen.
A kegyelem nem járt egyedül, hisz megerősítő ajándékként egy
másik, vaskos kötet társult hozzá, benne biztató ajánlással és bő
eligazítással. Hogy a megkezdett úton ne lehessen eltévedni. Címe:
Magyarország Szent Koronája.
Az igazán értékes könyvek eligazítanak. Hogy miért is születtünk
e világra, és mi a feladatunk az örökkévalósághoz pillanatnyinak
számító földi életünk idején. Mi a feladatunk: magunkkal szemben,
mennyit vállalunk családunknak szellemi-lelki-anyagi jövőjéért,
nemzeti közösségünk jövőjéért, és tágabb értelemben az egész
emberiségért.
És vállaljuk-e értékeink nemzedékről-nemzedékre áthagyományozásának
kötelezettségét, hogy ne tehessen majd senki minket felelőssé
az értékátadás fonalának elszakításáért?
A kérdést minden embernek föl kell tennie elsősorban maga
magának, majd cselekednie is az isteni sugallatra figyelve.
Az emberiség javulása innen kezdődik.

Vetési Zoltán

Egységes Magyarság, álom? Legyen valóság!Vágtázó Csodaszarvas album és a facebook-on
Végtelen Ázsia, itt!

Egy az Isten!


"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."


(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")

         
Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép