Aries.hu        TOVÁBB!
Íme a "szentírás" szava:
"... Meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok." "Én azt beszélem, amit az én Atyámnál láttam, ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. " (János 8:37-38.)

Az evangéliumi szövegben - amit a kereszténység "Isten szavának" tanít - igen feltűnő és meglepő az, hogy Jézus két Atyáról beszél. Különbséget tesz az Ő mennyei Atyja és a zsidók atyja - Jehova - között, akit nem ismert el Istennek az evangéliumi tudósítás szerint, mert így nyilatkozik róla:
" ... Ha Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem ..."

"Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjáról szól, mert hazug és a hazugság atyja." (János 8:42-44.)

Végy le engem a keresztről!


"- Hiszen a gyűlölet szegezett engem oda,
és én megmutattam nektek, hogy Isten Fia vagyok.
Legyőztem a halált, és
testemet magammal vittem az Atyához.

- Miért a "gyűlölet akarta" halálomat dicsőíted?
- Miért nem hirdeti feltámadásomat az üres kereszt?
- Hiszen Péter, akire a nyájat bíztam, leírta nektek a kereszt rendeltetését, ami nem a halál hirdetése, hanem az Örök Élet prédikálása."


A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA AVAGY A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA

Az előbbi fejezetben elmondtam azt, hogy őseink hitvilágában törvénnyé lett - még földreszállásuk előtt - a "Fény Szűzének", Máriának és a "Fény Fiának" Jézusnak védelme.

Azt is hozzátettem, hogy ez a védelem Jézus Igéje általi Igazság-tanítással, egy törhetetlen hitté vált, mely manicheizmusnak, nesztoriánizmusnak vagy jézusi-szkítizmusnak nevezve - mint eretnekség - a judai-keresztény ortodoxia üldözöttje lett. Miután pedig a judai gyökerű kereszténység tanaiban a "bosszúálló Isten" is helyet kapott - a mi őseink Jézusos vallására nemcsak a "pogányság" csúfnevét illesztették, hanem a vértanúk ezrei is elpusztításra kerültek. - És itt, Atillától Koppányig, bizony sok igazhitű vérünket sirathatjuk. De talán az Atillától Koppányig jelzett időszakot kiterjeszthetjük napjainkig. Ugyanis az a gyűlölet, mely Jézus Urunk ellen felhangzott "feszítsd meg" kiállással indult útjára, napjainkban a gonoszság ideológiájába zsugorítva jelent meg Nyugaton is és Keleten is. Hiszen ma már jól tudjuk, hogy a "művelt Nyugaton" a titkos szervezetek kapitalizmusa készítette elő és robbantotta ki a háborúkat, hogy aztán Keleten a marxista terror szedhesse áldozatait azokból, akik nem tartoztak a "feszítsd meg"-et kiáltók közé.

Keleten a marxizmus saját dugába dőlt és miután Jézus Igazsága helyett a judai-gyökerű "paulinizmus" maradt meg "kereszténységnek", a volt gyilkosok a keresztényi megbocsátást követelik azoktól, akiket megkínoztak. Keresztény és keresztyén egyházaink megalázkodnak a gonoszok előtt és nem követelik a gyilkosok megbüntetését.

Azt is tétlenül nézik, hogy - ismétlem - a "művelt Nyugaton" pornószisztémával kicsúfolják Jézust és édesanyját Máriát. De ezek az egyházak nem vették fel tanaikba Jézus és Mária védelmét. Talán azért nem gondolnak erre, mert "Isten Bárányaként" a "szentmisén" feláldozzák?... Vagy talán azért, mert ma már a keresztény "istentisztelet" egyik fejezete: "Isten kiválasztott népéért - a zsidókért való imádkozás?"

Ide - a sorok folyamatosságát megtörve - kell beillesztenem ezt a képet, mert tökéletesen tükrözi Máriának itt leírt szavait. "Istenanyává" válásának minden érzését mutatja ez a kép.

Ki tud erre feleletet adni?
- Viszont a tények azt bizonyítják, hogy a mi őseink hitvilágában élő kötelező védelem, mely Mária és Jézus istenes tiszteletét követelte és becsmérlésüket büntette - a kereszténységnek nevezett vallásfelekezetek egyikében sem létezik. Ugyanis, ha létezne ilyen védelem, nem fordulhatna elö pl. az, hogy a 90%-ig "keresztény" lakosú Kanadában az ontariói kormányzat megtiltja a köztereken és nyilvános helyeken a karácsonyi díszítéseket, vallásos tárgyak (Betlehem, Jézus a jászolban, Szent Család) ábrázolását, mondván: multikulturális ország vagyunk és ezek a keresztény jelképek sértik a "nem keresztények" érzékenységét, "meggyőződését. A Pártus Herceg című könyvéből


"JÖJJETEK ÉNHOZZÁM, KIK ELFÁRADTATOK ÉS ÉN ÚJ ERŐT ADOK NEKTEK! "
Nagyon jól tudjuk, hogy a mi Jézus Urunk csaknem 2000 éves gyalázásának gyökere a jeruzsálemi zsinagógában van, ahonnan elindult a Kajafások menete a keresztre feszítésre. Nagy segítséget kapott ez a "menet", a paulinizmus ideológiájával, mely megalkotta azt a másik Jézust, akit a judai-kereszténység a "názáreti rabbinak" és "Dávid fiának" tanít és hirdet.

Maradjunk mi csak tovább is ennek a ragyogó szemű "Pártus Hercegnek" követői, csodálói és tanítványai. Az általa nekünk juttatott "Tudásunk" majd elhomályosítja azt a "másik Jézust", akit az ortodoxia judaizmusa "ránk duplázott".


Prof. Badiny Jós Ferenc 1909. június 3-án született Gácson, Nógrád megyében.
Mint a balassagyarmati gimnázium egykori diákja, a Ludovika Akadémia tüzér-, majd repülőkiképzését elvégző tényleges tisztként kezdi pályafutását, azonban a m. kir. hadseregből 1940-ben kiválik és a Budapesti Műegyetemen folytatja tanulmányait.
Sumerológiával Argentínában kezd foglalkozni, ahová 1946-ban érkezik. Az első irányítást a római Institutum Pontificum Biblicum-tól kapja és mint P. Demnel iskolájának a követője tanul. Ugyanezen Intézettől nyeri képesítését, mely jóváhagyja tanterveit és kidolgozott tananyagát a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen felállítandó Sumerológiai tanszék létesítéséhez, mely tanszéknek a vezetésével az egyetem rektora 1966-ban megbízza.
Azóta ugyanennek az egyetemnek ny. r. tanára. Munkásságának óriási eredménye az, hogy az 1971. tanévre hirdetett előadásaira 21 argentin rendes hallgató iratkozott be.

Tantárgyai a következők:
1. a sumír nyelv és ékírás,
2. a mezopotámiai kultúrák története,
3. a mezopotámiai vallások.

A sumír-magyar nyelvazonosság hirdetője és bizonyítója. A Nemzetközi Orientalista Kongresszus tagja, ahol 1967-ben Ann Arborban - (Michigan, USA) - az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumír és babiloni eredetét igazolta. Bizonyítását "Altaic Peoples's Teocracy" címen fogadta el a Kongresszus. 1971-ben a canberrai (Ausztrália) kongresszuson - Argentína képviseletében - vesz részt, ahol a Pártus Birodalom sumír tradícióin át, a pártus nép magyar vonatkozásait mutatja ki "The Ethnic and Linguistic Problem of the Parthians" c. előadásában.

BADINY JÓS FERENC


A júdai-kereszténység ószövetsége a zsidókat kifejezetten Ábrahám magvából valóknak nevezi. A zsidók büszkék is erre. Hagyjuk meg őket ebben a hitükben, de boldogan és örömmel fedezzük fel a Turini Lepel csodájából azt a valóságot, hogy:

Mi magyarok Jézus magvából származunk!

A Turini Lepel üzenete kötelez minket Jézus követésére és az Ő Igazságának tanítására. A júdai-kereszténység római egyháza minden áron meg akarja tartani a júdai gyökerét és nem hajlandó elfogadni a Turini Lepel csodáját, hiszen a názáreti Jézus testét betakaró vásznon - kozmikus sugarú perzseléssel - visszahagyott emberi fényképe ékesen bizonyítja a júdai-kereszténység "Jézus a keresztfán meghalt" tételének ellenkezőjét. Vagyis azt, hogy Jézus halhatatlan és örökké élve, legyőzte az emberi gonoszságot.

Ugyanis a halott ember-test az hideg. Abból nem fakadnak olyan intenzitású sugárzások, amelyek a holttestet borító vásznon perzselési nyomokkal rögzítik a test fényképét. De azt is bizonyítja a Turini Lepel (amit a júdai-római egyház szintén nem akar elismerni), hogy Jézus valóban egy embertestet öltött Isten-Lény volt, aki akkor tette le vagy vette fel embertestét, amikor akarta.
A lepelt 1978-ban alaposan megvizsgáló szaktudósok egyöntetűen "paranormál fenoménnak" nevezték mindazt, amit találtak és éppen Ian Wilson mondja könyvében a következőket:

Ha a leplen lévő embertest képét azonosítani akarjuk valamely történelmi személyiséggel, az evangéliumi bizonyítékok szerint sem lehet az más, mint a názáreti Jézus."

Ne átkozzátok azokat, akik ellenségesek veletek, mert, akkor még rosszabb emberekké fognak válni. Áldjátok őket! ("Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok." [Mt 5,44; Lk 6,28]. Jézus)

Kérem a Magyarok Istenét, hogy az Ő akarata teljesedjen ki ennek az embernek az életére, és minden családtagja, hozzátartozója, ismerőse, és hozzá hasonló ember életére az egész Földön! Ámen!
Ezentúl, ha ilyen emberrel, vagy munkásságával találkoztok, akkor kérjétek rá a fentebb leírt áldást Ti is hangosan! Kérjétek már most a fentibb áldást erre az emberre, hogy véget érjen szenvedése és, hogy minket se szenvedtessen tovább!


XVI. A jézusi igazság és tanítás


AMIT manapság vallásnak nevezünk, az nem más, mint: Isten említésének az emberi fanatizmus szolgálatába való állítása" - írta egyszer nekünk a Bölcs Palóc. Éppen ezért Jézus tanítását nem soroljuk a "vallás" fedőnevéhez, hanem az örök, megváltoztathatatlan és megdönthetetlen isteni igazságot szűrjük ki belőle és ez az, amit Ő Törvénynek nevez. Viszont a júdai-kereszténység sok magyarázata arra hivatkozik, hogy Jézus a törvény kifejezés alatt a mózesi törvényt értette.

Ez tudatos félrevezetés, mert az evangéliumok szerint Jézusnak tulajdonított szavakban félreérthetetlenül megtaláljuk azt a kifejezést, mely szerint Jézus a mózesi zsidó törvényt (a Thorat) a "ti törvényeiteknek" nevezi, amikor a zsidókkal beszél. (Jn. 8:17) - Viszont az isteni törvényt, amit mi filozófiánkban metafizikának nevezünk, Ő igazság névvel illeti mindig, hiszen "az Igazság szabadokká tesz titeket" (Jn. 8:32) intése még ma is érvényes és elsősorban ránk, félrevezetett és elnyomott magyarokra vonatkozik. Ugyanis a júdai gyökerű keresztény egyházaink Jézus nevével vezetnek félre minket azáltal, hogy saját egyházi törvényeiket, dogmáikat, Jézus Igazságával egyenrangúvá teszik. A hívők nem tudják, hogy ezt a saját "szentírásuk" cáfolja, ahogyan írva van Máté evangéliuma 15. és 9. versében így: "Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai."

Tehát Jézus elítéli az emberi kiváltságokat, a papi, egyházi, pápai rendeleteket és az egyházi érdekű filozófiát is, hiszen mindezek ellenkeznek az Igazsággal, az Istentől eredő kozmológiával. Csak példaként említem azt, hogy a júdai-kereszténység ún. "szkolasztikus filozófiája" élesen és nyilvánvalóan beleütközik a metafizika törvényeibe, a kezdetbeniség és őseredet egyoldalú és valláspolitikai érdekű tanításával. Jézus önmagát a Világ Világosságának nevezte és hozzátette: "Aki engem követ, nem járhat sötétségben." (Jn. 8:12)

Eszerint az Igazság tudása = a Világossággal és az Igazság maga a "Fény", míg a tudatlanság a sötétség birodalma.


Ennek a hosszú fejezetnek azt a vezércímet adtam Mit tanított Jézus? Sok adatot közöltem benne, de a lényegre, vagyis Jézus Urunk azon hagyatékára, melyet az ő írás-emlékének nevezhetnénk - nem tértem rá eddig. Most, hogy így Jelek érkeznek hozzám, eddigi jószándékom új bátorítást kap és egybefonom azokat a böngészéseket, amelyeket a manicheus tudományban Mani igehirdetésében és az újgur hitvilágban találtam és Jézusnak kijelentéseit, szavait tartalmazzák. Ezek pedig csak annak az "elveszett" írásnak részei lehetnek, melyet - az említett "Hegyi beszéd" pergamenthez hasonlóan - Jézus Urunk saját maga írhatott le. (A sorrend és a számozás az én jószándékomé, de a "tartalom" nem más, mint

Jézus Urunk Evangéliuma

1.) Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek.

2.) Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság fényvilágába.

3.) Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította.

4.) Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenfiúság méltóságát.

5.) Amíg az örök Szeretet Teremtőjét - akit ti Istennek neveztek - meg nem gyalázták e gonoszok azzal, hogy más népek legyilkolását ez örökkévaló rendelésének és akaratának hirdetik.

6.) Amíg a mindent előre elrendező és a földi ügyeket is irányító Fényvilág Igazsága helyett - az ember- és állatáldozatokat követelő, gonosz akaratát, hogy az istenfiakat emberi szolgákká tehesse - "Törvénynek" nem nevezte egy parázna nemzetség.

7.) Meglátjátok és halljátok is, miként ostorozom majd őket, mint mérges kígyók fajzatait, kiknek szája gonoszul és hamisul szól, mert csak önszeretet és önérdek lakozik bennük.

8.) Akik nem akarják észrevenni az Idők jeleit és azokban az Igazságra intés felemelt ujját.

9.) Akik Istennek tisztelik a maguk-csinálta írást, azt "Törvénynek" nevezik, hogy a sötétségben járók útját irányítsa.

10.) Engem meg akarnak ölni, mert tudják, hogy én vagyok a Világ Világossága, de az én beszédemet nem értik, mert nincsen bennük Igazság.

11.) Ha majd legyőztem a halált és visszatérek a Fényvilágba, titeket is üldözni fognak az én nevemért.

12.) De érettetek és mindazokért, akik majd nektek hisznek járom végig emberi utamat, hogy Atyánk Igazsága megszentelődjék és mindnyájan egyek legyetek az Ő Igazságában.

13.) Így teszek bizonyságot arról, hogy Ő küldött engem e világra, hogy az igazak és hívek megőriztessenek minden gonosztól.

14.) Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek.

15.) Azt fogják nektek mondani mindennap, hogy bűnösök vagytok és bűneitek terhétől csak az ő feloldozásuk szabadíthat meg titeket.

16.) De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösöknek, hanem sokan meggyengültetek a Lélekben.

17.) Tartsátok meg azért és kövessétek az én tanításomat, hogy a Lélek által mindig elérjetek engem és megmaradjatok az én Igazságomban.

18.) Meg kell hát tisztulnod az önmagadba való nézéssel.

19.) Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jó-szándékod és az elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvátevésed, lelked így megtisztulása örömöt ad.

20.) Ilyenkor nézz a Fénybe. Én vagyok ott is Veled és új erőt kapsz.

21.) A Lélek Világosságára gyújtott Tűz is szent. Általa is tisztulhat Lelked, hiszen láthatod hatalmát a gonoszság elégetésére. Ne nézzed hát csak tűznek, mert bizony égi Fény az is. Jóra való elhatározásodat örökíti, jóvá tett vétkeidet elégeti. Szent fogadalmak születnek a Tűzbe, Fénybe vetett tekintetekkel.

22.) A Fény-tüze és a Tűz-fénye adja lelkednek sugarát, mely segít is, gyógyít is - ha úgy akarod és kéred a Kegyelem erejét hozzá.

23.) Maradj hűséges és fordulj hozzám, hiszen emberi, apró, igaz dolgaidban is megsegítlek. - De igaz légy útjaidon akkor is, ha a gonoszok közelítenek hozzád.

24.) Nehéz az Igazság útja - de ha a Fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét árnyék mögötted van. - De bizony, ha hátadat fordítod a Fénynek, csak a sötétség vesz körül, melyben legnagyobb teher a saját árnyékod.

25.) Én úgy parancsoltam: "Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!" - Ez legyen életvizeteknek a forrása: a SZERETET.

26.) Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél. Sorsotok is egy - közös.

27.) A nemzetség, melybe Isten rendelt, földi életed vára, otthona. Hozzá láncol az Igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel, mint a hullott falevél, melyet a szelek visznek magukkal s egyszer elvész valahol a feledés sarában.

28.) Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kötelességetek az Igazság tanítása - az én földi munkám folytatása.

29.) Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak.

30.) Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az Idők megkövetelik. - Küldök majd vigasztalókat is. Egyszerű Fénylátókat. Nem hatalmasokat.

31.) De maradjatok meg mindig a FÉNYBEN, mert amint majd erősödik a gonoszság hatalma a Földön, úgy majd az épített, gazdagsággal és pompával berendezett templomok is a sötétség házai lesznek.

32.) De én veletek maradok a világ végezetéig!"

Amikor így egybefűztem e lélekmentő írástöredékeket, valahogy bennem is az a gondolat ébredt fel, hogy Jézus Urunktól igen sok pergamennek kellett megmaradnia, amelyekre ő saját maga írta rá igehirdetését és az Igaz Istenhez való közeledés hittanát. Az a tény, hogy az újgurok hagyatékában is fellelhetők e Fényvilági tanítások, bizonyítják azt a közlésemet, hogy: miután a szaszanida-perzsák kivégezték a volt Pártus Birodalom Jézus-hitű egyházának főpapját, Mani-t és üldözték követőit is, a manicheus elnevezésűekre mindenütt halál várt. Így az igazhitű fénylátók vallásukat újgur-nak (új fordulásnak) nevezték, és ez az elnevezés aztán népnevük is lett. - Menekülési irányuk Chorezm volt és itt váltak kétfelé. Egyik részük keletre ment; és ezek írásait gyűjtötte össze Sir Stein Aurél; másik részük nyugatnak tartott és ezek a mi magyar őseink, az igaz Jézus-hitet vallók.

Bemutatom itt lekicsinyítve az említett "
Pray Kódex"-ünk 27v. tábláját, ahol látható a "Turini Lepel" kiterített formában, felette pedig Jézus teste van ábrázolva. - A kódex lapja alatt, az angol szöveg közli annak keletkezési idejét is, amint olvashatjuk: Kr. u. 1192-95. években.

Talán ezt is egy beérkező jelnek kell tekintenünk, mert a Lepel-tagadók álláspontját elfogadó vatikáni közlés is a Kr. u. 14. századból származtatja azt és így "hamisítványnak" hirdeti hívőinek.

Viszont Jézus népe, a magyarság - már 300 évvel az állítólagos és hirdetett "keletkezés előtt", imádságos könyvében "szent lepelként" tiszteli.

Tehát ismét mi vagyunk a jézusi Igazság hirdetői, tanítói és bizonyítói.

Így nem szabad csodálkoznunk,hogy a "zsidó-keresztény" egyházak szervezetei a magyarság egészének, a múltunkban jól ismert "pogányoknak" járó elbírálást fenntartják és ennek következtében mindenben hátráltatják a magyarság lelki felemelkedését.

Ez az oka például annak is, hogy a csángó-magyarokhoz nem magyar papokat küldenek, hanem idegent.

Tudatosítsuk csak magunkban, hogy Jézus népe vagyunk és majd győz a mi igazságunk, az Ő nagy kegyelmével és segedelmével!
Keresd Istenünket!

"Ne járva közelítsd ISTENT, mert nem leled sehol. Nézöl jobbra, nézöl balra, előre, hátra, magad elé, magad mögé, alád, föléd. Nem leled, és azt mondod nincs is!

Nézz magadba, kövesd ŐT bensődben, kövesd érzelmeiddel, kövesd tekinteteddel, eszeddel.

Járd az UTAT saját belső végtelenségeid terein. Az ÚT végén megtalálod ŐT, s ha megtaláltad, te sem vagy többé, Ő sincs többé, mert elérvén, egy leendsz VELE."

(Yotengrid II. ISZ-TIEN VILE GEN)


Ne légy a pénz rabszolgája és NE szolgáld az uzsorásokat! Legyél önellátó!

Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép