Aries.hu    TOVÁBB!
EGY az Isten, és három a magyar igazság, és sehol sem annyira három, és ez a három sehol sem annyira EGY, mint a magyarban.Egységes Magyarság, álom? Legyen valóság! Atya-Anya-FiúVágtázó Csodaszarvas album és a facebook-on
Végtelen Ázsia, itt!

Ahogy a nap is keleten kel fel, a tudás is mindig keletről jött Európába, onnan hozták a vándorló népek, akik sok helyen sok tudást szereztek. Csak az ipari forradalom fordította meg kicsit a világ rendjét, de ma már visszaállt a régi rend, megint keletről várjuk a megváltást, mert világunkban sok a megválaszolatlan kérdés.
Keletről jön az éltető Fény, az élet forrása és nyugaton a sötétség az úr, a halál!

Oltalmazónk, minden titok dicső NagyAsszonya, vigyázó két szemed óvjon NapAtyánk fényében!

A turáni irányzat nem azt jelenti hogy a Magyaroknak el kell fordulni Európától és hogy el kell szigetelni magukat a szomszédos népektől. Az utóbbiak tulajdonképpen részben turáni származásúak, vagyis turáni népekkel keveredtek (Padányi Viktor: Dentumagyaria), csak az idegen hatalmak befolyása őket a Magyarok ellen fordították. A valamikori keleti vándor népek maroknyi utódai büszkék arra, hogy az őseik meg tudtak telepedni egy olyan környezetben, mely alapvetően más mint ők. Mi viszont cseppet sem vagyunk büszkék rájuk, érintőlegesen beszélünk róluk, hátat fordítunk nekik, pedig ők sincsenek már sokáig, lassan beolvadnak a valamikori szovjet közösségbe.

Ki tekinthető magyarnak? Aki annak vallja magát. Genetikailag kb. 7.000 ember létezik, akinek köze van az ősi néphez. Viszont nem mindenki magyar, aki magyarul beszél. Az magyar, aki felvállalja a magyarság múltját, jelenét, jövőjét, nem ítéli azt meg, hanem legjobb tudása szerint részt vesz benne.

MAGYAR-nak lenni tehát: a Lélek állapota, Hitvallás.
MAGYAR-nak lenni: nem testi, biológiai, társadalmi, evolúciós küzdés, hanem vizsgalehetőség LÉLEK-ben, LELKISÉG-ben.
Mert lehet valamely nép rendszerető, törvénytisztelő, kötelességtudó, harcias, sőt: kiválasztott, stb.
De előbb-utóbb el kell jutnia oda, hogy önmagát képes legyen Felajánlani.
Ez a MAGYAR, ebben áll a MAGYAR-ságunk.

Krisztusi Út ez, Ő is ezt tette.

Növekedj hát TE MAG-ad is
- ki e sorokat olvasod -,
Bölcsességben, Odaadásban, Szeretetben,
igyekezz Önmagadat oly módon megvalósítani, hogy az lehetőleg senki Élő kárára ne váljék!

E feladatnak személyesen megfelelni annyi, mint MAGYARABBÁ válni.

Mert "akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon".

Tudtuk, hogy el fog következni egy periódus, amikor el kell engedni a mankókat.

Ez a periódus elérkezett.


Szerencsére a mai fiatalok spirituálisan nyílnak, a közös tudatuk már messze a szülök felett jár (ez nem baj, mert ez az evolúció), érdeklődőek, nem lehet őket becsapni, visszakérdeznek, egyszerűen tudni akarnak mindent. Ebben segít az Internet, a gyors információáramlás.
Véleményem szerint az iskolai oktatás a történelem terén globális gondolkodást továbbra sem fog adni, de ez nem is szükséges, mert a fiatalok közös, morfogenetikus tudatában ez már benne is van. A magyarság jelene, küldetése, jövőképe.

A Magyar Biblia

XXIII.János 1962.június 1-én mondott beszédében hivatkozott a megtalált Első Sumir-Bibliára!

Ősi törvények!

A Nap mint törvényhozó!
A Nap mindenkire egyformán süt. A népnek egyenjogú tagokból álló közösséget kell alkotnia!
A Nap lehetővé teszi az életet. A nép közösségi életének lehetővé kell tenni az életet!
A Nap lehetővé teszi a természet újjászületését!
A Nap elősegiti az értelem kibontakozását, az öntudat fejlődését.
A népi közösségek életének elő kell segítenie ugyanazt!
A Nap a nappali égbolt központi csillaga.
A népközösség központi csillaga a Nap helytartója!
A Nap él! A világegyetem él!
Az élet a legmagasabb érték!
Az élet törvénye a kiteljesedés felé való haladás!
Ha valamely államvezetésből hiányoznak a Naptörvények, vagy netalán azok ellen dolgoznak, ott nem jó a népnek!


XXII. János pápa az ősi bibliához való visszatérést szorgalmazta, mert azok az életet támogatják!
A Magyar Biblia, a legősibb biblia, Naptörvényekre épül, támogatják az emberiséget!

Tele a fejük spekulatív dogmával, és az Ó-szövetség idejét múlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával!

A MAGYAR BIBLIA Pesti Páter és Badiny-Jós Ferenc dr. kutatásai szerint MIÉRT „BIBLIA"?
Általában úgy tanítják, hogy a „biblia" a görög nyelv „biblos" vagy „biblon" szavának többes számú kifejezése és jelentése „könyvek" lenne. Azonban sem a „biblos", sem a „biblon" görög szónak nincs ilyen többes számú esete. A görög nyelvet tanító ismertetések a „biblia" szót görögből átfejtett (etimologizált) latin szónak mondják, viszont a latin nyelvnek nincs „biblia" szava. Így a „biblos", „biblon" és a „biblia" szavaknak eredetét a káldeusoknál kereshetjük, már csak azért is, mert a görögök - a „klasszikusnak" nevezett tudásuk legnagyobb részét a káldeusok hagyatékából sajátították ki.

A „BIBLIA" szónak három féle változatát láthatjuk a káldeus ékiratok szerint (az ékíratot lásd a könyvben):
- A Világosság Beszéde
- A Bölcs Szó Ügyelője
- Az Égi Tudás Beszéde / A Mennyei Bölcsesség Szava
Ezért használtuk a Biblia kifejezést - a káldeusok írása és hite szerint.

A Magyar Bibliánkban igazságokat és a Mah-Gar nép történetét - a világ teremtésétől kezdve - a Káldeusok irták meg legelőször, mert ők az „írás feltalálói".

Az ő országuk - az özönvíz előtt - hatalmas volt és nagy tudásukkal uralkodtak mind azokon a testvérnépeken, akik - a mai történelmi elnevezések szerint - Szkítiában, Sarmatiában, Médiában és Egyiptomban laktak.

A datolya pálmákkal teli folyamközben, a meleg éghajlaton, hatalmas városaik voltak a két folyó mentén, ahol az egyik folyó neve BARANA és a másik INDIGNA volt régen.

Mind a két folyam az Ar-Ar hegységből ered. Arról a vidékről, amit a héberek bibliája KUS FÖLDJÉNEK nevez. Nagy királyuk NIMRUD volt, aki városaikat építette és a tudományt, és a tűzet az égből hozta magával.
Forrás: SzékelyMagyar

Wass Albert üzenete az ifjúsághoz


Wass Albert"Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők nyomása nehezedik lelkemre s mondanivalómat hosszú esztendők gondja s tudása érlelte. Ti vagytok a nemzet jövendője. Veletek él vagy pusztul a magyar. Amit ehhez az egyszerű történelmi tényhez hozzáfűzni kívánok, azt fogadjátok szeretettel, mint ahogy szeretettel csordul a szivemből....

Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti korotokban. Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és mérsékletesebbek. Megértőbbek egymással és idegenajkú embertársaitokkal szemben.
Az élet tanított meg erre. Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése folytán. Minden lehetőségtek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberiebb és talán szebb világot építsetek föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt.
Adja az Úristen, hogy így legyen. Mindaz azonban azon múlik, hogy megtudjátok-e őrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva átmentettünk valahogy a különböző "izmusok" özönvizén a ti számotokra, hogy ne legyetek lelki koldusok egy özönvíz-utáni új világban.
Ez az örökség a tietek egyedül és senki másé nem lehet ezen a földön. Ha ti eldobjátok magatoktól, örökre elvész. És nem csak önmagatokat fosztjátok meg valamitől, ami pótolhatatlan, de nélküle szegényebb lesz az emberiség is.

Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, attól még nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek.
Az ő örökségük nem a mienk s ha majmolni próbálnánk őket, könyökkel betörni közéjük, mindössze a magunk egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el, az övéket soha sem vehetjük át.
Gyökértelen idegenek leszünk az emberi világban s lelkileg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa.

Wass AlbertVéreim, fiatal magyarok, jól-rosszul, de valahogy átmentettük számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése folytán a tietek.

Átmentettük azt földrengésen, világégésen, nemzetpusztító, lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges tanainak szennyes özönvizén keresztül. Ha egyebet nem tudtunk értetek tenni, de ezt megtettük s becsülettel őrködünk fölötte, ameddig élünk. De a többi már a ti dolgotok és a ti felelősségetek.
Egyet ne feledjetek el: amig magyarok vagytok s az ősi kultur-örökség erkölcsi alapján álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban.
De ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból kivetkőztök, akkor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg végül is elmerültök a semmiben.

Én bízom bennetek.
Áldjon meg mindannyiatokat az egy igaz Isten,
kőszikla-örökségünk magyar Istene! "


A Kárpát-medencei nép egy befogadó, nyitott, spirituális, nép volt az ősidőkben, kiegyensúlyozott akár egy sámán. A probléma mindig akkor kezdődött, ha letértünk az útról. Amikor nem a saját életünket éltük, semmi sem sikerült. Olyan ez, mint amikor valaki nem a saját karmáját éli, ilyenkor "minden szembejön" pedig csak mi megyünk rossz irányba.

Ősi tudást, kultúrát hordozunk magunkban.

MAH-GAR - MAGYAR az ősi nyelven: a TUDÁS NÉPEIdegen spirituális mesterek egybehangzóan állítják, hogy a Teremtés nyelve a magyar, azaz valami nagyon ősi.
A magyar közmondások nagyon jól tükrözik a valóságot.
Például, ha valaki egy élethelyzetet nem tud feldolgozni, ahogy a közmondás mondja, nem tud megemészteni, annak biztos, hogy emésztési problémái lesznek, majd szervi elváltozások az emésztőrendszerben. A magyar mesevilág, mely egyedülálló a világban, szintén rengeteg spirituális elemet tartalmaz.

Az ősi spirituális tudat szerint a női nemi szerv egy dimenziókapu, mely a közösülés csúcspontján megnyílik. Ha megvalósul ez a fogantatás, akkor egy lélek átjön a másik dimenzióból és anyaggá alakul, azaz megszületik. Csak a nő képes dimenziókaput nyitni. Csak a nő tud teremteni. Egy férfitársadalom magában életképtelen. A nők legnagyobb beavatása maga az áldott állapot, majd a szülés. A nők gondolatvilága, érzései teljesen megváltoznak szülés után. Más lesz fontos mint azelőtt. Az ősi népek a kilenc hónapot három részre bontották.

Az első a szerelem, a második, a türelem, harmadik a kegyelem.
Az első magát a fogantatást jelenti, a második az áldott állapotot, a harmadik a szülést.

Mindez a tudás, napjainkra háttérbe szorult.


"Minden ország kultúrája lengje körül a házamat,
de egyik se szakítson el szülőföldem talajától." - Gandhi


Éppen így van ez az emberi DNS szinten. A DNS magában hordozza az életet, ez az alap programja. Aztán mi ezt felülírjuk másodlagos programokkal, úgy mint stressz, félelem, aggódás, létbizonytalanság, vegyszerek amiket megeszünk, megiszunk, belélegzünk, elektroszmog, stb.
Ha sikerül kisöpörni a másodlagos, szennyező információkat, akkor az élet programja újra érvényre jut és csodálatos gyógyulásokról beszélnek, melyek valójában nem csodálatosak, hanem életszerűek, természetesek, mindenki számára elérhetőek.

Nemzetünkben genetikailag az élet információja benn van, de felülírjuk a fogyasztói társadalom birtoklási, a pénz istenítési, mások feletti uralkodási információival.

Értékrendünkből kiveszett a másik ember tisztelete, szeretete, az alázat, ehelyett a mértéktelen agresszió van jelen. De ezért nem hibás senki más, mert nem a marslakók teszik ezt velünk, hanem mi magunkkal.

Csak akkor lesz olyan életünk, amelyet élvezünk, amikor boldognak érezzük magunkat, ha saját sorunkat járjuk, saját nemzeti karmánkat.

A mostani mosoly az arcunkon csak egy kompenzált állapot, lehet, hogy elvárják, hogy mosolyogjunk és mi meg akarunk felelni ennek az elvárásnak is.

http://szkitahun.wordpress.com/2011/03/25/a-magyarsag-eredete/

"Megáll Isten, meg a világ,
Gyönyörrel bámul ily csudát,
Hogy vasököllel ha akar,
Szabad s egész lesz a magyar."
(József Attila)

Úgy legyen - úgy lesz!


A MAGYAROK ISTENÉNEK ELHÍVÁSA, TÖRVÉNYE

(Wass Albert - Hagyaték)

Íme itt van a törvény, tölgyfából rótt ősi hagyatéktok, amit keserves századokon át őriztek számotokra istentudóitok, tiszteljétek és becsüljétek és véssétek a lelketekbe minden szavát, mert Isten szól hozzátok az Ő törvénye által és semmiféle más törvény nem biztosít számotokra életet, csupán az Úr törvénye!


Ez a ti hagyatéktok, magyarok, véssétek lelketekbe!

Tiszteld a te Uradat, Istenedet, minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned!
Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle való és minden cselekedeted Őt kell szolgálja.
Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr.
Ameddig Őt tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy téged.
Ha nemcsak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani vele! Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad s elkárhozik, ki veled perbe száll. Ez az Úr népének hagyatéka, kiknek igazsága, erénye és tudása Őtőle való...!


Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát.
Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr.
Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is. Szeresd magyar testvéreidet, mint önmagadat! Fegyvert reájok ne emelj s nyelveddel se vétkezz ellenők! Tartsatok össze, segítsétek egymást és az Úr szeretete, az Úr védelme és az Úr ereje veletek lészen!
Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét.


Áldott legyen az Úr, magyarok Istene és védelmezője!
Áldottak legyenek, akik az Urat szolgálják! Áldottak legyenek az istentudók! Áldott legyen, aki megérti és követi az Úr tanítását!
Áldottak legyenek az igazak és a hűségesek, mert ők a jövendő őrizői! Áldottak legyenek, akik az Úr erejében bíznak, akik az Úr erejét hordozzák magukban!
Áldottak legyenek, kik az igazságot keresik!
Áldottak legyenek, akik az Úr hatalmát, erejét és dicsőségét hirdetik, tanítják és gyakorolják, és áldottak legyenek mindazok, akikben megfogan a tanítás, mert ők kezükbe helyezte a magyarok Ura nemzetünk jövendőjét!


Az Úr megtartja azokat, akik a nemzet szolgálatában az Ő útját járják!
Tudjátok az Urat, tartsátok az Ő törvényét és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr ereje hegyeket mozdít, és tengereket tüntet el azok védelmében, akik atyjoknak nevezik őt, s aszerint is élnek!
Bízzatok és hirdessétek az Úr szeretetét! Mert eljő az idő, s már itt is van, csak a szemünkkel nem láthatjuk még, amikor az igazaké és az igazságosoké, a valóság tudóié és a jóság gyakorlóié, a békességeseké és az istenszeretőké lesz ez a világ és nem lészen több sírás, pusztulás, nyomorúság, rettegés és üldöztetés, mert a gonoszokat és gyűlölködőket eltörli az Úr e föld színéről!
Minden hatalom megdől, ami nem Istentől való s minden fegyvert, mely ellenetek fordul, ítélettel sújtja az Úr! Ez az Úr szolgáinak hagyatéka s az ők igazságuk éntőlem való, mondá az Úr! Nap fiainak, magyaroknak teremtett Ő benneteket s törvényt adott néktek, ami életet és szabadságot biztosít számotokra, ha betartjátok azt!


Nap fiai, magyarok, áldjon meg benneteket az Úr és őrizzen meg benneteket! Fordítsa az Úr az Ő orcáját tifelétek és adjon tinéktek tudást, erőt, győzedelmet és hatalmat a gonoszság fölött! Szeressétek egymást, hogy méltók legyetek az Úr szeretetére! Segítsétek egymást és az Úr is megsegít benneteket... védelmezzétek egymást és az Úr is megvédelmez benneteket... ne féljetek, magyarok... és ne csüggedjetek... mert veletek van az Úr... aki megerősít... megsegít... és igazságának jobbjával támogat benneteket... minden küzdelmetekben... - Bízzatok Őbenne... s istentudó hitetek... hegyeket mozdít... országot szabadít... Magyar... országot... Isten országát... az Ő dicsőségére... istentudó magyarok... jövendőjére...

A hagyaték megmarad, mert Istentől való, s ezáltal elpusztíthatatlan! Bízzatok, magyarok! A rabság és szenvedés napjai megszámláltatva. A szabadság hajnala dereng. Vigyázzátok a mustármagvakat!HUN királyi korona


Négy évvel ezelőtt hallottam először Badiny Jós Ferenc professzor úr előadásában az ordoszi hun arany koronaékszerről, amelyet a Krisztus előtti első évezredből származtatnak. A kínai Nagy Faltól északra található Ordosz, az ősi hun népek szellemi központja, az Arvisúrák szerint i.e. 4040-től. A régészeti feltárások eredménye ez a csodálatos lelet, amelyet Hahoot város múzeumában őriznek. A korona két részből áll. Az alsó, arany spirális körpánt súlya 1022 gramm, a felső, arany körpajzson álló türkizfejű aranytestű turul súlya 192 gramm. A körpántot és a turult süvegre rögzítve viselte a király. A türkizből készített fejet és a farktollat úgy illesztették a turul testéhez, hogy a király fejének biccentésére a madár feje és farka is megbillent, így követte a király mozdulatát. A spirális körpánton sárkány, kos és párduc látható.

A múlt évben az egyik barátom Kínába készült, és tanácsomat kérte, hogy a sok közismert nevezetességen, régészeti helyen, leleten kívül, tudnék-e valami kevésbé ismertet, esetleg velünk is kapcsolatosat ajánlani, amit érdemes felkeresni. Egyből az ordoszi Hun Korona jutott az eszembe a hahooti múzeumból. A múzeumban kiállított korona csak másolat, az eredetit az igazgató szobájának páncélszekrényében őrzik. Barátom és felesége abban a megtiszteltetésben részesült, hogy nemcsak megláthatta, de talán először a magyarok közül kézbe is foghatta az eredeti, közel háromezer éves hatalmi szimbólumot. Ezeken a fényképeken az igazi ősi Hun Koronát láthatják.

Miért fontos ez a lelet azok számára, akik a szkíta – hun – avar – magyar népek azonosságának tudatában élnek, ennek tanulmányozásával foglalkoznak, és a bennük lévő folyamatosságot képviselik? Azért, mert az ordoszi Hun Korona is egy a bizonyítékok sorában. A koronaékszer hivatalosan az i.e.V.-III. szd-ból való. Következésképp, az akkor és ott élő hunoknak királyuk volt, vagyis királyságban éltek, nem pedig laza, primitívnek megítélt, törzsi szerveződésben. A kínai krónikák az időszámításunk előtti időkben is hun királyokról beszélnek, pl: i.e. 33-ban a Han császár a hun királynak tett béke ajánlatot. Attila hunjai ugyancsak Kínából vonultak át Európába a II. –IV. szd.-ban, vagyis a szkíta-hunok számára a királyság ismert volt, ahogy a magyarok számra is természetes államforma volt 1946-ig. Hérodotosz írja, hogy a szkíták voltak a világ egyetlen népcsoportja, amelynek királyi népe volt. A királynak, pedig koronája volt.

A korona szó felismerhető gyöke a „kor”, ugyanaz, mint a korong szavunk gyöke, ami nem más, mint a „kör” ősszó. A korona szó másik része az „ona”, a hun – magyar „ana”, „anya”.
Arvisúra Anahíta volt a magyarok főistenasszonya.
A korona, „köranya” a Napra és a Világegyetem egészére is utal. A szkíta-hun-magyar mágikus világképben a legfelső valóság az Egy, és a belőle megnyilvánuló Világegyetem nemcsak élő, de női természetű is. A Természet Anya maga az Egy Isten, a Boldogasszony, aki az Élő Világegyetem emberi alakban.

A kerecsen sólyom kék csőre és a Hun Koronán lévő turul közötti azonosság nyilvánvaló. Az Egyisten hitű érdeknélküli szeretet szellemmadara a király tudatát összekapcsolta a Teremtővel, beavatta a teremtői tervben való szerepébe, feladatába.

A körpánton ábrázolt sárkány ősjelentése: „sár”= tüzes, izzó, kány” = kán, tehát tűzúr vagy tűzkirály. A kos égi származásunkat, a hunok a Kos világhónapban lévő központi szerepét, a kusok emberiséget egyesítő feladatát is jelképezi.

A párduc, a Panthera Dei, Isten párduca, Nimród ősapánk totem jelképe, valójában népünk Káldeus – Kusita eredetére is utal. A párduc pettyes bundája az istenek és lelkek csillagpettyes hazáját is idézte. A misztikusoknál a párduc az életlehelet, a Szentlélek megfelelője.
Nimród égi király az oroszlán atya, az ősatya, a nemzet magvát őrző férfi őserő, de rejtett kettősségében női tulajdonságokat is hordoz: az égi királynőt, a maga boldogasszonyi minőségével, aki a mítikus időben, mint nappárduc jött le az égből az ő népéhez.

A hun szó jelentése = Egy, Első. A hun királyi koronát viselő személy a Teremtővel való egység szellemében, a lélek újbóli megtestesülése tanításának, és az ember kozmikus szerepének ismeretében uralkodott és szolgált. Ez fejeződik ki a Szent Korona Tanban is. A hun –magyar folyamatosság értelemszerű.

Ugye önök is szívesen megtekintenék az ordoszi Hun Koronát eredeti valóságában. Kínai részről, információim szerint, magyarországi bemutatásának nincs elvi akadálya és remélem magyar részről sem lesz.
Beküldte: Dr. Bíró DénesGyümölcsoltó Boldogasszony napja - az igazi magyar nőnap!

A Nemzetközi Nőnap és a Gyümölcsoltó Boldogasszony napja közötti különbség!

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Krisztus urunk fogantatásának napja. A magyar hagyományban már nagyon régóta van a nőknek jeles napjuk, amelyen virággal köszöntjük őket.

Ez a nap egyszerre a nők, az anyák és a termékenység ünnepe.
Ezen a napon köszöntsük hát a lányokat, asszonyokat, édesanyákat!
A magyar mitológiában Boldogasszony ősi anyaistennő, a születést segítő lény neve.


A "nemzetközi nőnap" március 8.-án van, ami nem a nők, hanem a női egyenjogúsági mozgalom emléknapja. Politikai ünnep. Az ünnepet magát az Egyesült Államokban találták ki a XIX. század végén. Évenkénti megtartását az I. Kommunista Internacionálé rendelte el. A március 8-i dátum arra a nőtüntetésre emlékeztet, amely ezen a napon zajlott 1917-ben, Oroszországban, és aminek hatására II. Miklós cár lemondott és Kerenszkij került hatalomra. Magyarországi ünneplését 1948-ban Rákosi Mátyás rendelte el, és tette egyúttal kötelezővé.

Ezen a napon, március 25-én köszöntsük hát a lányokat, asszonyokat, édesanyákat, és felejtsük el végre a kényszerrel elrendelt, szovjet mintájú "nemzetközi nőnapot".


Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Jézus fogantatásának ünnepe.
Egyike az év legjelentősebb Mária-ünnepeinek. Az örömhírvivés ünnepe ez.
Gábriel arkangyal megjelent Máriának és megkérdezte tőle: akar-e Isten fiának édesanyja tenni.
Azzal a pillanattal, amikor Mária kimondta: "Legyen nekem a te igéd szerint!", megkezdődik a Megváltás. A Fiúisten emberré lesz.
Így ír minderről Lukács atya: "A magyar nő mindig a Boldogasszonyban látta nőiességének örök példaképét, és ezért tisztelte is őt a magyar férfi mindig úgy, mint a Boldogasszonynak részére küldött földi mását.

Európa népeinél pedig szinte közmondásszerű lett a 'lovagias magyar nép' elnevezés. A lovagoknak éppen az volt egyik vállalt főtulajdonságuk, a Nőtisztelet.

A férfi az erő, a nő a szív. És ezen az egységen a Boldogasszony őrködik."

Ahogy a vad alanyba beoltják a nemes oltó ágat, az Isten Fia ugyanígy oltotta be magát az emberiség vad fájába, hogy azt megnemesítse. A magyar vallásos néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, a szemzés szakrális napja, tehát e nap a legalkalmasabb a fák oltására, szemzésére.

Ünnepeink a TEREMTŐ TÖRVÉNYEIRE ÉPÜLNEK, s ami nagyban, az kicsiben is igaz elven Jézus Urunk RÁ világított személyes példájával ÍZ-TEN TÖRVÉNYÉRE amikor tanítóként járt a földön közöttünk.

Ezért fontos az Ő tanításait szemelőt tartani, mert Ő az az utolsó ÉLŐ tanító amire az emberiség élőszóból emlékezik (előtte is jártak évezredekkel korábban akik a tudást felfrissítették a földön) így tudunk párhuzamot vonni a FENT és a LENT, valamint a NAGYBAN és ugyan az KICSIBEN között. Így meg is kapjuk + az ősi jelet, amely a világban számos helyen megtalálható, így egyházunk életét is e jel meghatározza. Őseink Által ránk ruházott jogait, kötelezettségeit önként vállalnunk kell.

Nézzük a párhuzamot és az ÍZTEN példamutatását;
Keleten és Európában, március 25. Kicsiben a gyümölcsfák beoltásának az ideje. (A jó gazda ezen a napon oltja be gyümölcsfáit, együtt munkálkodik az ÍZTENnel, így áldás van a munkáján.)
Nagyban a Természetben, NAPATYÁCSKA, itt oltja be éltető fényével FÖLDANYÁCSKÁT, majd ez után indul az élet fejlődése itt lenn a földben.
Kicsiben az ANYAMÉBEN MEGFOGANT GYERMEK.
JÉZUS URUNK fogantatása példa arra, hogy e SZENT NAPON FOGANTATOTT "DOLGOK" KÜLÖNÖSEN ÉGÍ ÁLDÁSBAN RÉSZESÜLNEK.
Jézus Urunk születése, így esik egybe a FÉNY SZÜLETÉSÉNEK ÖRÖMÜNNEPÉVEL DECEMBER 21. amely szintén példamutatás, az égiekkel való együtt munkálkodásának gyümölcse égi ajándék a föld EMBERÉNEK.

Minden népnek ahhoz, hogy boldog életet élhessen itt a földön, vissza kell térnie a TERMÉSZETTEL VALÓ EGYÜTTÉLÉS TÖRVÉNYÉHEZ.

Egy az Isten!


"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."
"Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 98 %-át nem tették be a Bibliába (mivel e pergameneken a 100 % szerepel). A maradék részt pedig sok helyen átírták. És ma csak ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember." (Avatara)
- [Ki az az Avatara: Ezt a becenevet az ismerősei adták neki. 16 éve kutat ókori írásokat. Eredeti nyelven tanulmányozott 20 ókori szent könyvet, amik a Föld legkülönbözőbb helyeiről származnak (tehát nagyon széles látókörrel rendelkezik), és 15.000 tiltott iratot, stb.
Amelyik idézet után nem írtam oda hogy kitől való, azt az ő (6 órányi) előadásából idéztem.]

-"A Talmud Jézust állandóan NIMRÓD fiának nevezi."
- (Talmud = a zsidó vallás szent könyve.)

-"... Nem kellett tolmács, Jézus HUN nyelven szólalt meg."
-"Ez az én testem ... Ez az én vérem ..." >
"Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, ha e 2 szót összerakjuk (test-vér) : a MAGYAR." (Szántai Lajos, művelődés-történész)

Így teszi Jézus egy mágiával a "testvéreivé" a tanítványait (szimbolikusan) , így "adja át beléjük" az ő lelkületét.

-"A Jézus név szanszkritül azt jelenti: a FÉNY FIA.
Héberül viszont nem jelent Semmit,
tehát Nem héber név,
tehát Jézus Nem héber származású !"

-"A 3 király, aki Jézus bölcsőjéhez megy (az eredeti írásokban) a PÁRTUS birodalom küldöttei:

SZKÍTA mágusok!
Ugyanis Pártiában meghalt a király, és egyenes-ági fiú örökös hiányában a királynő unokaöccse volt a jogos örökös, vagyis Jézus! EZT jelzi a tömjén, mirha és arany küldése a küldöttekkel.
Viszont a héber vallás szerint ezeknek az ajándékoknak Semmi értelmük sincs, sőt a tömjén még törvénysértő is."

-"Jézus az ács fia > "A héberben ugyan az a szó jelenti az ácsot, ami az arámiban a HELYTARTÓT.
A Pártus királynő húgának a férje egy (Pártus) helytartó volt Izraelnek az északi területén (ahol a kánaániták* éltek), és az Ő fia volt Jézus!"

Kik voltak a kánaániták:
Akik Kánaán földjén éltek (vagyis a mostani Izrael területén), mielőtt a zsidó nép (Jáhve* parancsára) oda nem ment, és le nem mészárolta a 90 %-ukat, hogy elfoglalja a (gazdag és fejlett) országukat.

A megmaradt 10 % lakosság az északi területre szorult ki.
A kánaániták ABC-je 24 betűből állt, amiből 18 a székely rovásírásban is szerepel!
Templomaikban egy szent SÓLYOM volt az oltár fölött! [Turul = Kerecsen-sólyom]

"Az Eredeti ószövetségben a kígyó helyett egy SÓLYOM mondja Évának, hogy egyen a tudás fájáról."
(Egyébként ... miért lenne bűn enni a Tudás fájáról ? Bűn a Tudás ?? :)

Ki volt Jáhve:
-"Jáhvét kérte Mózes, hogy mutassa meg magát.
Jáhve mondta: Abba belehalnál!
Mózes erősködött, hogy látni akarja. Jáhve megjelent, és rátámadt Mózesre, aki egy bárányt dobott elé, így Jáhve azt falta fel, és Mózest nem bántotta." (Mózes 2. könyve)

-"Jáhve egyetlen ábrázolását találták meg: ami egy szamárfej, vörös szemekkel. Szamárnak egyedül Széth-et ábrázolták még (az egyiptomi mitológiában), aki a harag és a káosz istene, akit Hórusz győz le, a jóságos SÓLYOM-fejű isten.
Jézus egyszer azt mondta, hogy ő volt Hórusz (egy korábbi életében).
Vallás-történészek szerint pedig Jáhve és Szét (is) azonos."

A mostani (vagyis a 9.) földi civilizáció első népe (Hérodotosz és Pompejusz írásai szerint) a SZKÍTA nép: a Szelídség, Megbocsátás, Vendég-szeretet és a Szeretet (vagyis a Fény) népe volt!
Legyünk méltó utódaik az Aranykor kezdetén! Mutassunk példát ezekből!

Hogy is volt akkor:

1.) Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A kettő között keleten tanult és tanított (Egyiptomban, Indiában és Tibetben), amit mind kivágtak a Bibliából!
A Koránban és tibeti írásokban viszont szerepel Jézus ezen útja! (ők Isszának nevezik).

2.) "Halála" után 300-400 évvel különböző zsinatokon:
-Kivették Jézus tanításaiból a reinkarnáció, asztrológia, numerológia tanait, és ... hogy "Isten országa Bennetek van!", "Ugyanaz a Fény van Benned ..."

Ezek "helyébe" írták: hogy Isten rajtad Kívül, elérhetetlen magasságokban van, és így az Isten és közted szükség van egy közvetítőre: a papságra.

De elkerülte a figyelmüket ez a 2 rész:
Károli Gáspár fordítás, 82. zsoltár 6. vers:
"Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan."
Illetve: "Én vagyok a világ világossága" - mondta Jézus. Később pedig a tanítványainak mondta: "Ti vagytok a világ világossága." - Tehát nem azt mondja, hogy .. én vagyok az Isten fia, ti pedig csak emberek, hanem hogy ugyan azok vagyunk!

-Kitalálták, hogy legyen bűn, amiért büntetés jár,
és hogy legyen pokol, és ördög.

Míg Jézus azt tanította:
"Nincs bűnös, csak tudatlan. Ezért meg kell Tanítani!
Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet gyógyíthat meg!"

-Próbálták összemosni Jézus tanait a zsidó vallással (ami valójában Ég és Föld):
Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek,
Jézus származását átírták zsidóra,
és egy zsinaton kimondták, hogy Jézus apja: Jáhve.

[Ez még a papok között is akkora felháborodást váltott ki, hogy lázadás tört ki az egyházonban!
Miért?
Jáhve Egyiptomban csecsemőket ölt (Kivonulás 11.1),
Kánaánban pedig népirtást végeztetett.
Jézus tetteiből és szavaiból pedig mindig a SZERETET áradt. Még keresztre feszítése közben is: "Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek." > Ugye, nem mindegy hogy ki az apja ? :) ]

-"A női princípium kitörlése:
-Az Atya, Anya és Fiú szent-háromságot átírták

Atya, Fiú, Szentlélek -re.

-Jézus mindig azt mondta: "... az Isten és az Istennő ..."
Mindenhonnan kiradírozták, hogy: Istennő.

-A történetből (ahonnan csak tudták) kitörölték Mária Magdolnát - Jézus legKözelebbi Tanítványát - a 12 tanítvány közül " , ... de Leonardo Da Vinci odafestette az "Utolsó vacsora" című művére Jézus mellé.

-Jézus, amikor feltámad, Mária Magdolnával találkozik először (mintha megvárná, míg a többiek elhagyják a sírt), és Jézus úgy szólítja Mária Magdolnát, ahogy egyik tanítványát sem ! Ez a megszólítás csak a legközvetlenebb tanítványnak járt ki !

-Mária Magdolnát (aki Egyiptomban tanult, és felnőtt korára már nagy hatalmú mágus főpapnő volt),

"bűnös nővé" írták át, ... amit később egyesek prostituáltként értelmeztek.

Visszatérve és összefoglalva az írások szerint Jézus:
-A SÓLYMOT tisztelő kánaániták PÁRTUS helytartójának fia volt, PÁRTIA trónörököse!
-Akit SZKÍTA névre kereszteltek! aminek a jelentése: a FÉNY fia!
-Tudott HUNUL!
-A Talmud NIMRÓD fiának nevezi. (Talán arra gondolnak, hogy leszármazottja.)

Mondjuk ki: Jézus az ősi MAGYAR népbe született le.
Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította, félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül, adta át az embereknek a Fényt.

Jézus igazi tanításai bővebben az "Avatara - Ami a Bibliából kimaradt " című előadásban, fenti videó! http://www.youtube.com/watch?v=0uqAogr5F-s

(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")

         
Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép