TOVÁBB!
  Szent Korona Tan Szent Korona Értékrend
1 Ezeregyszáz év Több ezer (legalább 6000) év
  A krisztusi tanítás alapja a Judeokereszténység.

A krisztusi tanítás alapja a Szkíta-Magyar Biblia Kr.e. 4000-ből, amely Jézus anyanyelvén, a kaldeusok arámi nyelvén íródott.

2. Az egy és ugyanazon szabadság elvét nem teljesíti. A közszabadság elve érvényesül.
  A kötelezettségek és jogok egysége nem érvényesül (rendek, hűbériség, feudalizmus)


Szabad magyarok egyetemesen gyakorolják Szent Korona tagságukból eredő jogaikat, a személyenként teljesített kötelezettségek arányában.

3. Egyszemélyes vezetés A vezetés kettős egysége.
  Király a Szent Korona földi helytartója.


A Szent Korona iránymutatását képviseli a "kündü", aminek megvalósítását a "gyula" vezeti, akik a magyar népet szolgálják!

4. Dogmatizmus (agnoszticizmus) Teljes tudás és szabadság kettőben egysége (gnoszticizmus)
  Ami megmagyarázhatatlan, az "isteni titok" az ember számára megismerhetetlen. A Teljes Tudás a hit és tudomány kettőben egysége. (Aquinoi Szent Tamás) A Szabadság atyai eleink hagyományához való hüség és a minden Teremtmény számára biztosított szabadságban megmutatkozó szeretet kettős egysége. (Hérodotosz)

5. 1100 év története az alapelvek (alkotmány) alapja, ezért a Jogfolytonosság megszakadt: 1944 március 19. A magyarság történelme az alapelvek (alkotmány) alapja. Jogfolytonosság megszakadt: 973. Quedlinburgi szerződés
  "Az elmúlt 1100 év alatt a Szent Korona, búvópatak követte a magyarság történelmét és amikor szükség volt rá, a felszínre tört, hogy tiszta forrásában megmártózhassunk." (Bálint Sándor) A szükség okának legjobb bizonyítéka az 1926. évi XXII tc. A Lech mezei csatát nem veszítettük el, így sem katonai sem politikai sem gazdasági kényszerrel nem indokolható, hogy Géza feladta a Magyar birodalom függetlenségét és szabadságát azzal, hogy aláírta Quedlinburgi szerződést.
Alapvető információk, bővebben a http://szksz.com/

GAZDASÁGI ALAPELVEK

- Alulról építkező önellátás,
- a szükségletek kielégítése (az alapvető létszükségletek ingyenesek),
- tervszerű többlet-termelés cserére,
- az éves növekedés értéke szabályozott (nincs külföldi hitel),
- kiegyensúlyozott költségvetés,
- egyetlen bank: Magyar Nemzeti Bank.

Kiegészítés:
- a föld csak birtok, családi örökbirtok nem elvehető csak hazaárulás miatt. A föld mindenkinek jár így feltétlen alapjövedelem létezett. A termőföldet sorsolják az újrafelosztásnál így a kapcsolati korrupció kizárt (nyílvetés ló nyerítés, madárjóslás). Fontos még a szabad fegyverviselés és gyülekezési jog.
A termelőjvak (pl gyár bank ménes-70 ló gúlya)- szintén ingatlannak minősültek a magyar jogban, tehát az állam tulajdona de a birtok az sérthetetlen. Tehát az állam engedélyével sem semmisíthetőek meg, nem számolhatók fel csőd miatt, nem vihetők ki az országból Nem lehet kilakoltatás, a bankoknak nincs ahhoz joga.
Minden tisztviselőt: király, bíró, rendőr (anno zsandár) ügyész a LAKOSSÁG által VOLT (legyen) legyen megválasztva. Törvényt a lakosság hozott (anno városi statutuum rendelet) + Rákosmezei orszáűggyűlések (országos erejű jogszabályok).
- Fontos még a szabad fegyverviselés és gyülekezési jog. A termelőjvak (pl gyár bank ménes-70 ló gúlya)- szintén ingatlannak minősültek a magyar jogban, tehát az állam tulajdona de a birtok az sérthetetlen. Tehát az állam engedélyével sem semmisíthetőek meg, nem számolhatók fel csőd miatt, nem vihetők ki az országból.

Nem lehet kilakoltatás, a bankoknak nincs ahhoz joga.

Minden tisztviselőt: király, bíró, rendőr (anno zsandár) ügyész a LAKOSSÁG által VOLT (legyen) legyen megválasztva. Törvényt a lakosság hozott (anno városi statutuum rendelet) + Rákosmezei orszáűggyűlések (országos erejű jogszabályok).
Beküldte: Katona Tibor

Az állam feladata az összehangolás.

AZ ÁLLAM MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI

- kettős vezetés minden szinten (diktatúra kizárva),
- a legalkalmasabb személy kiválasztása (nyílt választás, szerződéssel),
- mindenki visszahívható,
- kétkamarás országgyűlés,
- az államfő irányítja, a miniszterelnök vezeti az országot, kettős egységben,
- államforma: közszabadságon alapuló demokrácia.

JOGREND

- iránymutatás = Alkotmány
- irányelvek = Alaptörvény (Nemzetgyűlés)
- összehangolás = törvények és jogszabályok (állami szervek)
- végrehajtás = Települési Törvények

A törvények és az alacsonyabb szintű jogszabályok nem szabályozhatják a hatalom megosztását és a hatalom gyakorlását, hanem csak a gyakorlati teremtő munka különböző szintjeit és folyamatait hangolják össze a harmónia fenntartása érdekében.


Kedves látogatók!
Az hogy a magyar termék drágább, arról nem biztos, hogy a gazda tehet. A kereskedelem fölözi le a hasznot, illetve az adózás folytán a pénzünk nagyrésze a külföldi bankárok zsebében landol.? A kamatos kamat elvének lelkiismeretlen alkalmazása folytán a felvett hiteleinknek már a többszörösét fizettük vissza. Ez a legnagyobb gondunk nem más. Ezzel kellene valamit kezdeni, de eddig még egyetlen magyar kormány sem merte felvenni a harcot az uzsorás bankárdinasztiákkal.
Küld tovább minden ismerősödnek!
EZ EGY EU ÁLTAL BETILTOTT REKLÁMFILM A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI TERMESZTÉSRŐL !
A link: http://youtu.be/dO5em1rn5IkAz EU - Európai Unió-hoz történő csatlakozásunk következményei!

A TELJES ÖNRENDELKEZÉSÜNKET ELVETTE!

Az Európai Unió, mint föderatív államszövetség a szubszidiaritás - és ezen keresztül a demokrácia és a szolidaritás - megvonásával a tagállamok teljes önrendelkezését elveszi az alábbiak szerint:

1. Minden nemzeti érték (benne a termőföld) feletti rendelkezés elvesztése
EUM 26. cikk [25] , EUM 3. cikk (7. végjegyzet)

2. A nemzeti termékek védelmének elvesztése
EUM 34. cikk [26] , EUM 35. cikk [27] , EUM 63. cikk [28] , EUM 101. cikk [29] , EUM 107.

3. Pénzügyi függetlenség elvesztése
EUM 282. cikk [31] , EUM 295. cikk [32]

4. Kereskedelmi függetlenség elvesztése
EUM 106. cikk [33] , EUM 207. cikk [34]

5. Vám elvesztése
EUM 28. cikk [35]

6. Az önálló adópolitika elvesztése
EUM 110. cikk [36]

7. Külügy és hadügy elvesztése
EUSZ 18. cikk [37]

8. Önálló jogalkotás elvesztése
EUM 288. cikk [38]

9. Közigazgatás elvesztése
EUM 7. cikk [39]

10. Belbiztonság elvesztése
EUM 88. cikk [40] , EUM 89. cikk [41]

11. Igazságszolgáltatás elvesztése
EUSZ 19. cikk [42] , EUM 86. cikk [43]

12. A tagország kinyitása minden idegen előtt és bezárása a tagország Unión kívülre szakadt minden államalapító és államalkotó nemzetéhez tartozó ember előtt
EUM 49. cikk [44]


Bővebben itt!

Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmány alapelvei 1.

EU-alapelvek Szent Korona alapelvek
Összevonás. Összehangolás.
A kereslet és kínálat díszharmóniája. Igények és lehetőségek harmóniája.
Kiváltság - kiszolgáltatottság diktatúrája. Kötelezettségek teljesítésén alapuló jogok gyakorlása.
Az EMBER anyagi, kozmopolita falanszter-fogaskerék (árú). Az ember lelki-, szellemi- és anyagi egységből álló ingénium (egyéniség).
A nemzeti sajátosságok üres - rezervátumi - színfoltként kezelése. A nemzetek természetes élettereinek tiszteletben tartása.
Az adott hatalmi struktúra mellett és eszközeinek felhasználásával fejezte ki ősi elképzelését a nép és a hatalom viszonyáról. Ez az ethosz, ez a jogi életszemlélet nyilvánvalóan létezett már 896 előtt évszázadokkal, igény pedig rá 896-ban, illetve előtte néhány évvel korábban jelentkezett. Szerves jogfejlődésünk során ez teljesedett be a Szent Korona eszmében, mint Történelmi Alkotmányunkban., amelynek lényege öt pontban foglalható össze:

1. Hungaria semper libera: A Szent Korona eszme, mint Történelmi Alkotmány és az abból fakadó Alaptörvény, és jogrendszer biztosítja a magyarság, valamint a Szent korona értékrendjét elfogadó államalkotó nemzetek által alkotott Magyarország örök szabadságát, önrendelkezési jogát, amit senkinek nincs joga feladni, sem csorbítani.

2. Sacra Corona radix omnium possessionum: Minden jog és birtok forrása a Szent Korona. A nép életének létfeltételei: a föld-, a víz-, a levegő-, és az energiakincsek a Szent Korona által megszemélyesített egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdonában vannak, azok fölött csak a Szent Korona tagja szerezhet birtokjogot.

3. Una et eadem libertas: A Szent Korona országának minden tagját egy és ugyanazon szabadság illeti meg, a kötelezettségek és a jogok összhangján keresztül.

4. Sub specie Sacrae Coronae: Mindennek az egyetemes magyar nemzetet megtestesítő Szent korona tagok érdekében, biztonságuk szavatolására kell történnie. Az Alaptörvény, minden jogszabály, továbbá a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom intézkedéseinek is meg kell felelnie a Szent Korona eszmének.

5. Ius resistendi et contradiscendi: Az egyetemes nemzet minden tagjának kötelessége és joga, hogy ellenálljon és ellentmondjon minden olyan törekvéssel szemben, amely jogainak gyakorlását csökkenti, és kötelezettségei teljesítésének feltételeit korlátozza vagy gátolja.

Hogyan működhetne az Országgyűlés pártok nélkül?

Izland, a polgári demokrácia elhallgatott győzelme!!!
Hogyan működhetne az Országgyűlés pártok nélkül?

A pártok ideológiai alapon megosztják és szembeállítják egymással a választókat, azt az érzetet keltve, mintha a különböző pártokkal szimpatizáló választók érdeke különbözne egymástól.
A jól bevált régi trükköt, az "osztd meg és uralkodj" elvét alkalmazzák.


Hogyan működne az Országgyűlés pártok, pártfrakciók nélkül?

Úgy, mint bármelyik egészséges szervezet, frakciózás, megosztottság nélkül, egységben, egyetértésben, a különböző területekről érkező érdekek összehangolásával. Így működik minden országos szervezet, szakmai kamara, de így működnek maguk a pártok is. Nem tűrik el a frakciózást, mert tudják, hogy az megosztottságot, gyengülést okoz. (A pártban való frakciózásért - nem is olyan nagyon régen - még halálbüntetés is kinézett.) A megosztottságnak semmi alkotó szerepe nincs, egyetlen eredménye, hogy gyengíti az ily módon létrehozott szervezetet.

A kormányra és ellenzékre történő megosztás azt eredményezi, hogy gyakorlatilag mindig csak az Országgyűlés fele hatékony! Az ellenzék akár haza is mehetne a választás után, mert az országot 50% +1 szavazattal kormányozzák. Az ellenzék soha egyetlen elképzelését nem tudja megvalósítani a kormánypárt akarata ellenére. A legtöbb, amit tehetnek, hogy interpellációkban kérdéssel fordulhatnak egy-egy súlyos választói érdeksérülés folytán a kormány tagjaihoz, de ezeknek semmilyen gyakorlati eredménye nincs. Kijelenthetjük tehát, hogy a kormányra és ellenzékre osztott Országgyűlés mindig fél kapacitással dolgozik.

Ezzel szemben az egyéni választókerültekből kikerülő képviselők mindegyike részt venne a törvényalkotó munkában, és csak olyan határozathoz adná a szavazatát, ami a területen élők érdekeivel összeegyeztethető lenne. Utasítással senki sem kötelezhetné, viszont egy-egy fontosabb döntés előtt mindig kikérné a választókerületéhez tartozó önkormányzatok, érintett szakmai, civil szervezetek (köztük a pártok), falugazdászok véleményét, illetve lakossági fórumokon tájékozódna közvetlenül a választóktól is.

A választókörzetében kialakult vélemények összegzésével menne a törvényhozásba minden képviselő, és ezek eredőjeként, a bölcsesség és a józan belátás alapján tett kölcsönös engedmények után hoznák meg az ország érdekének leginkább megfelelő döntést.

Tehát az ország háza nem politikai cirkusz, pártfrakciók küzdőtere, hanem alkotó közösség lenne. Ebben a rendszerben képviselőnek csak az lenne alkalmas, aki képes a közösségi munkára, az együttműködésre.

Ahhoz, hogy ezt elérjük, át kell alakítani a képviseleti rendszert. Ennek első lépése a pártlisták eltörlése, aminek eredményeként a képviselők kiszabadulnának a pártirányítás alól, és választói ellenőrzés alá kerülnének.

Ezt követően akár képviselőink által, akár közvetlen népszavazás útján megvonnánk a pártoktól a jelenleg nekik juttatott milliárdokat, így ők is csak annyi pénzt kapnának, mint a többi civil szervezet. Ez végképp odajuttatná a pártokat, ahová az Alkotmány szerint is valók: A civil szervezetek közé.

A képviselő választáshoz szükséges pénzt nem a pártok, hanem a választókerületek kapnák, hiszen az ő képviselőjük kiválasztásáról van szó. Ők osztanák szét igazságosan azon szervezetek és képviselők között, akik a megfelelő számú kopogtatócédula összegyűjtésével jogot szereztek a kampányban való részvételre.

Így működhetne az ország pártok nélkül, békében, egységben és egyetértésben.

Pártok természetesen lehetnének, és a többi civilszervezethez hasonlóan szabadon folytathatnák az Alkotmány szerinti tevékenységüket, de nem rendelkeznének a képviselőinkkel és ezáltal nem uralnák az országunkat.

"A rendszer mely rabszolgává kíván tenni mindannyiunkat, a hétköznapi emberek, együttműködésére épít. Abban a pillanatban, hogy megtagadjuk az együttműködést a saját rabszolgaságunk kiépítésében - tömegesen és erőszakmentesen - az egész összeomlik, mint egy kártyavár.
Létfontosságú azonban, hogy ne egy emberként szálljunk szembe és vessük véget annak, hogy egy maroknyi ember diktáljon a tömegek számára. Külön-külön könnyen kiemelhetők vagyunk, de együttesen hatalmas erőt képviselünk és a manipulátorok ezt jól tudják."
Forrás: http://www.magyarokszovetsege.hu/content/hogyan-mukoedhetne-az-orszaggyules-partok-nelkuel


Az árpádsáv

   Árpád Vezér
Az árpádsáv - mint a Szent Korona testét (tehát területét és az azt birtokló államalapító és államalkotó nemzeteket) kifejező szimbólum - a magyarság számára ősidők óta a szabadságot jelenti.

Államalapító Árpád fejedelem és a Turul nemzetség kijelölte népe számára a helyes utat. Aki ezt gyalázza, az attól fél, hogy az egyetemes magyarság visszaveszi szabadságát, és érvényesíti önvédelmi jogait, vagyis ellenáll mindenkivel szemben, aki veszélyezteti vagy megsérti a magyarság értékeit és érdekeit.

Ezzel a következetességgel tudjuk teljesíteni a Magyar Küldetést, ami a rövidesen kezdődő világtörténelmi korszak megalapozását jelenti.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép