Aries.hu    TOVÁBB!

Hol van az alkotmány?

Tegnap megkeresett egy felvidéki barátom azzal a kérdéssel, hogy hol olvashatja ő el azt az alkotmányt, ami jogfolytonosságát vissza akarjuk állítani.

A kérdésre azt kellett válaszolnom, hogy olyan törvény, amely magát alkotmánynak nevezi, vagy szövegében alkotmánynak minősíti – legalább is 973-tól a legkésőbbi jogfolytonosság-megszakadásként megjelölt dátumig (1944. március 19-ig) -, nincs! Amikor a választ kimondtam, megéreztem, hogy mi, akik ezt tudjuk, félrevezetjük mindazokat, akik – nem rendelkezve jogtörténeti ismerettel - bennünket olvasnak, hallgatnak. Nem értik, hogy hogyan lehet valamit különféleképpen értelmezni, eredetét különböző korra tenni, hiszen – a józan paraszti ész logikája szerint – ha van valami, akkor az valamikor keletkezett, annak van egyértelmű megjelenése, és – különösen, ha valamit szabályoz -, akkor valami célja, üzenete.

Akkor hát olyasmiről beszélünk, ami nincs?

Természetesen nem erről van szó.
Kell, hogy minden nemzet és állam rendelkezzen olyan iránymutatással, amely a társadalom tagjainak életét szabályozó együttélési (jogi) alapot adja, mert e nélkül általánossá válik a gátlástalan szabadosság.

Történelmünkben ezt az iránymutatást alkotmányként mindig a Szent Koronához kapcsolták.
Az elmúlt ezeregyszáz év történetében ez az iránymutatás nem érvényesült, mert a Szent Koronához kapcsolódásunk tartalmát nem élhettük meg, hiszen a hatalmat gyakorlók a Szent Korona tárgyiasult jelképéhez önkényes értékrendet kapcsoltak.

A tárgyiasult Szent Korona jelenti az iránymutatást?
A Horthy által összehívott Nemzetgyűlés 1920-ban azt mondta ki, hogy egy tárgy az iránymutató alkotmányunk? Úgy-e képtelenség!

Amikor azt mondjuk, hogy Szent Korona Tagok vagyunk mi, államalapítók és államalkotók, akkor egy tárgy részeként határozzuk meg magunkat? Természetesen nem, hiszen érzelemmel és értelemmel rendelkező emberek vagyunk! Amikor életterünket és önmagunkat a Szent Korona részének valljuk, akkor az életteret azonosítjuk bármely tárggyal, önmagunkat bármely élőlénnyel? Hogy lenne ez az állítás igaz, hiszen az élettér az anyagtalan és anyagi értékeink teremtésének helye, mi pedig a lelki-, szellemi- és anyagi teremtmények létrehozói, őrzői és használói vagyunk!

Egyáltalán, miért "Szent" a Korona? Szentté avatták, ha igen akkor ki és mikor? Ha nem, akkor mivel indokoljuk, hogy "Szent"? Istentől eredő? A zsidókeresztény vallás melyik Istenétől, a gyűlöletkeltő, gyilkoló Jahvétól, vagy Jézus szeretetben megbékélő és megbékéltető Atyaistenétől? Ha nem a zsidókereszténység isteneitől eredő, akkor melyik más vallás Istenétől? Vagy az az Isten, amelytől ered, nem vallás Istene, hanem "a normális emberi létre tanító" Teremtő – ahogyan Hamvas Béla írja?

Ha nem Istentől eredő, akkor miért "Szent"?
És egyáltalán, van kapcsolat a Szent Korona és az alkotmány között?
Ha igen, akkor a kapcsolat mit jelent, és miért nem írták le valahogyan, de lehetőleg egyszerű szavakkal, lényegre törően? Ha nincs kapcsolat, akkor mi az alkotmány alapja?

Még számtalan kérdés feltehető. És a kérdések megfogalmazása nem ér véget addig, amíg nem érezzük és értjük az alapot, ahonnan továbbgondolásunk elindul.

Ez az alap egyrészt a magyar nyelv, másrészt Szent Korona jellege. Ebből eredően, aki "világpolgár" (kozmopolita, leánykori nevén: internacionalista) szemléletben akar és tud csak gondolkodni, az tegyen le arról, hogy megérti az alkotmány lényegét. Ő emberi eredetűnek fogja tartani, ami koronként változó tartalmú és a folyamatosságot csak forma jelenti – erre példa a magyarság utolsó ezeregyszáz éve, a Történeti alkotmányosság korszaka.

Az "alkotmány" szó az Alkotó Alkotásához adott működési leírását (alkotmányát) jelenti.

A nyugati civilizáció koreszméjét követő világpolgár számára is ugyanez a meghatározás érvényes, de az "Alkotó" helyére a diktátor lép, az "Alkotás" helyére egy folyamatosan pusztuló világ, és a működési leírás a diktátor kizárólagos érdekérvényesítését biztosítja.

Az ősi civilizáció koreszméje Alkotónak a Teremtőt tekinti, aki az emberrel Szövetséget kötött az Alkotás működtetésére, amely alapját a Szövetség jelképe, az Isteni Iránymutatást közvetítő Szent Korona jelenti.
Ez az a Szövetség, amelyet a magyarság génjeiben hordoz, és ez az a Szövetség, amivel kapcsolatban Bálint Sándor a következőt mondta: "A Szent Korona, mint búvópatak követi a magyarság történelmét, és amikor szükség van rá, felemelkedik, hogy tiszta forrásában megmártózhassunk." Tiszta forrásként ezeregyszáz éves történetünkben táltos László fejedelmünket és a "Fénylény" Mátyást nevezte meg.

Most azokat mosolygom meg, akik kinevettek azért, mert "szakráliskodok", a mondát tényként kezelve – ahogy mondták.

Teremtő és az Ember közötti SzövetségFogódzkodjatok meg, Jópajtások:
Van kézzel fogható, rágható (de a fogad beletörik), három dimenzióban létező bizonyíték a Teremtő és az Ember közötti Szövetségre, de nem papíron, hanem kőbe vésve, nem latin betűkkel, hanem – rovásírásunkkal rokon – ékírással, nem angolul, nem oroszul, de még csak nem is héberül vagy latinul, hanem Jézus anyanyelvén, ragozós arámi nyelven, aminek szógyökeit a ma beszélt magyar nyelv hatezer év múltával 60 %-ban tartalmazza. (Ennyit Hundorfer hazugságáról, finnugorságunkról.)

Ez a bizonyíték az Úr kőtáblára vésett "Világosság beszéde" (Bibliája), amelyet a mezopotámiai Úr városában talált meg Kramer professzor 1954-ben. Korát Kr.e. 4000-re teszik. Ugyanebben a korban és ugyancsak Mezopotámiában alakult ki az ősi civilizáció. A kettő közötti összefüggésre nem kell magyarázat. (Aki ismeri ennek társadalomszervezési és tudományos hagyatékát (benne pl. a számismerettel), az nem mond akkor marhaságot – az ősi civilizációt egyenlővé téve a primitív kultúrával -, mint Lóránt Károly a "Hatoscsatorna" műsorában.)

A rokonság egyértelmű bizonyítékai alapján joggal nevezte ezt a leletet Badiny-Jós Ferenc "Magyar Bibliának". Nem zárójelben írom, hanem kiemelve, felkiáltójellel a végén: a Szent Korona kifejezés – mint értékrend-azonosító – itt szerepel először, tehát 6000 évvel ezelőtt!

Ha valaki a rokonságban kételkedik, annak itt egy újabb bizonyíték: Wass Albert "A hagyaték" c. regényében olvashatjuk Apó, a Nemzet Táltosa 1921-ban elhangzott szavait, amit Istenszékén mondott az akkor cserkész írónak:
"Ezért hát vonuljon most félre mindegyiktek az elmélkedés magányába, hogy fületek meghallhassa az Úr szavát. Azt a csöndes, halk szót, ami belülről való, s amelyikről a próféta így véste kőbe a maga tapasztalatát annak idején, Úr városában: először jött egy roppant szélvihar s porlasztotta a hegyet..., de az Úr nem volt a szélviharban. Aztán földrengés jött, rengette a hegyet..., de az Úr nem volt a földrengésben. Aztán jött a tűzvész..., de az Úr nem volt a tűzben."

Mondd meg, kétkedő Jópajtásom: Honnan származó és mikor keletkezett iránymutatást tartalmazott az a – rovásfán hagyatékolt – "Úr szava", amit Krámer 33 ével később talált meg Mezopotámiában?

És, hogy teljes legyen a kép: ez a kőtáblára vésett üzenet a Magyar Küldetést jelenti ("mintát adni az emberiségnek az emberi életre" – Németh László). Ezt bizonyítja, hogy a II. Vatikáni zsinat megnyitóján XXIII. János erre a – szavaival – "Paralel Bibliára" hivatkozott a Jézusi Tanítás alapjaként – elvetve a Tórát, mint annak forrását.

Ha kedves, zsidókereszténységgel – egyelőre – fertőzött Jópajtásom ezt kétségbe vonod, akkor szeretettel kérlek, hass oda, hogy a Vatikáni Levéltár nyilvános legyen, mert akkor megtalálod ezt a beszédet az ugyanezen gondolatokat megfogalmazó "Penitentiam agere" kezdetű enciklika teljes – nem cenzúrázva kiherélt – változatával együtt.

A Szent Korona Értékrendjével közvetített Iránymutatás (alkotmány) a szkítáknál az életvitel alapja volt bizonyíthatóan (Hérodotosz) Kr.e. 1200 körül. Ők határozták meg a szabadságot (és annak feltételét, a szeretetet és az Isteni Tanításból gyakorlattá tett hagyomány kettős egységét) az Isteni Iránymutatás (Alkotmány) "szegletköveként".

Ezt a szegletkövet ásta ki és tette a magyarság életét gyökértelenné Géza 973-ban a Quedlinburgi Szerződéssel, amelyben megfosztotta a szabad magyarokat legnagyobb értéküktől, a szabadságtól.

"Alkotmányosan" ezt úgy kell mondani, hogy "felfüggesztette az Isteni Iránymutatást közvetítő Történelmi Alkotmány hatályát, és hatályba léptette a nyugati civilizáció megosztó Történeti Alkotmányát".

Ma kaptam egy ezoterikus írást (mivel a fentieket alátámasztja, csak akkor mondd nevetségesnek, ha érvekkel bizonyítod azok hamisságát), amely a következőket tartalmazza:
"Tehát megérkeztetek ide, a Kárpát-medencébe. Intuitívan tudtátok, hogy ide tartotok, tehát megtörtént a letelepedés. S most nézzük meg energetikailag egy kicsit a másik oldalt. A Föld energiáiban nem csak az a folyamat zajlik, ami a Föld rezgésszintjét emeli. Létezik egy másik energia a Földön, akinek ez nem áll szándékában. Nem képviseli az érdekeit. Ez az energia pillanatnyilag a Földön elég jelentős mértékben irányítja a hatalmat. Tökéletesen érzékelte, amikor elindultatok Keletről, végig követte utatokat, s tökéletesen érzékelte a megérkezéseteket. Tökéletesen tudatában volt annak, hogy miért jöttetek, mi célból s annak, hogy kik vagytok.

Ez az energia hatását jelentős mértékben először akkor fejtette ki, amikor István királyotok, az egyházhoz csatlakozva, megengedte ennek elterjedését, segítve ezt a folyamatot. Ez annyit jelentett, hogy csatlakoztatok ahhoz a hatalmi struktúrához, ami innentől kezdve egységeteket erősen szétzilálta, s veszélyezteti a mai napig.

Ezek azok az erők, melyek országotok vezetőire mindig is hatottak, folyamatosan az egység kialakulásának megnehezítését az egységes erők fellépését gátolták."

Akinek kell, az érzi és érti.

Kelt Szegeden, 2015. Kikelet havának 9. napján.
Szeretettel, Halász József
Európai Unió vagy Magyarország

Konföderatív levelezőlista Készíti: dr. Halász József
(30/6163894, gm@gondoskodomagyarorszag.com)
http://www.gondoskodomagyarorszag.com/


Régen dicsőség volt meghalni csatában az igazságért, szabadságért, a népért és Istenért. Kattintson ide!

 

Tudsz jobbat?

Orosházi FerencMa Magyarország, nem egy szabad, független ország. Ki van szolgáltatva az EU döntéshozóinak, a nemzetközi pénzügyi oligarchiák kényének, kedvének. Adóság csapdában, kamatrabszolgaságban sínylődünk, és terveik szerint fogunk is az idők végezetéig.

A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Magyarország örökké szabad. Magyarországon, magyar embereknek, magyar emberek által, magyar érdekeknek megfelelő törvények szülessenek.
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarország földi javai, természeti kincsei, stratégiai üzletágai külföldi tulajdonban vannak.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Magyarország területén minden, ami a földön, az alatt és felett található a Szent Korona - soha el nem idegeníthető - tulajdonát képezi. A birtokos jogokat - ami ez esetben megegyezik a tulajdonjogokkal, a külföldi kézre való átjátszás kivételével - a Szent Korona Országának tagja gyakorolhatja. Amit eddig elvettek így, úgy, vagy amúgy, visszajár!
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon annak van igaza, kiváltsága, helyzeti előnye, akinek hatalma, pénze van.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
A kötelezettségek és jogok tekintetében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez.
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon - és persze a világon - a pénz hatalma alá rendelődik minden. Akár a természet kárára is. Korszakalkotó, természet és ember kímélő találmányok kerülnek íróasztalok fiókjaiba, vagy lehetetlenülnek el, ha a nemzetközi olaj, gyógyszer és politikai maffia érdekeibe ütközve.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Minden magyar érték - szellemi és anyagi -, a természet és a magyarság érdekeit kell, hogy szolgálja.
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon demokrácia van, ami idegen érdekek által irányított, pártok által működtetett diktatúrát jelent. A "szabad" választások alkalmával, arra adhatjuk voksainkat, akiket a háttérhatalom e célra kijelöl, vagyis az "Ő" befolyása alatt áll. Bizonyíték erre az elmúlt húsz év során megtízszereződött államadósság, és a nyom nélkül elherdált állami vagyon. Felelős nincs. Az egymást váltó kormányok egymást mossák tisztára, néhány pojácán elverve tessék-lássék a port. Érdekeink érvényesítéséhez nincsenek megfelelő eszközök, nincs média tájékoztatás és persze akarat sem hozzá. Ha felemeled a hangod, te vagy az antiszemita, a rasszista, a fasiszta. Ha az utcán merészelsz tiltakozni, csőcselék és/vagy terrorista leszel.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Mindazok vezetőkkel szemben, akik visszaélnek a bizalommal, és megsértik a Szent Korona Alkotmányát, nem csakhogy joga, hanem kötelessége a Szent Korona tagjának ellentmondani, ellenállni. Ez az ellenállási jog. 1222-től az Aranybullában foglaltak szerint, ÖRÖKÉRVÉNYŰ jogunk!
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon a parlamenti demokratikusnak nevezett önkény játékszabályai szerint, az irányítás, végrehajtás és az ellenőrzés teljesen összemosódik. Minden a pártérdekek alá rendeződik, figyelmen kívül hagyva a Nemzet igazi érdekeit.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Az irányítás, a végrehajtás és az ellenőrzés háromlábú biztos talapzaton állva, elkülönülten, érdekösszefüggések nélkül, a vezetésben résztvevő személyek visszahívhatóságával valósuljon meg.
Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon egy szűk politikai elit dönt a megtermelt többletjavak, adóbevételek ezermilliárdjainak elosztásáról.
A Szent Korona Alkotmánya kimondja:
Az adóforintok formájában kifejezhető bevétel a keletkezés helyszínén, vagyis a települések közösségei által kerüljenek felhasználásra. Abból részesüljön a központi irányítás. Ne fordítva, ahogy manapság. A helyi közösség jobban el tudja dönteni, hogy arra van-e szüksége, hogy meglegyen a téli tüzelő az iskolába, vagy esetleg gigantikus völgyhidakra, mezőn felépített alagutakra, vagy aranyárban épülő autópályára van-e szüksége a településnek. Tudsz ennél jobbat?

Ma Magyarországon hallottál már arról, hogy egy sztrájkoló közösség érdemben elért volna valamit? Nem? Hallottál már olyat, hogy a nép által kezdeményezett népszavazást kitűztek volna? Nem? Még akkor sem, amikor 600 ezer aláírás gyűlt e célból össze? Hallottál már olyat, hogy bármilyen jogi lépés, ami a hatalom ellen irányult a felperes igazával zárult? Nem? Hogy lehet ez? Hát nem demokráciában élünk? De igen! Pontosan ott. A legaljasabb találmány a világon, mert elhiteti, hogy jogaid, lehetőségeid vannak. Azért arra gondosan ügyelnek, hogy megosszák a Nemzetet, mert az egyetlenegy ellenszere a diktatúrának az EGYSÉG! Az ellen nincs orvossága, csak az erőszak! Ez az eset viszont már máslapra tartozik.
Tudsz ennél jobbat?

Ha igen, akkor mondd, és tegyünk úgy! De tegyünk! A csodában reménykedés, a várakozás, a 2014-es választási eredményekben való bizakodás, ha mégsem akkor majd az azt négy év múlva követő választások fényes jövő képe, Nemzetünk halálát jelenti.

Tennünk, cselekednünk kell, hogy gyermekeinknek lehessen magyar múltja és jövője!

Orosházi Ferenc
a Zászlós


"Minden vagyonodat elvesztetted. A virágok is elvesztették színpompás ékszereiket, csak puszta gyökerük maradt meg a föld alatt. Azért ne hidd, hogy most már többé sohasem fognak virágozni."

(Wass Albert)


Vélemények rólunk, Magyarokról. Katt ide!



Keresd Istenünket!
Má-tün intelme: "Tartsatok össze, legyetek egymásért is, ne csak önmagatokért! (...) egység leendjen, mert minden széthúzás az én erőmet gyöngíti, aki oltalmazó Istenetek vagyok!" (Yot. 2. 149-150. o)

"Velünk van, ha hozzá szíttunk,
Értünk van, ha érte vagyunk,
erősít, ha összetartunk,
hozzánk szítt, ha nem húzunk szét.
Ereje erőnk, erőnk ereje.
Jóban támogat,
ellenségeink erejét rontja,
egyetlen igaz támaszunk.
Nagy Isten a MI ISTENÜNK,
MAGYAROK ISTENE!" (YOT.I. 105.o.)


"Ne járva közelítsd ISTENT, mert nem leled sehol. Nézöl jobbra, nézöl balra, előre, hátra, magad elé, magad mögé, alád, föléd. Nem leled, és azt mondod nincs is!

Nézz magadba, kövesd ŐT bensődben, kövesd érzelmeiddel, kövesd tekinteteddel, eszeddel.

Járd az UTAT saját belső végtelenségeid terein. Az ÚT végén megtalálod ŐT, s ha megtaláltad, te sem vagy többé, Ő sincs többé, mert elérvén, egy leendsz VELE."

YOTENGRIT

(Yotengrid II. ISZ-TIEN VILE GEN)

Má-tün-ről:

Nekünk Magyaroknak is van védelmező Istenünk!

A mondák szerint egy "Má" nevű nagy hős "vállalta" az "égi politikai szerepet" - már mint szellem - hogy magába koordinálja a belé vetett hit szellem-erejét. A mondabeli Má - ugyanaz a hős, mint Fehérlófia mesénk hőse - eredetileg totemállat-ős. A rábaközi hagyatékban Má az első emberek ikerfiainak egyike, egyúttal a magyar nép hős őse.

De hogy lesz a népcsoportokat egyesítő, nemzetet kovácsoló jelentős államférfiból és hadvezérből, történelmi személyiségből Őrszellem, népünk oltalmazója? Má-tün-nel mint történelmi személyiséggel, mint hős-őssel, mint legendák szereplőjével, és mint Nemzetünk Őrszellemével is érdemes megismerkednünk.

Nevében a mén(ló) név rejtőzik. Má alakjához egy történelmi hős alakja társult, nevezetesen Má-Tun keleti-hun király alakja (kínaiasabban Mao-Tun), aki Kr. e. 207-től 174-ig uralkodott és megalapozta az első Hun Birodalmat. Ő az "íjfeszítő népek" egyesítője, korában a Kínai Birodalom ellensége. Belső-Ázsia és Kelet-Európa térségének népvándorlás kori dinasztiái - az Árpád-ház is - szívesen vezették vissza családfáikat Má-Tun-ig, illetve az általa alapított Dul, vagy Dulo dinasztiáig.

Legendák, mondák fűződnek Má-tün nevéhez.

"MÁ-TÜN nagy hős volt, bátor, népéről gondolkodó és gondoskodó hős - lelkében ISTENSÉGE felé igyekvő és ISTENSÉGÉ-re lelő…. Zsarnokokat vetett le népe és nemzete nyakáról… Holta után - mely csatában érte - számot adott SZELLEME Önmagának és a szellemvilág nagyságai megmérték az Ő értékét. Megmérték, és magukhoz méltónak találták. MÁ-TÜN pedig a világ ügyeinek igazgatásából népeinek istápolását vállalá."(YOT. 2. 149.o.) Régi Táltosaink megidézték szellemét, segítségét, együttműködését, útmutatását kérve. Onnantól szövetség köttetett Má-tün Őrszellem és Népeink között.

Az embernek szüksége volt és van, kisebb nagyobb védő szellemekre, "istenek"-re, aszerint, annak megfelelően, hogy kisebb vagy nagyobb embercsoport érdekei koordinálódnak-e.

Az "istenteremtés" ős-uráli logikájának alapja a szellemkvantum elmélet, melynek értelmében az információt hordozó szellem-mennyiségek összeadhatók és gyarapíthatók, átadhatók és szétoszthatók.

A kollektív hit teremti meg az Őrszellemek-et, a "Kisisteneket", akik a beléjük vetett hit révén erősebbek vagy gyöngébbek. A rábaközi bácsák szerint a "Zsidók Istene" például azért hatalmas Őrszellem, mert nem csak saját népe imádja, hisz benne, hanem például keresztények is. Sok "régi isten" meg azért "szunnyad", mert feledésbe merült, senki sem táplálja, erősíti hitével.

A "Magyarok Istene" például annak a heterogén, nyelvileg, származásilag többrétű, több eredetű törzsszövetségnek az "istene", mely a magyar állami élet kezdetét jelentette. Ő a szövetségben résztvevők mind valahányának "szellem-részvényei" által "istenné" növelt Hős-Ős-Szellem.

Ha van közös "istenük", akkor egy szövetség vagy állam egyetlen népe sem idegen. Nem a származás számít, hanem a közös eszme, a közös célokért munkálkodás. Ez az ősi magyar logika tette lehetővé később is, - I. István Intelmei, majd a Szent Korona eszme vagy tan révén -, hogy a magyarság minden hazát kereső jövevényt magába integrált.

A "Magyarok Istené"-nek magja a "Világügyelő Férfi" ősi ugor istenalakja lehetett. Utóbbi a legfőbb Isten-pár gyereke volt, a Föld-re ügyelő "istenség".

"Minden ISTEN olyan erős, mint amennyire hisznek benne"! Ezért szólnak a legendák féltékeny, haragos istenekről. Ezért mondja például az Ószövetségben a zsidóknak az ő Istenük: "Ne legyenek énrajtam kívül isteneid!" Ezért ajánlotta a táltosoknak Má-tün: "Tik az által szítanátok hozzám, ha nem fogadnátok bé szívetekbe más Isteneket". Jól tesszük tehát, ha Magyarokként a Magyarok Istenéhez fohászkodunk. Ugyanakkor meghagyjuk a jogot és lehetőséget más népek számára, hogy ők az ő Isteneiket imádhassák. Meghagyjuk őket hitükben, de nem engedjük, hogy számunkra idegen hiteket, isteneket kényszerítsenek ránk. Ez azért is fontos, mert ha más népek isteneit kezdjük el sajátunkként tisztelni, akkor lelkileg az adott nép uralma alá kerülünk. A népük által nem hívott, feledésbe merült istenek pedig elgyengülnek, és ugyanúgy népük is.

Ezért gyűlünk egybe, megfogadva Má-tün intelmét: "Tartsatok össze, legyetek egymásért is, ne csak önmagatokért! (…) egység leendjen, mert minden széthúzás az én erőmet gyöngíti, aki oltalmazó Istenetek vagyok!" (Yot. 2. 149-150. o)


MAGYAROK ISTENE óvja nemzetünket!


Egy az Isten!


"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."


(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")


Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép