Aries.hu    TOVÁBB!
"A szeretet és a békesség, fiam, a legkisebb kunyhóban is elfér.
Nem mindég a nagy házakban élnek boldog emberek."
(Wass Albert)

"Haszontalanságokat ne gyűjts soha! Bélyeget, gyufaskatulyát, pénzt, vagyont.
Csak a szépet gyűjtsd meg magadban. A szépet, amit a szemeddel láthatsz, füleddel hallhatsz, orroddal érzékelhetsz, és ujjaid hegyével megtapinthatsz. Meg amit gondolsz olyankor, azokat gyűjtsed! "
(Wass Albert)


SZER-elem A szeretet a végtelen, feltétel nélküli szabadság, korlátlan lehetőség a TeremTŐ felfedezésére, megélésére és MAGunkba való eljutásra. Amennyiben megérünk arra a felismerésre, hogy a Forrás, - a TeremTŐ tövünk mely mindannyiunkban EGY, így EGYek vagyunk EGY-MÁSban - nem más mint a feltétel nélküli SZERetetet, megtapasztalhatjuk, hogy minden olyan elképzelés, szabály, vallási dogma, mely a Forrás (Teremtő, Isten stb.) megismerését feltételekhez köti, a Teremtőt pedig az emberi lény LÉNYegétől leválasztva külön kezeli, semmi mást nem tesz, mint az EGYségről való leválasztódás, s az ebből fakadó félelem és a hatalom építésében segédkezik. Ez a félelem és a hatalom lesz aztán a Forrásban létező EGYségtudattól való eltávolodás fő eszköze. Két jelenség lép fel párhuzamosan ezzel egy időben:

 • az Emberi Lény tudati szinten leválik ÖnMAGáról, vagyis a Forrást kívülálló, tőle független létezőként, valóságként (szeparáció) kezdi megélni, próbálja megtapasztalni az életében


 • a SZERetettől való távolodás során a félelem erősödik ezzel egy időben, ami a továbbiakban az élet alap motivációjaként kezd láthatatlan módon beépülni a tudati és mentális mezőbe. (lásd pl. istenfélelem) Az egzisztenciális és spirituális félelemben élő ember pedig vezethetővé válik, vezetőt és közvetítőt igényel. Megjelennek tehát a közvetítők melyek minden síkon arra törekszenek, hogy a szeparációt, vagyis az Emberi Lénynek a Forrástól való távolságát folyamatosan fenntartsák, magukat téve egyedüli közbenjárónak ennek a távolságnak a egyesítésére. (világi és egyházi hatalmak)


 • A Forrás nem választható el semmitől sem.

  Az EGYség élmény megbomlása az, ami elfeledteti velünk, hogy Isten nem rajtunk kívül létezik, hanem valójában a mi valódi MAGunk, ily módon még csak nem is bennünk van ilyen értelemben - mert ez csak a kívül-belül elválasztódását erősítené meg - hanem MAGunk vagyunk az Ő része. EGYek vagyunk vele.
  Istent nem kell belehelyezni tehát a világba, hanem arra kell ráébredjünk, hogy tulajdonképpen elválaszthatatlan mindentől ami létezik.

  A forrás vizében léteznek-e vízcseppek, vagy csak a mi elménk az, amely a forrásvizet vízcseppek összességeként határozza meg?
  Már maga a meghatározás szavunk elmond mindent. A meghatározással ugyanis határokat állítunk fel. Ezzel a Létezőből elkerítünk valamit, amit aztán önálló fogalomként kezelünk és általa újabb felismerésekre jutunk el.
  De kérdés, hogy amikor az Egészet részeiben próbáljuk meg vizsgálni, a fogalmi elkülönülés mennyiben szolgálhatja, vagy szolgálhatja-e az Egység megismerését? A forrás vizében egyetlen csepp tartalmazza a Forrást. A Forrás vizét viszont ha cseppekre bontjuk, ezzel látszólag lehetetlenné tesszük annak Egységében történő megismerését. Egy csepp víz nem más mint a forrás élő áramából kiragadott rész, mely a mozgás, az áramlás valóságából kiszakítva, már más valamivé definiálódik át.

  Hol van az igazság akkor? Melyik végletben? Túl sok kérdés egyszerre, a válasz mégis nagyon EGYszerú: EGYikben sem, hanem mindben EGYszerre. Amikor az elkülönültség állapotában vizsgáljuk meg őket, csak tézis és antitézis születhet. A dualizmus világában pedig elkezdődik a "igazságért" zajló küzdelem. A Lét a MOSTban megtapasztalható VALÓSÁG szintézise. A Valóság az, amely mindent magába foglal és mindennek a Forrása is egyben. Részeit feldarabolhatjuk bármilyen módon, bármennyi részre, de így az EGYséget értelmezni EGYre nehezebb lesz. Csodálatos módon ugyanakkor nem tudjuk olyan parányi részre osztani az Egészet, hogy annak bármely részében ne legyen jelen az EGY Lényege. (hologram, fraktál elv) A magyar nyelv csodálatosan tartalmazza az EGYségtudatról szóló üzeneteket. Az EGY szógyökünk ugyanis EGYszerre alkalmas az EGYtől való elkülönültség és az EGYben való EGYségélmény kifejezésére. Lássunk egy példát.

  EGYedül. EGYedüllét - benne van az EGY szógyök, mégis az EGYtől való elkülönültség kifejezése.

  EGYben, EGYütt, EGYüttesen - az EGY szógyök ismét az alap, de az egységélmény jut kifejezésre.

  EGY-MAG-am - ez a szavunk pedig a LÉTünk mágiáját fedi fel és önti nagyon érthető formába:

  az EGY (Forrás, Teremtő, Isten, SZERetet, SZER-elem stb. ezek közé én azért teszek egyenlőség jelet, mert tulajdonképpen MIND-EGY) az eredetünk, a LÉT, a Valóság, a Mindenség kifejezője a MAG pedig az EGYben megnyilvánuló LÉT-MAGunk kifejezője, az a MAG, mely az emberi testben mindaddig az elkülönültség állapotában tapasztalja meg a Létet, ameddig a tudata meg nem nyílik, meg nem világosul az EGYségélmény, az EGY valóságában, a MOST, a Van Létében.

  Az EGY-LÉNYEGűség felfedezése és megélése tehát az, ami a holisztikus szemlélethez elvezet. Magunk isteni, teremtő volta, és annak felfedezése, megélése pedig csak úgy történhet meg, ha mindez minden előzetes feltételezést, dogmát, szabályt nélkülözni tud.

  Az EGYségélmény megtapasztalása pedig csak a SZERETET INTELLIGENCIÁJÁBAN lehetséges. A szeretetintelligencia maga a Forrás, mely vizében minden csepp önmagára lelhet. A SZERetet a létező legnagyobb intelligencia, mert szabad, korlátlan, feltétel nélküli megismerést enged ÖnMAGában ÖnMAGunknak. Valódi szabadság csak a szeretetben, valódi szeretet pedig csak a szabadságban létezhet. Az Igazság pedig nem más, mint a szeretet szabadságában a szabadság szeretetének a kifejeződése. Ez az intelligencia mindenek feletti, de nem valamiféle elkülönült intellektus, vagy az emberi gondolat terméke. A szeretet intelligenciája az a végtelen Lét a MOSTban, mely mindent MAGában foglal. Az Út ÖnMAGunkban mely MAGunk Forrásához vezet, az Út a Mindenségben mely Forrásunk MAGában hordozza. A JELEN-LÉT egyetlen képzeletbeli pontjában sűrűsödik össze, a kiüresedésben, és a SEMMI Mindenségében a MINDENSÉG Semmiségében EGY-SZERűen, EGY-Formán van JELen.

  A SZERETET Intelligencia nem más mint minden Létező teljessége. Az EGYség Mindensége, a Mindenség EGYsége. MAGunk Esszenciája, Esszenciánk MAGa.
  Szeretettel: Fazeks József Tamás


  http://projectavalon.net/lang/hu/flag.html
  Régi magyar áldás
  Áldott legyen a szív, mely hordozott,
  És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
  Legyen áldott eddigi utad,
  És áldott legyen egész életed.

  Legyen áldott Benned a Fény,
  Hogy másoknak is fénye lehess.
  Legyen áldott a Nap sugara,
  És melegítse fel szívedet,

  Hogy lehess meleget adó forrás
  A szeretetedre szomjasoknak,
  És legyen áldott támasz karod
  A segítségre szorulóknak.

  Legyen áldott gyógyír szavad,
  Minden hozzád fordulónak
  Legyen áldást hozó kezed
  Azoknak, kik érte nyúlnak.

  Áldott legyen a mosolyod,
  Légy vigasz a szenvedőknek.
  Légy te áldott találkozás
  Minden téged keresőnek.

  Legyen áldott immár
  Minden hibád, bűnöd, vétked.
  Hiszen aki megbocsátja,
  Végtelenül szeret téged.

  Őrizzen hát ez az áldás
  fájdalomban, szenvedésben.
  Örömödben, bánatodban,
  bűnök közti kísértésben.

  Őrizze meg tisztaságod,
  Őrizze meg kedvességed.
  Őrizzen meg Önmagadnak,
  és a Téged szeretőknek.
  Marcel Messing egy 21 századi Reneszánsz Ember: embertan, filozófia illetve összehasonlító vallástörténet képzése van, író, szónok, tanító és látnok, akinek az angol a negyedik beszélt nyelve.

  Sokat utazott, Indiában tanult, 25 könyvet írt és időt szakított a 26-ik megírásából azért, hogy velem találkozhasson és egy elragadó interjút adjon, amiben erős hidat képez időnk gyakorlati problémái, a Föld Bolygót irányítók tervei és szándékai, illetve a mi alapvető, megtámadhatatlan, lelki természetünk között.

  Marcel saját ébresztőhívása aközben történt, hogy New York-ba látogatott húsz évvel ezelőtt - egy egész évtizeddel a 9/11 előtt.
  Az Empire State Building tetején állva, az Ikertornyokat nézte... és saját szemével látta, ahogy összeomlanak.
  Hallgassa meg azt az üzenetet, amit ez a figyelemre méltó ember átad nekünk ezen a videofelvételen.


  Azt hiszed a hétköznapokban, hogy önálló gondolataid vannak, pedig csak rákapcsolódsz egy Veled egy frekvencián működő energiamezőre, amiből információid nyered. Minél magasabb rezgésű a mező, amiből táplálkozol, - annál közelebb kerülsz a TEREMTÉS szintjéhez.

  Az előttünk álló, nem mindennapi fejlődés átéléshez az utca emberének is meg kell értenie, hogyan működik az a "valami", ami által a tényleges előrelépés rövidesen megtörténik. Ami által végre valóban változást láthatunk az emberi lét minőségében… ez a valami, ami véget vet a válságnak, a széthúzásnak, és egy korszakot befejező csúnya évek sorozatának. "Válság" van! Már szinte divat mondani. És tényleg az van. Az emberi tudat válsága zajlik, a polaritás, avagy dualizmus korának alkonya, annak is végnapjai. Ezért e káosz. De a romokból egy szépséges világ születik hamarosan. Egyre több kvantumfizikus figyelmét köti le: az úgynevezett Morfo-genetikus mező. Ennek meghatározása a következő:

  "A Morfogenetikus mező - Olyan energia-mező, mely által az emberi faj egyedei nem fizikai módon kommunikálnak egymással.
  A morfogenetikus mező metafizikai energia-formák összekapcsolódásából keletkező információs közeg, melyben az emberi faj gondolatainak és érzelmeinek összessége akkor is kapcsolatba lép egymással, ha erre az adott ember nem tudatos. A tudatos emberek ezt a mezőt képesek nagymértékben pozitív irányba "hangolni", míg egyes érdek-csoportok ugyanezt a mezőt használják alvó tudatok irányításához, médián, reklámokon és pornográfián keresztül".

  A közös tudat-mező, avagy háló tehát az információs közeg, melyen keresztül metafizikai energiaminták, gondolatok és érzelmek "találkoznak". Olyan ez, mint az emberi faj közös kompjútere. Nem véletlen tehát, hogy ennek a közegnek a segítségével bizonyos érdekcsoportok gyakorlatilag vegetáló állapotban tartják az emberiség nagy részét. A média tökéletes eszköz arra, hogy mesterségesen állítsák be mindazt, hogy mit higgy. Behatárolják "fontos" politikai csoportokról a véleményed, megmondják, neked, milyen ruhában leszel vonzó az ellenkező nem számára, és elhitetik, hogy a Föld kocka, csak tulajdonképpen gömbnek tűnik.

  Figyeld meg, hogy a híradóban a hírek túlnyomó többsége nemcsak negatív, de valójában lényegtelen is. Az ember természeténél fogva hajlamos pozitív gondolkodásra, mert így született, ez a természete. Ha viszonylag több időt töltöttél már külföldön, megfigyelheted: idegen származású, vallású, politikai ideológiákat magukénak valló emberek is nagyon könnyen összebarátkoznak hasonló körülmények között, (például ha közös a munkahelyük) és ha nincs közöttük mesterséges szítás. Az emberi faj nem bűnben született, nagyon is harmonikus állapotban élhetne, és élni fog a természettel együtt, amint egy picit is tudatosabb lesz önmagára és személyes energiáira.

  A közös tudatháló segítségével az emberi faj is nagyon gyorsan (a jelenleginél sokkal gyorsabban) fejlődhetne. És fejlődni is fog. Itt most nem a kéthavonta megjelenő telekommunikációs és informatikai fejlesztésekre gondolok, hanem az emberi lét értelmének, a tudatnak előrelépésére, ami által lehullik a maszlag erről a reklám-cukormázas kirakatvilágról, ami által az emberiség és a bolygó jelentős problémái végre megoldódhatnak.

  Ha nincs fék. Csakhogy a média még milliók tudatát mossa nap, mint nap. Most nem arról van szó, hogy minden műsor rossz, és szándékos butítás. Bár ezekből is akad szép-számmal, korántsem ez a fontos. A gazdasági elitnek éppen elég, ha a tömeg-tudat hálóját jelentéktelen dolgokkal köti le, mert az leköti a figyelmet. Ahol a figyelem ott pedig az energia, és aki jelentéktelen dolgokkal tölti az idejét, az nem ér rá gondolkodni: így eszébe sem jut, hogy szolgaként él. Nagy trükk ez, és az alvó tudat szépen be is veszi. Jól tudják azok ott az elitben, hogy lehet az emberből szorgos dolgozót faragni, úgy hogy az még kérdezni sem fog. Miért kell nekem 12 órát dolgozni? És miért nem tudok megélni belőle? Az "Azért mert nincs más" és az "azért mert válság van" válaszok pedig elégségesek egy mélyen alvó tudat számára. Jól tudják azok ott az elitben: add meg nekik a szabadság illúzióját, és a nép kezes báránycsordaként válik irányíthatóvá. Irányítsd a gondolkodásukat és ők meg sem fogják kérdezni, hogy mi, miért történik.

  Szabadfordításban idézném John Lennon szavait: "Kábítanak vallással, szex-el, TV - vel. Azt gondolod, annyira okos vagy, és a társadalmi rétegek szabadok. De amennyire én látom, ti még mindig rabszolgák vagytok."

  Mikor ültél le utoljára úgy híradót nézni, hogy feszülésig tele voltál izgalmakkal és alig vártad, hogy kezdődjön? Mert valójában így kellene történnie… tele izgalmas és érdekes, fejlődést képviselő eseményekkel. Új anyagot fedeztek fel, új expedíció a holdra, megszűnt az AIDS, gyógyíthatóvá vált a rák. Megélénkülne és pezsdülne a világ, hiszen ahol a figyelem, ott az energia. Ehelyett elég a figyelmet érdektelen politikai és gazdasági adatokon, és celebek magánéletén tartani. Így tartják álomban a jóravaló munkásembert, aki melója után hazatérve csak TV mellett szeretne vacsorázni… és várni, hogy lassú haldoklása egyszer véget érjen.
  Talán majd ez a kormány… most már biztosan jobb lesz… jobbnak kell lennie.

  Képzeld el, hogy ha a Híradóban minden este bemutatnák a szabad energia jelenségét, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket. (Csak itt jegyzem meg, hogy bár a technológiai fejlesztések sohasem állnak meg, a szabad-energia jelensége már több éve felhasználható lehetne!) A morfogenetikus mező által a tömegtudat robbanna… Néhány hónap alatt, ténylegesen fűthetnénk és közlekedhetnénk segítségével - gyakorlatilag ingyen. Mi szükséges ehhez?
  Mindössze a szabad energia témájára irányuló, megfelelő mennyiségű figyelem. Minél több ember foglalkozik és gondol a szabad-energiára, a válság, egyetlen gyors, és végleges megoldásaként, a valóság annál hamarabb fogja ezt a gondolati mintát követni. Persze ehhez fel kéne nőni, kollektív tudatossági szinten is.

  Gondolkoztál azon, mi az akadálya, hogy az autód nem forgó-mágneses motorral szállít reggelente téged - ingyen - a munkahelyedre, ahonnan egy fél délelőttnyi "munka" után már mehetnél is a családodhoz, barátaidhoz, szerelmedhez?

  Mi vagyunk az oka. Mert még mindig alszunk. Még mindig azt várjuk, hogy majd bemondja a TV… majd megtörténik magától az egész. Nem és nem, ideje rájönni, hogy az a doboz nem tartozik a barátaink közé. Tudod, a "rosszak" legnagyobb fegyvere, hogy a "jó" emberek gyakran nem tesznek semmit. Tudják, hogy a birkanyáj közepén vannak, de nem cselekednek. Az elit pedig elégedetten néz végig a cseléd-seregen.

  Minden Magyarnak hallania kell a szabad-energiáról. És tudnia azt, hogy ez a nép rendeltett arra, hogy az Új világ új technológiáját a bolygó többi részébe kisugározza. Mert - bár ez a jelenünkben gyakran nem látszik - a Magyar… ősi, spirituális gyökerekkel rendelkező nép, amely el fogja hozni a szabad-energiát a Kárpát-medence, majd a Földanya többi vidékére is.

  Így lesz, méghozzá nagyon hamarosan.
  Frrás: http://teremteszet.blogspot.com/


  "Minden vagyonodat elvesztetted. A virágok is elvesztették színpompás ékszereiket, csak puszta gyökerük maradt meg a föld alatt. Azért ne hidd, hogy most már többé sohasem fognak virágozni."

  (Wass Albert)


  A MAGYAR BIBLIA Magyar Bibliánkban igazságokat és a Mah-Gar nép történetét - a világ teremtésétől kezdve - a Káldeusok irták meg legelőször, mert ők az "írás feltalálói". Az ő országuk - az özönvíz előtt - hatalmas volt és nagy tudásukkal uralkodtak mind azokon a testvérnépeken, akik - a mai történelmi elnevezések szerint - Szkítiában, Sarmatiában, Médiában és Egyiptomban laktak. A datolya pálmákkal teli folyamközben, a meleg éghajlaton, hatalmas városaik voltak a két folyó mentén, ahol az egyik folyó neve BARANA és a másik INDIGNA volt régen. Mind a két folyam az Ar-Ar hegységből ered. Arról a vidékről, amit a héberek bibliája KUS FÖLDJÉNEK nevez. Nagy királyuk NIMRUD volt, aki városaikat építette és a tudományt, és a tűzet az égből hozta magával. A Magyar Biblia letölthető .pdf formátumban is IDE KATTINTVA.


  A szkíták (sákák) Indiában - Buddha a sákja nép szülötte volt, amely Közép-Ázsiából vándorolt le Észak-Indiába új területeket keresve, hasonlóan a mai Nepál, valamint Észak- és Észak-nyugat India területén élő sok más néphez. (A Buddha név helyes kiejtése: Buda, így ejti az egész világ, kivéve a németeket, mi magyarok pedig tőlük vettük át a helytelen kiejtést.) Buddha korában (i. e. VI. sz.) Közép-Ázsiát a szkíták uralták, akik saját nyelvükön a "sáka" néven nevezték magukat. Az indiai szanszkrit irodalomban ugyanezen névvel illetik őket. A "szkíta" elnevezés, melyen Európában váltak ismertté, a régi görögöktől származik. A mai Észak- és Észak-nyugat India, valamint Kelet-Afganisztán, Észak-Pakisztán, Kasmír és Nepál hatalmas területeit nagyrészt közép-ázsiai szkíta, és velük rokon, később beáramlott hun eredetű népek lakják, akik mára természetesen nagymértékben keveredtek más itt élő népekkel, azonban e származásuk tudata mind a mai napig elevenen él sokukban. Az észak-indiai szkíta népek egyik nemzetsége Buddha népe, a sákják, akiknek leszármazottai ma is megtalálhatók Nepálban. E népek művelt rétegei a velünk, magyarokkal, mint a szkíták és hunok európai leszármazottaival való rokonságukat is számon tartják, de ugyanezt teszi a Törökországtól Japánig terjedő óriási földrész számos más népe is. Forrás és további anyagok Buddháról: www.buddha-tar.hu  MAGYAROK ISTENE óvja nemzetünket!


  Egy az Isten!


  "Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

  ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

  ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

  Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."

  (részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")

      
  Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép