Szkíta-HUN-MAGyar - MAGyar legyen HITed! - Magyar sorsot, MAGyar kézbe! - Aries.hu TOVÁBB!


A Szent Korona Eszme Alapelvei:

1.§ Magyarország örökké szabad.

2.§ A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez.
a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.
b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.

3.§ Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

4.§ Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5.§ Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

A MAGYAR NEMZET ÉLETÉNEK RENDEZŐ ELVEI


1. A magyar nemzet egy és oszthatatlan.

2. A magyar nemzet történetileg folytonos. Tagja minden elődünk, utódunk, és a világ bármely pontján élő magyar.

3. Magyar az, aki magyar származású és magyar nemzettudatú.

4. Magyarságát bizonyítania mindazoknak szükséges, akik az össznemzet sorsát érintő döntési helyzetben vannak, vagy arra pályáznak. Más esetben elegendő az egyoldalú nyilatkozat!

5. Magyar állampolgár minden magyar, aki a történelmi Magyarországon született vagy annak a leszármazottja.

6. Magyar állampolgár mindenki, aki a mai Magyarország állampolgára.

7. Az a nem magyar származású magyar állampolgár, aki a mindenkori magyar államhatáron belül él és olyan nemzet tagja, amely önálló anyaországgal rendelkezik: nemzetiségi.

8. Az a nem magyar származású magyar állampolgár, aki a mindenkori magyar államhatáron belül él, aki olyan nemzet tagja, amely önálló anyaországgal nem rendelkezik: etnikai kisebbségi.

9. Vendég: a nemzetségi, az etnikai kisebbségi, a külföldi és a hontalan.

10. A vendég joga vendégjog.

11. A magyar alkotmány hatálya és illetékessége túlterjed mai földrajzi határain, mert elsőszámú alanya az össznemzet.

12. A mindenkori magyar állam kötelessége a magyar nemzet, az egyetemes összmagyarság képviselete és védelme.

13. A magyar állam és nemzet érdekei ellen tevékenykedő magyar a legszigorúbban megbüntettessék.

A magyar állam és nemzet érdekei ellen tevékenykedő etnikai kisebbségi a magyarral azonos elbírálás alá essék.

A magyar állam és nemzet érdekei ellen tevékenykedő nemzetiségi vagyonvesztés terhe mellett anyaországába kiutasíttassék, magyar állampolgárságától megfosztassék.

14. A nemzetközi jog alanya a Magyar Nemzet.

15. A magyar nemzet állama: Magyarország.

16. A magyar nemzet hazája a Kárpátmedence.

17. Magyarország fővárosa: Budapest.

18. A magyar állam hivatalos nyelve a magyar, hivatalos írása a magyar betűs és a latin betűs írás.

19. A magyar nemzeti egység és állami szuverenitás megtestesítője a Magyar Szent Korona.

20. Magyarország és a magyar nemzet jelképei:
--- a Magyar Szent Korona, a nemzeti zászló, Magyarország címere, a Himnusz, a Szózat,

--- a "Magyarország" és a "Hungária" elnevezések, - sérthetetlenek és elidegeníthetetlenek.

21. A magyarság nemzettudata és értékösszessége sérthetetlen, elidegeníthetetlen.

22. A magyar állam felségjogai részben sem ruházhatók át. (Megj.: Egy állam attól állam, hogy önálló (felség)területe van, fajtájában – nyelvében - erkölcsében egységes nemzet kezében van az állami főhatalom, a függetlenség pedig azt jelenti, hogy bármilyen idegen hatalom érvényesülése kizárt.

A magyar állam, a magyar nemzet felségjogainak megsértésére, annak részbeni vagy teljes átruházására - nemzetközi szervezetekre vagy magánszemélyek csoportjaira, bármilyen jellegű katonai – politikai - pénzügyi hatalomra, - sem az országgyűlés, sem népszavazás történetileg nincsen felhatalmazva.

A magyar államot, az országot, a Nemzetet nem számolhatja fel sem a mindenkori országgyűlés, sem az adott időszak szavazópolgárai. Lásd. NATO, Európai Unió, Nemzetközi Valutaalap, Világbank...)

23. Magyarország területi épsége, (földje, légtere...) sérthetetlen, elidegeníthetetlen.

24. Minden mai jog alapja ősjog. Az ősjogot bizonyító történelmi birtokperek olyan nemzetközi konferencián rendeztessenek, ahol a magyarokat magyarok, zsidókat zsidók, németeket németek, cigányokat cigányok... stb. képviseljenek.

25. Magyarokat csak magyarok képviselhetnek!

26. Magyarország területén idegen katonák ideiglenesen sem állomásozhatnak.

27. A magyar állam kötelessége védeni állampolgárai élet és vagyonbiztonságát, az ország katonai, politikai, gazdasági függetlenségét és területi épségét.

28. A magyar állam és össznemzet érdekeinek a védelmét biztosítani magyar állami főhatalom, magyar nemzetbiztonsági hivatal és magyar nemzeti hadsereg illetékes.

29. Magyarország külkapcsolatainak alapelve: az önelvűség és az önérdek megértése és tiszteletben tartása, valamint az évezredes tapasztalatok által meghatározott bizalom. (Megj.: Az előítélet sem egyéb, mint az évezredes rossz tapasztalatok által meghatározott, a nemzet érdekében kötelező bizalmatlanság. Az önvédelem fontos eleme.)

30. Magyarország külkapcsolatait erősíti minden testvér és rokon néppel, valamint hasonló érdekeltségű országokkal-nemzetekkel.

31. Magyarország honvédelmi doktrínáját meghatározza a történelmi tapasztalat, a geopolitikai helyzet és a magyarság, Magyarország kivételes szerepe Közép-Európa biztonságpolitikájában.

32. Magyarország jogrendje elfogadja és belső jogrendjével összhangba hozza a nemzetközi jog azon szabályait, melyek nem mondanak ellent a magyar alkotmánynak, megvalósítják a "törvénysértés jogot nem alapit" jogelvet, kizárják az ellentétes értelmezést és melynek végrehajtását a nemzetközi szervezetek szavatolják.

33. Legnagyobb érték a nemzeti (testi-szellemi) jelleget őrző megszületett ember.

34. Legnagyobb kincsünk a magyar gyermek.

35. Minden egészséges élet népi-nemzeti értékteremtés.

36. Az anyaság, mint a legfőbb érték forrása, a legnagyobb tisztelet tárgya.

37. A gyermek alapvető joga a családban nevelkedés.

38. Az idős ember joga a családban maradás és ha kell a családi ápolás biztosítása.

39. A magyar állam kiemelt védelemben részesíti a magyar nagycsaládot, az együtt élő több nemzedéket vagy együtt élő rokonságot.

40. Az egészség- és nyugdíjbiztosítás, valamint a jótékonysági tevékenység független a szociálpolitikától.

41. A nemzetérdekű egészség- és nyugdíjbiztosítás állami monopólium.

42. Utódaink testi-szellemi minősége nemzeti közügy.

43. A magyarság sorsába beavatkozó, hódító jellegű nemzetidegen alapítványok működése megengedhetetlen.

44. A közoktatás kötelező és ingyenes 18 éves korig. Magyarországon csak olyan iskolák működhetnek, amelyek a legszigorúbb szakfelügyelet mellett megvalósítják a nemzeti tantervet. Állami felsőoktatási intézménybe felvételi vizsga nélkül, érvényes hazai vagy honosított érettségi bizonyítvánnyal bárki beiratkozhat.

45. Minden magyar állampolgárnak joga van az élethez, a tanuláshoz, a munkához, nemzeti sajátosságainak megőrzéséhez, védelméhez.

46. A magyar állam kötelessége állampolgárainak az élet, a tanulás és munkafeltételeket biztosítani.

47. Minden emberi és állampolgári jog gyakorolhatóságának feltétele az emberi és állam-polgári kötelességek teljesítése.

48. Minden magyar állampolgár kötelessége:

--- önmaga, családja és embertársai életét, egészségét, környezetét, vagyonát óvni,
--- erejéhez, képességeihez mérten hozzájárulni a közös szellemi és anyagi javainak gyarapításához,
--- ismerni és betartani a magyar alkotmányt,
--- eleget tenni a tankötelezettségi törvénynek,
--- eleget tenni a személyes honvédelmi kötelezettségnek,
--- részt venni a köz ügyeinek az intézésében,
--- mindig, mindenhol, mindenben képviselni és védeni a magyar érdekeket.

49. Magyar érdek: a nemzeti egység megteremtése, a kárpátmedencei magyarság területi, gazdasági, politikai pozícióinak a helyreállítása, fajta- és kulturális sajátosságainak megőrzése és védelme.

50. A magyar érdekek érvényesülését gátló akadályok békés, türelmes, de elszánt és tántoríthatatlan felszámolása minden magyar szent vállalása, kötelessége, feladata és küldetése.

51. A magyar gazdaság olyan piacgazdaság, amelyben érvényesül a magyar érdek.

52. A gazdaság szereplői a legteljesebb önállóssággal és felelősséggel működnek.

53. A magyar gazdaság alapvetően önellátásra és közvetlen szomszédaival való szoros együtt-működésre törekszik.

54. A Kárpátmedence gazdasági egységének, önellátó képességének és függetlenségének a helyreállítása minden érintett nép közös érdeke.

55. A magyar állam nemzetközi gazdasági kapcsolatait a kölcsönösen előnyös kétoldalú, közvetlen kapcsolatokra, lehetőség szerint árucsere-kereskedelemre építi.

56. A pénz nem érték, csak értékmérő csereeszköz, az áru és a munka elosztására szolgál, helyét a nemzetgazdaságban ennek megfelelően határozzuk meg.

57. A magyar pénz alapja és fedezete a munka és a magyar nemzeti vagyon.

58. A magyar pénz egyedüli kibocsátója a magyar kormány ellenőrzése alatt álló jegybank, a Magyar Nemzeti Bank.

59. A Magyar Nemzeti Bank a magyar állam pénzügyi függetlenségének letéteményese, a nemzeti vagyon és hitel kezelője.

60. A magyar nemzeti vagyon csak magyar állampolgárnak szolgálhat hitelfedezetül.

61. A nemzeti vagyon hozadékából minden magyar állampolgár egyenlő mértékben osztalékot kap, életkorára, foglalkozására tekintet nélkül.

62. A magyar állam kiemelten támogatja azokat a feltalálókat (találmányokat), akik az ország gazdasági és katonai függetlenségének a megteremtéséhez hozzájárulnak.

63. A magyar állam - a jövő nemzedéke iránti felelősségének tudatában - gazdasága fejlesztését alárendeli a legszigorúbb környezetvédelmi követelményeknek.

64. A környezetkímélő gazdálkodás követelményeinek és a piacosodás korszerű nemzetérdekű szempontjainak a figyelembevételével a magyar állam kiemelten támogatja:

--- a tájhonos állat- és növényfajok, fajták helyreállítását, tenyésztésben, termesztésbe és termelésbe állítását,
--- a tájhonos állat és növényfajok, fajták szigorú védelmét,
--- a fenti célokkal kapcsolatos kutatásokat állami monopóliummá teszi.

--- Támogatja a tájhoz és a hazai hagyományokhoz illeszkedő gazdálkodási módszerek felélesztését és a nemzeti ipar újjáteremtését.

65. A magyar állam kötelessége élelmiszer, vetőmag, energia ... stb. tartalékot képezni az ország legalább egy éves ellátására.

66. A magyar föld nemzeti vagyon, a földben megtestesül a nemzeti függetlenség.

67. A föld és a föld méhének kincse - művelési ágtól függetlenül - csak magyar állampolgár(ok) vagy a magyar állam tulajdonában lehet. (Megj.: Rendezzük a tulajdonjog és birtokjog kérdését. Ismét bevezetjük a birtokképesség fogalmát. Abszolút tulajdonosa az össznemzeti vagyonnak a nemzet.)

68. Elsődleges munkatevékenység az értékteremtő munka.

69. Az érték elosztása másodlagos munkatevékenység.

70. Az egységes szerves magyar társadalom csak hivatás szerint rétegeződik.

71. A népfelségjog minden jog forrása. (Megj.: Közszabadság és közjó e nélkül nem létezik.)

72. A népfelségjog átruházhatatlan, kisajátíthatatlan. (Megj.:A választott képviselő sem rendelkezik szabad mandátummal, azaz a képviselő köteles választói utasításai szerint eljárni.)

73. A magyar nemzet népfelségjogának megtestesítője és közvetlen gyakorlója a népszavazás, a nemzetgyűlés és a helyi népgyűlés. (Megj.: A nép és a nemzet a mi értelmezésünkben a magyarság két megnyilvánulási formája.
A nép: minden magyar a maga egyszerű anyagi valóságában.
A nemzet: a magyarság elvont, eszmei, magasabb rendű történeti-politikai, nemzeti vallás szerinti értelmezése.)

74. Magyarország államalkotó nemzete a magyar.

75. A magyarság sehol a világon nem tart igényt az államalkotó kisebbségi státuszra. (Megj.: Azaz nem kívánunk más országokban politikai pozíciót. Itthon viszont ügyeinkben dönteni csak magunk vagyunk illetékesek. Abba senki semmiféle jogcímen bele nem szólhat! )

76. A nemzetiség és az etnikai kisebbség népfelségjogát saját helyi közgyűlésein és országos gyűlésén gyakorolja.

77. A nemzetiséget és etnikai kisebbséget (természetes és jogi személyeit) csak a magyar alkotmány kötelezi.

78. A népszavazás: az össznemzet legfőbb döntéshozó szerve. Döntése a nemzetgyűlésre kötelező.

79. A nemzetgyűlés: Magyarország legfőbb államhatalmi, nép-, és nemzetképviseleti törvény-hozó szerve.

80. A népgyűlés: a helyi lakosság népképviseleti és döntéshozó szerve.

81. A magyar állam jogrendjében világosan elkülönül a törvényhozó és végrehajtó hatalom.

82. A népszavazás: államfőt választ és dönt a népszavazásra utalt kérdésben.

83. A nemzetgyűlés: a népfelségjogból eredően biztosítja az alkotmányos rendet, meghatározza az államformát, a kormányzás szervezetét, a külpolitika irányát, megalkotja az össznemzet érdekeinek megfelelő politikai, gazdasági célok megvalósítását szolgáló törvényeket. Meghatározza az össznemzet sorsát alapvetően befolyásoló kulcsállásokat (gazdapozíciót), szabályozza a jövedelmet.

Dönt hadiállapot, szükségállapot, rendkívüli állapot elrendeléséről, a vészhelyzetnek megfelelően az intézkedő csúcsszerv felállításáról, kinevezi, felhatalmazza annak tagjait.

Közkegyelmet gyakorol. Végrehajtásra megválasztja a legmagasabb tisztséget viselő közalkalmazottakat.

84. A népgyűlés: döntéseinek a végrehajtására, a helyi közügyek intézésére, a helyi közakarat kifejezésére elöljáróságot választ.

85. Minden választott tisztségviselő és az általuk kinevezettek ugyanúgy, mint minden közpénzből fenntartott intézmény-hivatal alkalmazottai: közalkalmazottak.

86. Minden közalkalmazott esküköteles. Esküszegése nemzetárulás.

87. Az eskü szövege hitvallás.

88. Minden jogképes magyar állampolgárnak törvénykezdeményezési joga van.

89. A bizalomvesztett képviselők (helyi népképviselő és nemzetgyűlési képviselő) visszahívását kezdeményezheti bármely szavazópolgár, aki őt bizalmával megtisztelte.

90. Megszűnik az összeférhetetlenségi szabály, a mentelmi jog, a szabad mandátum, mert értelmét veszti.

91. Minden magyar állampolgárt megillet a közügyekben való tájékozottsághoz szükséges köz-érdekű adatok ismerete.

92. Közérdekű adatok kizárólagos birtoklására senki sem jogosult.

93. A félretájékoztatás nemzetárulás.

94. Titkosság csak a közrend, közbiztonság, nemzetbiztonság és a honvédelem körében megengedett. Ezekben az esetekben a megsértése a legsúlyosabb büntető következményekkel jár.

95. A magántitok a közélet tisztasága érdekében korlátozandó.

96. Az államigazgatási-hatósági feladatok elosztását meghatározó alapelv: az állampolgárok a lehető legrövidebb időn belül a lehető legkisebb fáradsággal és költséggel intézhessék ügyes-bajos dolgaikat.

97. Magyarországon csak olyan társadalmi szerveztek, egyházak, pártok, érdekvédelmi-, kulturális-, szakmai szervezetek működhetnek, amelyek nem sértik a nemzeti érdekeket.

98. A magyar nemzet alkotmánya alaptörvény, mely hagyományában, nemzeti kultúrájában gyökerezik. A magyar közjog sarokigazságai a nemzet politikai kultúrájának lényege: a magyarság ősi tapasztalatainak, viselkedési szokásainak, érték- és erkölcsi követelményrendszerének összegződése.

99. A nemzet önvédelmét és fennmaradását, a szerves magyar társadalom működését szolgáló alaptörvény sérthetetlenek.

100. Az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok minden magyar állampolgárra, minden társadalmi szervezetre, minden állami szervre, Magyarország területén tartózkodó minden külföldi természetes és jogi személyre, valamint a hontalan vendégeinkre egyaránt kötelezőek.

Itt hozzászólhat!

Azonnali rendelkezések:


101. Magyarország állami függetlenségének a helyreállítása: az 1982/6-os törvény (a valutaalap alapokmányának a kihirdetéséről) hatályon kívül helyezése.

102. A külföldi államadósság fizetésének felmondása.

103. Helyreállítani a "törvénysértés jogot nem alapíthat" jogelvet.

104. Az idegen bevándorlás és betelepülés leállítása: határzár.

105. Az elmúlt 10 év alatt nem magyarok részére kiadott magyar állampolgárság felülvizsgálata.

106. Az elmúlt 10 év alatt kiugróan magas magánvagyon gyarapodás felülvizsgálata.

107. Az élet, a család és a nemzet ellen uszító, az állampolgári kötelességek megtagadását hirdető szervezetek betiltása.

108. A gazdaság és hírközlés stratégiai ágazatainak, intézményeinek nemzeti köztulajdonba vétele, államosítása.-------------------------------------------------------------------------------

Balogh Béla Koppány Csoport


Kormányváltást akar az, aki a politikai paletta éppen kormányon lévő kevésbé szimpatikus tagját akarja felváltani egy másik részvevővel.

Rendszerkorrekciót akar az, aki a kudarcot vallott pártok helyett újabb pártok megjelenésében látja az üdvözítő megoldást.

Rendszerváltást akar az, aki eddigiektől eltérő, teljesen más struktúrában képzeli el az állami intézményrendszer működtetését.


Ma kormányváltásban nem érdemes gondolkodni, mert a pártpolitikai rendszer teljesen hiteltelenné vált az elmúlt bő fél évtizedben, ebben a berendezkedésben nincsenek olyan alternatívák, amelyek a teljes társadalom problémájára üdvözítő megoldást jelenthetnének.

Időlegesen hozhat csak megoldást a rendszerkorrekció, hiszen az újonnan alakult pártok felépítése szükségszerűen magában hordozza a lényegi mondanivaló felhígulását, a kezdetben meghirdetett érdemi tevékenység ellaposodását.

Marad tehát a harmadik lehetőség, egy olyan típusú rendszerváltás, amely alapvetően változtatná meg az eddig megszokott hatalomgyakorlási formát, mégpedig olyan módon, hogy a hatalom gyakorlásához elengedhetetlen hatalmi ágakat civil összefogás leválasztja a pártpolitikáról, és társadalmi ellenőrzés alá helyezi. A második hatalmi ág megszerveződése nemzeti létkérdés, csakúgy nemzeti létkérdésnek tekinthető a magyar hagyományok szerinti jogrend, állami berendezkedés, kultúra megóvása. Aki ezeket a nemzeti létünket megtartó pilléreket meg kívánja bontani, az még akkor sem tekinthető együttműködő partnernek, ha a leglátványosabb magyar jelképek alatt folytatja tevékenységét. Minden összefogás alapja a kinyilatkoztatott azonos értékrend elfogadása.

Mi nemzeti érzelmű magyarok hiszünk Magyarország örök függetlenségében, hiszünk abban, hogy a magyar érték magyar érdeket kell, hogy szolgáljon, hiszünk abban, hogy természeti értékeink, a magyar föld elidegeníthetetlen örök tulajdonunk, hiszünk abban, hogy a kötelességek és a jogok összhangjában, szabad emberként, jólétben, valódi nemzetközösségben élhetjük le az életünket.

Hiszünk abban, hogy aki mindezeket a jogokat el kívánja vonni, az nem az ország és a nemzet érdekeit szolgálja, vagyis azzal szemben élhetünk törvény adta ellenállási jogunkkal.

GYÖK-ér nélkül nincs KOR-ona!

Az elmúlt közel hetven évben Magyarország rákényszerített politikai szövetségekben nyüglődik, független politizálást nem folytathat. A megszálló hatalmak felé lojális helyi irányítók mindeddig pártszerű keretek között végezték elítélendő tevékenységüket, hol pártokba tömörültek, hol pártokkal osztották meg a magyart. Éppen ezért kell különválasztani a pártlojalitást a nemzeti érdekek képviseletétől. Nemzeti, társadalmi rendezvényen pártzászlókat lengetni azért sem hiteles dolog, mert a pártok jelenleg csak a társadalom egyes részeit képviselik. A pártpolitikai felhang egy civil rendezvényt teljesen el tud lehetetleníteni. Cél az, hogy a pártokat ellenőrző második hatalmi ág létrejöjjön azokból a józan civil szervezetekből, akik képesek nemzetpolitikában gondolkodva kivezetni a pártdiktatúrából Magyarországot.

Az aktuálpolitikai lépések kritikája, - mint például a kilakoltatások kérdése - nem feltétlenül politikai irányultságú, mert ezek az intézkedések durván beavatkoznak a családok életébe, vagyis olyan széleskörű társadalmi összefogást, akcióegységet igényelnek, amelynek hatására a kormány beszünteti ez irányú intézkedéseit és törvényes garanciákat teremt az emberi jogok tiszteletben tartására. Nekünk nemzeti érzelmű civileknek erősíteni kell a társadalmi önvédelmet, kezdve egészen az egyén és a családok védelmével. Ez a legfőbb feladatunk.

Tudomásul kell vennünk azt is, hogy számtalan civil csoport nem a nemzeti értékrendet tekinti elsődlegesnek, más irányból tekint a problémára. Néhány ezek közül:
szociális érdekképviselet, globális világszemléletű csoportok, liberális felfogás, lobbi érdekek képviselete, pártok által mesterségesen létrehozott és támogatott csoportosulások, stb.

A közös nevező nehezen megtalálható abban az esetben, ha filozófiai vitákba bonyolódunk, ezért nekünk a nemzeti értékrendet kell alapvető igazodási pontnak tekintenünk!

Üdvözlettel:
Tatár József
Koppány Csoport tanácsadó
Renedszerváltó Fórum
MAREVOSZ


-------------------------------------------------------------------------------

Kőmőves Géza (Magyar Nádori Szövetség) kiáltványt bocsátott a magyarokhoz.
Lesz-e elég magyar, aki a szép szavakat tettekre váltja!?


ELÉG VOLT! EGY LÉPÉST SE TOVÁBB! KI AZ ORSZÁGHÁZBÓL!


2012-re megszületett a magyar megoldás lehetősége!
Amivel a Nemzetnek élnie kell! Miért tartjuk el és fürösztjük tejben-vajban az "oszd meg és uralkodj" módszerével operáló, csalárd nemzetvesztőinket, hazai és külföldi vérszívóinkat?

A HUNMAGYAR NÉP NEM BAL, NEM JOBB, HANEM EGY A NEMZET!

A baloldali, jobboldali, avagy közép-kategóriába becsalt, kihasznált, de minden jóravaló magyar emberben közös, hogy emelkedett lélekre, tiszta észre, erkölcsre, morálra, kérlelhetetlen igazságszeretetre, egymás iránti megfontolt szeretetre, hagyományainkra, természeti adottságainkra épülő, egészséges, független Magyarország a célja. Társadalmi igazságosságot, létbiztonságot, a természet kebelén békésen táplálkozó, örömökben gazdag, lelassult, szeretetteljes, egyszerű, talmi csillogástól mentes, boldog, fenntartható életet akar.
Szinte minden baloldali, vagy jobboldali kategóriában mesterkedő főkolompos gazemberben közös: A titkos magyargyűlölet, a jóravaló, jóhiszemű emberek becsapása, lelketlenség, kollaboráció idegen hatalmakkal, avagy hazaárulás, nemzetvesztés, parazitaság, az érdemtelen és gátlástalan tollasodás. "Jó vicc" a Nemzet mérhetetlen kárára a közvagyonból milliomos, rablótőkés, kollaboráns, nemzetvesztő baloldali mértékadónak, vagy szintén hasonló jobboldali mértékadónak lenni. Az úgynevezett bal- és jobboldal krémje valójában egy, lelkiségében, szellemiségében azonos, legfelsőbb vezetésében közös, a kereten belül rivalizáló zs... maffia része! Az egyik népséget (gyurcsányista-féléket) a zsi... Kohen (Kun) Béláékkal, a másikat az (orbánista-féléket) a szintén zsi...Károlyi Mihály félékkel lehet azonosítani.
Aki ennyi év tapasztalata alapján továbbra is azon akar versengeni, hogy a háttérhatalom által létrehozott, jobbra, középre, balra elhelyezett, kollaboráns pártok közül mely- és milyen formában csapolja tovább a vérünket, az roppant megvezetett, tájékozatlan, de gonosz is lehet. Ezeknek továbbra is bedőlni kész öngyilkosság!

A BECSAPOTT MAGYAR NÉP FOGJON KEZET!
MAGYAR SORSOT - MAGYAR KÉZBE!

Felelősséggel tartozol Nemzetednek, gyermekeidnek, unokáidnak, a későbbi nemzedékeknek és tenmagadnak egyaránt! Legyen értelme életednek! Végzetesen tévedsz, ha azt hiszed, hogy nem tehetünk semmit. Hidd el, hogy mi vagyunk az ERŐ és ezek a minden hájjal megkent vérszívók, csak felhasználnak minket! Mi robotolunk nekik éhbérért, mi adjuk a pénzt, hogy bőségben éljenek, hogy színházat jelentő választásosdit, parlamenti pankrációt rendezzenek és különböző álcába bújva, jogosultságot szerezzenek a további modern rabszolgatartásunkhoz, emberhez méltó életlehetőségből történő kirekesztésünkhöz. A zsi... a mi verejtékünkből tömik nemzetközi uraik, rokonaik zsebét is. Az őseink vére és verejtéke által túlélő, de mára éppen, hogy létező Haza földjét, és mindent, mi a Haza biztonságot jelentő, izmos karjait jelenti, eltékozoltak, vagy tönkretettek. A mi gyerekeink a rendőrök, akiket nem értünk, hanem ellenünk alkalmaznak. Mi adjuk a katonát és a milliárdokat, de nem a haza védelmére, hanem azt a nemzetközi zsizsik,- bűnszövetkezetek állami, valamint NATO szintre emelt terrorizmussal más népek gyarmatosítására használják.


Elsődleges tennivaló

A megtestesült átverést jelentő pártoktól, ügynökök által vezérelt, álnemzeti civil szervezetektől független együttműködést kell szervezni.

Sürgősen állj be a láncba, fogjuk meg egymás kezét, köss Magyar Vérszövetséget!
A Magyar Nemzet jóravaló része egy és oszthatatlan kell legyen!

Ezt kizárólag egyszerű és szigorú feltételekkel lehet elérni! Magyar Vérszövetség (Vérszerződés) megkötésével, a vérszövetségi kiáltvány elfogadásával, a személyi adatlap kitöltésével, az eskü felmondásával, az újbegyből (steril tüskével) serkentett vér általi, ujjal történő lebélyegzéssel, köztörvényileg büntetlen előélettel, cselekvőképes, 18 év feletti személynek, nemtől, kortól függetlenül lehet. A vérszerződéshez szükséges anyagot az apor45@gmail.com e-mail címen, vagy felbélyegzett, címzett borítékkal ellátott levélben (Kőműves Géza 9400. Sopron, Puttonyos köz 8.) lehet kérni. Mivel nem rendelkezem háttérhatalmi támogatással, önköltségre, vagyis, hogy részedre sokszorosítani tudjam, bármilyen szerény, önkéntes támogatást is elfogadok.

Jelentős politikai, köztörvényes bűnöket, idegen érdekek tudatos szolgálatát leszámítva, nem az számít ki honnan jött, hogy az MSZMP-MSZP-SZDSZ-LMP-MDF-FIDESZ-KDNP-MIÉP-Jobbik, vagy más manipulált párt, avagy egyéb genylet becsapott, legázolt és cserbenhagyott, jószándékú tagja voltál- e, hiszen egy ember sem születik bölcsnek és ezért az számít, hogy hol tartasz, merre is akarsz menni.

A vérszerződést kötött,
de ügynöki tevékenységet folytató, áruló, vagy elterelő személynek - "érdem szerinti" eljárás dukál!
Ezért fontos garancia számodra, hogy a nemzetmentők, vagyis az ideiglenes Nemzeti Küldöttgyűlés tagjai a vérszerződést megkötők közül kerüljön ki, mert tudja, ha csal, meglakol

AZ AKARATOD - TÖRVÉNY LESZ!

Ha nem áll szándékodban a kezed nyújtani, az összefogást, az együvé tartozást képező vérszövetségi láncba, azért ezt az írást és a "Magyar Nemzeti Akarat 23 pontban" című mellékletet akkor is sokszorosítsd, terjeszd, a NEMZETI HATÁROZAT-ot írd alá és ez több lesz, mint egy választás! Hiszen nyíltan felvállalod. A betelt példányt a fenti címre juttasd el! Kellő mennyiségű aláírás esetén a Nemzeti Határozatot a parlamenterek orra alá nyomjuk!

A MAGYAR NÉPNEK BÁRMIKOR JOGA VAN VISSZAVONNI MEGBÍZATÁSÁT, AZ EDDIGI TÖRVÉNYEKET ÉS ÚJ DÖNTÉSEKET HOZNI!

Hiába nem fog tetszeni a hatalmon lévőknek, ha a határozatot a választásra, DÖNTÉSRE jogosult honfitársunk közül többen aláírják, mint ahányan a Fideszre szavaztak, a népakarat szentsége alapján kötelező erejű népszavazás eredményeként kell tekinteniük és megtagadása esetén jogosan szerzünk másként, de lehetőség szerint ismét békés módon érvényt akaratunknak és felelősségre vonjuk az ellenszegülőket.

Nincs szükségünk "Az egyik kutya, a másik eb" pártok hemzsegő, tollasodó nemzetvesztőire!

A Magyar Vérszövetség 2/3-os többséggel, nyílt szavazással, megyénként 5 fő + Budapest 5 fő = országosan 100 fő nemzeti szolgálattevő-ből álló Ideiglenes Nemzeti Küldöttgyűlést választ, mely szintén kétharmaddal 2 megbízott fejedelmet (Kende és Gyula) választ. (Később az alábbi akaratban vázoltak szerint új választási törvényt kell készíteni.) Felhatalmazásotok értelmében az Ideiglenes Nemzeti Küldöttgyűlés, rendteremtési, alkotmány- előkészítési, törvénykezési céllal 3 évre kezébe venné a nemzet sorsát.

Légy résen és mindig gondolkozz Magyar!


A zsi... hatalom eszközeként szolgáló pártrendszer pártjain túl, roppant veszélyt jelentenek az írott cél nélküli, fel nem esküdött szerveződések, a meghatározott, leírt cél nélküli népgyűlések, szervezett demonstrációk, országjáró, hasbeszélő személyek, hiszen nem rendelkeznek vascövekként levert, - leírt, elégséges és számon kérhető céllal! A határozott céllal, esküvel fel nem vértezett közösségre könnyedén elterelő ügynököket telepítenek (Pl. 2006-ban, többek között a Fidesz és az MSZP, ügynökeik által kézi vezérléssel irányították a demonstrálókat és tartották fenn, a nevetséges, lefárasztásra szánt, félpályás útlezárásokat) és akkor újból hiába a fáradság.

Ne bízz az gyökeres változást nem akaró megoldásokban, reformprogramokban!


A Jobbik is párt! A Jobbik programja is csupán egy reformprogram, mely a hazai zs... uralkodók hatalomátmentésének lehetőségét nem küszöböli ki. Hiába jószándékú a tagsága, megvezetetett emberekből áll. Nem akarja a zs...hatalom érdeke szerint kitalált pártrendszer eltörlését, célja elégtelen, tehát csapda, átverés, miként volt a MIÉP esetében is és végeredményében a tikos nemzetközi zsi... összesküvésnek kedvez - rendszertől függetlenül - a Fidesz utódaként. A Jobbik is csupán a tenniakarás és a kényszerű helyzet okán illeszkedne a pártrendszerbe, komoly célként tűzné zászlóra a pártrendszer mielőbbi elengedhetetlen felszámolását. Ha szorít nekik a hurok, újabb paktum születik a nemzet feje felett, Orbánból köztársasági elnököt kreálnak, nagykoalícióval és úgynevezett szakértői kormánnyal kötik be a szemed és az átverésed, vagyis a mókuskerék pörög tovább. Ne dőlj be az 1945 előtti, ugyancsak zsi... uralomban vergődő Horthy-rendszer-féleségben spekuláló, a manipulált "szent-istvános - Szent Koronás - judeo - "keresztény" alkotmányt, nemesi parazitizmust visszaállítani szándékozók csörtetésének! De ki kell ábrándítsalak, az árját játszó-hitleri-judeo-nemzetiszocializmussal szimpatizáló, birodalommániás, rendőrállamra, újraelosztásra építhető és ennek okán nagy létszámú, jólfizetett, a korrupció melegágyát képező, ugyancsak a Nemztet terhelő, nagy bürokrata sleppel működtethető, mára valójában kérdésesen magyar "hun"-garista műfajból is. A kádári időkben felszaporodott, a többséghez képest kiváltságos lehetőségekkel rendelkező egykori klientúra, vagyis az akkori rendszernek fontos feladatot betöltők pedig jobb, ha felébrednek csipkerózsika álmaiból, mert nagyjaik örökre kitúrták őket lehetőségeikből. Tudnotok kell"elvtársak", hogy csak eldobható eszközök voltatok és egy a két rendszer lényege a "rendszerváltó", hatalomátmentő zs... és bizony ők helyzetben maradtak.

Csak az Árpád-i és az azt megelőző idők íratlan, minden magyart felkaroló és megvédő szellemiségét alapnak tekintő, felvilágosult ember célja: a magyar sorsot - magyar kézbe cél követendő!

Ne bízz a médiában!


Eszes, rafinált, gazdasági és média szakemberek kényszerűségből, újbóli, kormánymosdatási és hatalomátmentési szándékkal, roppant ravaszul, a hazai felelősök teljes körét nem említve, elégtelenül vázolják a nemzetközi pénzvilág számunkra káros vonatkozásait. A rafinált média ügyesen elfedi, hogy a jelenleg uralkodó pártkoalíció a választás előtt a lényegi dolgokban is csendestársa, azaz bűntársa volt az előző kormányoknak. Eltusolják a lényeget, miként a pénzvilág = zsi... bűnszövetkezet, s csatlós, vértestvéri szállal kötődik hozzá a parlamentereink zöme. Kormányaink, - ugyancsak kivétel nélkül,- médiánk, az oktatási és kultúrkolomposaink, a "Tudományos Akadémiánk", valamint idegen érdekeknek elkötelezett vezető "szakembereink"is tagjai a zs... bűnszövetkezeteknek és közösen juttatták ide a Nemzetet. Elhárítják, elkenik a felelősséget, hamis megoldást sugallnak.

AMEDDIG TELJESSÉGGEL NEM LESZ KIREKESZTVE, A NEMZETKÖZI PARAZITÁKHOZ KÖTŐDŐ ÉS AZOKTÓL VALAMILYEN SZÁLLAL IS FÜGGŐ, EGYMÁST VÁLTVA MINDIG HATALOMRA KERÜLŐ ZS... SLEPP ÉS A MAGYAR NEM VESZI SAJÁT KEZÉBE SORSÁT, ADDIG SEMMI ESÉLY A NEMZET FELEMELKEDÉSÉRE, MINDEN HAZAFINAK KIJÁRÓ ÉLHETŐ ÉLETHEZ VALÓ LEHETŐSÉGRE!
AZ ÉLETÜNKET TÖNKRETEVŐ, KERÉKKÖTŐ HATALOMBITORLÓKAT
LE KELL VÁLTANI!

Most éppen a minden hájjal megkent, álnemzetiek, a felelősséget a népre kenve, építőelemként terelik Nemzetünket, a modern rabszolgatartást tökélyre fejlesztő ZSI...BIRODALOM rendelkezésére és ezért dübörög a részben mesterséges válság is, hogy lefejjék és bekényszerítsék a nemzeteket. - Akár egy korlátozott világháborúban való részvételre is! A totális kifosztásunk, minden jog nélküli rabszolgasorba taszításunk csak ezután, a költségvetési, majd politikai unió, vagyis a teljes bedarálás után következik be. Az előző, 1989 óta működő kormányaink szereposztása, miként az első Orbán-kormányé is, a nemzeti vagyon átadása a zsi.., az EU-ba léptetés, majd totális eladósítás személyi szinten is. A mostani, hazug népség feladata a darálóba töltés álcázott befejezése. A kormányaink által szolgált nemzetközi parazita zsi... "elit"- bűnöző maffia- pozitív irányba soha nem változik! Semmit nem változott a Dél- és Észak-amerikai "indiánok százmillióinak", zs... bankárok által elrendelt kiírtatása, a rabszolgakereskedés, afrikai népek irtása, valamint az első és második világháború kirobbantatása, a saját kisembereik beáldozása, a drezdai, nagaszaki, hirosimai, koreai, laoszi, vietnami, palesztin és számtalan más népirtás és a szeptember 11-i- WTC tornyok ellen elkövetett, szervezésileg önmerénylet óta!

Ne feledd! Az 1956- os népfelkelés utáni véres zs... megtorlást, a szabadságharc és az igazság gondolatának elrettentését, benne az állami szinten elrendelt gyermekgyilkosságokkal!


MAGYAR NEMZETI AKARAT 23 pontban

Virágzó, egységes, erős, biztonságot, igazságot, nyugalmat, fenntartható életet, szerény jólétet, reményteljes jövőt garantáló, parazitáktól, megszállóktól mentes Hunmagyar Nemzetet.

ELSZÁNTSÁG ÉS TETT NÉLKÜL AZ AKARAT CSAK ÁLOM MARAD!

Ha bátran lépünk, - példával járunk, beindul a láncreakció, más nemzetek is követik példánkat.
Miként az egyénnek-egyéni, akképpen az együvé tartozóknak, - közösségeknek - kollektív felelőssége van!
Terjedelmi korlátok okán az alábbi, teljesség igénye nélküli pontok csak ízelítőt jelentenek abból a vascövekként levert célból, melyet közös akarattal kell kitűznünk és megvalósítanunk Nemzetünk megmentése és felvirágoztatása érdekében. Pártok elszámoltatása, feloszlatása, pártvagyon maradéktalan visszavétele, a nemzet kártevő politikusainak, de a megalkuvó, megélhetési politikusoknak is kirekesztése a közéletből! Magyar igazságszolgáltatás, - törvény előtti egyenlőség. A jogilag éppen fedezett, de valójában rablott holmi, visszajár a köznek!

1. A tékozló berendezkedésű, pártrendszerű parlamentarizmus és kormányzás felszámolása, közvetett, listás" választás" helyett 100 fős (Megyénként 5 fő+Budapest 5 fő), 5 évre közvetlenül választott, rövid úton visszahívható nemzeti szolgálattevőkből álló Nemzeti Küldöttgyűlés, mely szakértők bevonásával, radikálisan csökkentett államapparátus segítségével törvénykezik és segíti a nemzet működését.

ELÉG VOLT A SZAKÉRTELEMMEL HENCEGŐ PÁRTOKBÓL, A KÁRTÉKONY KORMÁNYOKBÓL! A TE BÁTOR KIÁLLÁSODDAL ÉS KÖZREMŰKÖDÉSEDDEL LEHET ÚJRAÉPÍTENI A NEMZETET!

Keserves tapasztalatokkal felvértezett, kizárólag Magyar Nemzeti érdeket képviselő, szívvel- lélekkel, állhatatossággal szolgáló, a jó tanácsokat kiválasztani képes hazafiak élenjáró szolgálatára van szükség! A nemzeti szolgálattevők, valamint a vezető közszolgálati tisztséget betöltők javadalmazása értékarányosan jelentősen kevesebb lehet, mint a mostani parlamenterek és egyes gazdagodó, vezető bürokraták érdemtelen jövedelme. Ha mondjuk 1989-ben egy tehetséges juhász (birkapásztor), vagy egy paraszt, valamint egy ügyes kereskedő és egy ízig-vérig magyar katona kezébe került volna a Nemzet sorsa, mára már virágozna, s nem pusztították volna le talapzatig a Nemzetet (A talapzat szétverése jelenleg is gőzerővel folyik!) és nem törölné a magyarba a lábát mindenféle, a trianoni rablásból élő kreált-nemzeti entitás, vagy kozmopolita, hazai- és külföldi magyargyűlölő parazita.

CSAK EGYSÉGES, ERŐS MAGYAR NEMZET TUD
HATÉKONYAN KIÁLLNI A TAGJAIÉRT!

2. ÚJ ÁLLAMFORMA!

Fejedelmek (Kettős-"hatalmi" rendszer.) - Kende és Gyula választása. Az erős elnöknek megfelelő, a kinevezések tekintetében is egyetértés jogával bíró Kendét, első alkalommal a Nemzeti Küldöttgyűlés által jelölt két főből, közvetlen, a Nemzet általi választással választjuk, határozatlan időre és 70 éves korig maradhat tisztségben. Az esetleges rivalizálás kiküszöbölése okán a Kende egészsége megromlása, vagy 70 éves kor elérése esetén önmaga választ utódot, rokonság kizárva. Ha a megválasztott Kende és a Gyula a Nemzeti Küldöttgyűlésből kerül ki, úgy a nemzeti szolgálattevő helyett, a megye körzetéből automatikusan a második legtöbb szavazatot kapott kerül be a Küldöttgyűlésbe. A Nemzet védelmével és úgynevezett miniszterelnöki teendőkkel megbízott Gyulát, mely maximum 65 éves korig töltheti be a tisztséget, a Nemzeti Küldöttgyűlés, 5 évre választja.
A Gyula szigorúan a Kende egyetértésével működik. Kende és Gyula kizárólag a Magyar Nemzetnek elkötelezett, 3-ad íziglen is tiszta úrnépi-hunmagyar ember lehet! Ez alapvető garancia és jól felfogott érdeke a nemzet minden tagjának.
3. Csak a pártoknak kedvező, a nemzetet kirekesztő, nagyszámú ajánlás helyett a nemzeti szolgálattevő jelöltek állítása 10 fő ajánlásával történhet.
A részvételi aránytól független, egyfordulós választás.
A politikai, gazdasági, rasszbéli világuralmi maffia legfontosabb eszközének, a pénz befolyásának kiküszöbölése a választási rendszerből! A választás nem show és senkinek nem lehet üzlet! Aki nem ezt akarja, gazemberségen töri a fejét és hazaáruló!
Kampány nincs! A jelöltek az állam által a Megyei Választási Bizottságoknak leosztott összegből a bizottság által nyomtatva, a választóknak (2-3 oldal/fő) postázott kiadványban, fényképpel, célkitűzéssel ismerteti magát a bármely közösségi címkézés nélküli jelölt. Minden egyéb, az esélyegyenlőséget felrúgó propaganda, házalás, egyéb kampány, azonnali kizárást és pénzbüntetést von maga után!
A visszahívás intézményének bevezetése: Civil kezdeményezéssel, civil kivitelezéssel, aláíró ívek alkalmazásával a szolgálattevőt megválasztott honpolgárok 50%-ánál több személy visszahívhat.
A jelöltek többsége olyan célt tűz ki, hogy megválasszák, valamint annak szellemiségében fog eljárni, hiszen, ha nem eszerint tesz, visszahívják. Akár egyetlen egyértelműen ellentétes állásfoglalás, vagy más visszaélés és már alátámasztott lehetőség van a visszahívására.
- A Kende és a Gyula kizárólag csak a nemzet választásra jogosult felénél több választó határozata alapján hívható vissza.

4. A Nemzet általi bárminemű ellenállás, felülbírálás joga, ha a döntésre jogosultak többsége akarja, minden esetben lehetséges! Bármely magyar, bármiben és bármikor (a hivatalosan elrendelhető népszavazás feltételeinek nem megfelelő esetben is), akár saját szervezésben is kérheti a Nemzet véleményét, mindenkor érvényes döntését.

5. Az önkormányzati képviselők helyett harmadrész létszámú települési szolgálattevőkből álló Települési Küldöttgyűlés tagjai javadalmazásának radikális csökkentése. Jelölésük, megválasztásuk, esetleges visszahívásuk a nemzeti szolgálattevőkkel megegyezően történik.

AZONNALI KILÉPÉS, A VESZTÜNKET OKOZÓ
EU-BÓl, MAJD A NATO-BÓL!

6. Az évi többezer milliárdba kerülő, a Nemzet kifosztását, vágóhídját jelentő EU, valamint állítólag a nemzetek szuverenitását megvédeni hivatott, de a nemzetek függetlenségének vérbetiprására, a kozmopolita, parazita, zs... bűnszövetkezetek érdek-érvényesítésére használt NATO-ból legkésőbb 3 éven belül ki kell lépni. Nemzetek közötti, kölcsönösen előnyös, egyedi szerződések, szuverén, független, hatalmi, birodalmi blokkon kívülálló nemzet!

7. Hatékony, olcsó, ötletes magyar önvédelem-re berendezkedő, kis létszámú, főleg a folyamatos képzést biztosító, hivatásos katonából és tartalékosokból álló, vízfejmentes Honvédség, a Gyula legfelsőbb parancsnoksága alatt. Munkahelyteremtő, magyar elmére alapozó hazai fegyvergyártás. Minden, nem rokkant, 18 év feletti, kiképzésben nem részesült, férfi állampolgár részére egy alkalommal 2 hónap katonai kiképzés, majd évi egy alkalommal, lehetőség szerint a lakhelyéhez legközelebb, 2 napos, adottságnak megfelelő gyakorlat, 60 éves korig. A kétnapos gyakorlat és katonai behívó alól mindenkor mentes, az előírás szerint havi rendszerességgel gyakorlatozó Népfelkelő Nemzetőr, viszont Nemzetének, településének védelme, felszabadítása mindenkor kötelessége.

8. A magyar nép az esetleges áruláskor is megvédi magát! Kézifegyvereit otthon, biztonságosan elzárva tartó, település szerint szerveződő (Több kisebb település lakosai közösen is alapíthatnak.), katonailag csak az alkotmánynak, rá vonatkozó külön cikkelynek és az ennek szellemében készült törvényi szabályozásnak alárendelt Magyar Népfelkelő Nemzetőrség.
Az egységek egymástól függetlenek, ruházatuk, fegyverzetük a megadott, tág, az egységnek hátrányt nem okozó kereten belül egyedi. A mindenkori két rangelső köteles a Honvédség által szervezett 3 hónapos parancsnoki képzést elvégezni! Működés a törvényben előírt kötelező minimum települési és önkéntes támogatással. Katasztrófavédelmi szolgálatot, valamint bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatot is végezhetnek, igazoltatási, letartóztatási, kihallgatási és a rendőrhatóságnak 12 órán belül történő átadás jogosítványával. A M. N. Nemzetőrség még a Települési Küldöttgyűlésnek sem alárendelt! Örökös tiszteletbeli főparancsnokuk a Kende. Tagja, kizárólag a magyarságnak, a Magyar Nemzetnek elkötelezett nő és férfi személy lehet.

9. A Nemzet közrendjének, közbiztonságának védelme. A köztörvényes bűncselekmények büntetési tételének megemelése, különös tekintettel a visszaesőkre.

A teljességgel bizonyítható, aljas indokból elkövetett emberölés esetén halálos ítélet!

(Sajnos a zs... háttérhatalomnak és politikusainak érdeke, hogy a nép ne érezze magát biztonságban, s hatalomfüggő legyen, valamint a figyelmét eltereljék. A halálos ítélet elleni meggyőzés egyik aljas pszichológiai módszere azon igyekezet, hogy a halálraítélt helyébe képzeld magad, valamint, hogy ártatlanul kerülsz ilyen helyzetbe, pedig ma már teljességgel ki lehet küszöbölni a tévedést.)

MÉG VÉLETLENÜL SEM RENDŐRÁLLAMOT SZERETNÉNK,
DE RENDET, AZT IGEN!

A nemzetnek hatalmas pénzbe kerülő liberális, és egyeseknek jól jövedelmező magánbörtönök helyett, önfenntartó, jól őrzött munkaterületek, olcsó, praktikus épületekkel. Idegen bűnözök lepték el hazánkat, településeinket! Új bevándorlás-politika megvalósítása. Az 1989 óta hazánkba történt letelepülés eseteinek, azóta kiadott állampolgárságok felülvizsgálata. Az egyik településről a másik településre történő áttelepülés esetén, az állandó lakhely-státusz megadásához a Települési Küldöttgyűlés engedélye szükséges. Elutasítás oka lehet a büntetett előélet. Az ideiglenes tartózkodás esetén, bárminemű bűncselekmény elkövetése után a településről történő kiutasítás lehetséges.

EMBERSÉG ÉS SZOLIDARITÁS IS LEGYEN HAZÁNKBAN!
ÉHBÉR HELYETT MEGÉLHETÉS!

Ne izgulj, lesz miből, csak le kell állítani kirablásunkat!

10. Mindennemű nyugdíj, járadék, létminimum megélhetési szintre emelése. 2012. január havi viszonyok alapján járó minimum: nettó 80.000,- Ft, a nőknél 35-, a férfiaknál 40 év nyugdíjjárulék fizetést követően, valamint 55- és 60 év nyugdíjkorhatárig kidolgozott évek utáni alapnyugdíj minimum 130.000,- Ft-ra történő emelése (Közte arányos eltérés.), a maximális nyugdíj 230.000,- Ft-ra csökkentése. majd ár és teher, valamint életszintvonal növekedésével lépést tartva mindenkor arányos emelés. A jogosság és a nyomor elhárításán túl ez már csak azért sem kérdés, mert az eltékozolt, mondjuk bankok feltöltésére használt, ellopott nyugdíjalappal megfelelő tőkegazdálkodást kellett volna folytatni. Csak a bankok fedezetlen hitele kamatozik?!

11. A szociális támogatásra, családi pótlékra spekuláló, de dolgozni semmiképpen nem hajlandó, bűnöző életmódot folytató, a gyermekeket tisztességgel nem nevelő, a magyar társadalomra veszélyt és roppant anyagi terhet jelentő személyek, családok visszaélési lehetőségének rövid úton történő felszámolása, de részükre azonnali munkahelyteremtés.
Közvetett születésszabályozás, a rendes nevelésben nem részesülő gyermekek elvétele. Ha továbbra is másokért dolgozik, s közvetve bűnözőket szaporít a magyar, holnaptól minden utcasarokra rendőrőrsöt kell telepíteni és nincs többé magyar jövő. Orbán szerint minden szaporulat után plusz szavazati jogot kell adni. A hülye is tudja, hogy ez nem szülés ösztönzés, hanem a magyarság sárba tiprásának legsunyibb eszköze.

12. A magyar munkáltató által 8 órás, havi 160 órás, nappali munkaidőre fizethető nettó (Levonás utáni) minimálbér a jelenlegi viszonyokat tekintve 160.000,- Ft-ra emelése.
Az egységes adó azonnali megszüntetése! Évi nettó 6 milliós tiszta bevétel alatt a magyar munkáltató 50%, 12 milliós alatt 25 %, 24 milliós bevétel alatt 12,5 %, 48 alatt 6 %, adócsökkentésben és más, a bért, vállalkozását sújtó teher jelentős csökkentésében, eltörlésében részesül. Ma valójában azt büntetik, ha vállalkozol, s emberhez méltó munkabért fizetsz! Nyugdíjjárulék, egészségbiztosítás levonás egyszer. A vállalkozói veszteség teljes egészében továbbvihető. Mindennemű fogyasztás, munkahelyek létszáma növekedni fog, nem csökkenni.

BECSÜLD MEG A MAGYART!

13. Külföldi munkáltatók adómentességének, munkahely-teremtési támogatásuk azonnali megszüntetése. Bér és egyéb kifizetés már most sem lehet kevesebb, mint a munkáltató hazájában, a profilban szokásos átlagbér 50%-a, de a fentiek szerint, nettó 160 000 Ft alatt nem lehet. Ne legyen lelkiismeret furdalásod, hiszen általam a kényszerűségből szerényen vázolt összegek is szükségbér kategóriába illők! Több mint ezer éve élősködnek rajtunk és elhitetik velünk, hogy a nyomor okai mi vagyunk. - Mely valójában igaz, mert sokattűrő természetünk okán fát engedünk hasogatni a hátunkon, nyomorgunk egy életen át és békés gyalázattal, ezt örökítjük tovább, mikor nálunknál messze érdemtelenebb nemzetek talmi dolgokra herdálják el lehetőségeiket. Parazitáink pedig vérünkön erősödnek, teljes nyomorékká tételünk és totális rabszolgasorsba taszításunk pedig teljében.
A világban párját ritkítóan előnyös Kárpát-medencei élettérben élő, kiemelkedően leleményes és szorgalmas magyar nép csak a megszállása, kifosztása és az agymosása okán kelt hiszékenysége, valamint ebből táplálkozó jelenlegi gyávasága okán nyomorog.

ÁLLJ TALPRA!
" CSAPJ AZ ASZTALRA, RAGADD MEG A GALLÉRJÁT ÉS
RÁZD KI A GATYÁJÁBÓL "!

14. A kormányok és a tárgyban velük együttműködő, szinte teljes parlament cinkosságával elkövetett bűncselekmény kategóriájába tartozó hitelek behajtásban a Magyar Nemzet nem vehet részt. Bűncselekmény esetén, a büntetés helyett a bankoknak sem jár pénz! Magyarán: csalók felé nem kell törleszteni! Kormányaink csak eljátsszák a gátlástalan, parazita pénzvilággal való szembenállást, de a háttérben cinkosaik. Most éppen aljasul a mi terhünkre "segítik" a törlesztőket, közvetve a bankokat és végeredményében a zs... háttérhatalmat, hiszen a banki szektor is csak a háttérhatalom eszköze, miként kormányaink is. A kormányzati szembenállás csak retorika, cirkusz, pozícióerősítés. A népnyúzás viszont valós, ebből ítélj!
A magyar nép nem tartozik senkinek! Másokhoz képest mindig éhbérért dolgoztatták, de még ebből az éhbérből is többet vontak le, mint amit visszaadtak neki. Hova lett a nemzeti vagyon és az állítólagos hitel? Miért nem azok fizetik, akik kapták?

15. A hitelállomány felülvizsgálata, a zs... bűnszövetkezetek, valamint kormányaink által a Nemzet nyakába varrt, majd az országból rögtön kiszipolyozott, jórészt csak a mesében valós nemzeti adóság állomány törlesztésének felülvizsgálata és ennek függvényében a törlesztések zömének azonnali leállítása. A kontónkra felvett hiteleket szinte kizárólag a hitelező maffia idegen cégei, kapcsolatai kapták, tehát a Nemzetnek szinte nincs adósága. Kormányaink "hitelfelvételei", adóság csökkentés igyekezete, megrendelés szerinti aljas népnyúzás, miként az éhbérért beígért munkahelyteremtés is csupán ilyen szolgálatot takar.

16. Magyar fizetőeszköz kibocsátás nemzeti kézbe vétele, egy magyar állami fizetőeszköz és hitelintézet létrehozása, valamint kizárólag magyar, helyi, vagy kistérségi, nem csak pénzkezeléssel foglalkozó szövetkezetek létrehozásának szorgalmazása. Kamatmentes, szakérői beleszólással és részvénnyel biztosított hitelfolyósítás a vállalkozóknak. Mindennemű külföldi kötődésű bank, egyéb, pénzkezeléssel foglalkozó intézmény betiltása.

17. Víz- és csatornadíj, villany-, gáz-, postai díjszabások, illetékek, adók, biztosítások árainak csökkentése, realizálása, majd a jelenlegi, külföldi tulajdonban lévő cégek állami, települési kézbe vétele. Ingatlanadó: kizárólag csak a szükséges életteret, megélhetést meghaladó luxus ingatlanok esetében. A magyar állampolgársággal rendelkező, Magyarországon élő magyarok, környezetkímélő energia előállítással és értékesítéssel foglalkozhatnak. A magánterületen lévő közüzemi légvezetékek után területhasználati díj megállapítása, valamint éves százalékban és lehetőségek szerint meghatározva, föld alá helyezés, valamint "vízégésű" és más) alternatív energiatermelő berendezések alkalmazása.
(A víz ég! Avagy a vízben lévő hidrogén közvetlenül is elégethető!)
Állami, vagy kizárólag magyar tulajdonú vállalat által gyártott, (olcsó, függőleges tengelyű szélgenerátorok, öngerjesztő generátorok, Viszont a világot szénhidrogénekkel is kifosztó, nemzetközi bűnszövetkezetekhez kötődő pátjainknak, kormányainknak kivétel nélkül nem érdeke az alternatív irányú meghatározó fejlesztés és már csak ezért is érdemes őket lesöpörni.

18. Nem lehetünk a fogatlanok, betegek és korán halók nemzete! Megbecsült, de képzett, lelkiismeretes egészségügyet. Az orvosok részére kötelező, államilag térített, Magyarországon végzett "kínai" orvostudományi és magyar természetgyógyász (A kínaiak hunmagyar eleinktől tanulták) továbbképzés, vizsgával. Az orvoslásban a megelőzésre, az okok megszűntetésére, természetes gyógymódokra és nem a más betegségeket okozó, zs... gyógyszermaffia hasznát hajtó kemikáliákra, tüneti kezelésre kell fektetni a hangsúlyt. Nagy jelentőségű találmányok támogatása (Ilyen: Dr. Horváth István találmánya, az anti-koleszterint immunizáló antigén vakcina sok millió magyart menthetne meg a haláltól, s óriási bevételt hozna a nemzetnek), soron kívül "hadrendbe" állítása. Sajnos inkább üldözik! A fogorvosi kartell felszámolása! Állami, vagy települési kézben lévő fogorvosi rendelők működtetése, a nem luxus fogpótlást ingyenessé kell tenni!

19. A magyar föld nagy jelentőségű kincseinek, természet adta ajándékainak, stratégiai erőforrásoknak nemzeti, települési kézbe vétele. Az egészséges környezetre, kitűnő konyhára, egészséges élelemre és italokra, gyógyvizeinkre, csodálatos hagyományainkra, vendégszeretetre, a gyönyörű tájra építő, nemzeti, települési és egyéni együttműködésben szervezett idegenforgalom. Kiemelt állatvédelem, mert bizony élő, érző lények! Az egész természeti környezet fokozott védelme, alternatív energetikai megoldások, találmányok fejlesztésének kiemelt támogatása. Energiaigény csökkentés. Mindennemű találmány másfél éven belüli elbírálása, a gyakorlatban jellemző minimum 5 év helyett. Államilag fizetett szabadalmi ügyvivők közreműködése a beadványkészítésben, az eljárás során és díjmentesség.

20. Az itthon megtermelhető, előállítható, minőségi termékek piacát, munkalehetőséget korlátozó külföldi termékek behozatalának szigorú korlátozása, az árunak nevezett egészségkárosító termékek, árunak nevezett szemét kitiltása.
Virágzó, munkahelyteremtő, egészséges és bőséges élelmiszert előállító magyar mezőgazdaság, új, korszerűsített termelői piacok, feldolgozóipar, kert- és bio-Magyarország. Virágzó, békén hagyott kisipar, ahol a szakma szeretete, tudománya, gyerekkortól beívódik, szülőről gyerekre és a helybéliekre száll. Kamatmentes, részvény és szakmai-kontroll biztosítású hitel. A külföldiek által elorzott földjeink visszavétele! Új földtörvényt. A föld a Nemzeté! A földhasználat rendezését vissza kell adni a települések tulajdonának jogrendjébe. Minden település a megalkotott új földtörvény viszonylatában önmaga dönti el, hogy lakói megélhetése érdekében, családi gazdálkodás céljából, az igények figyelembevételével, szerény, a település boldogulására felhasznált bérleti díj ellenében hogyan osztja fel a földterületet. Magyar sajátosságokra, a rendkívüli magyar találékonyságra, széles bedolgozói körre épülő, szociális munkahelyteremtést is ellátó, de nem szocialista és nem kapitalista, állami és magán, települési, de főként dolgozói tulajdonban lévő, rugalmas kisüzemekre van szükség.

21. Új médiatörvény. Az oktatásnak, a kultúrának, a tudománynak, a médiának a Hunmagyar Nemzet szolgálatába állítása. Elég volt a kultúrmocsokból! A kereskedelmi Tv-csatornák jogtalanul elengedett milliárdos tartozásainak behajtása és betiltásuk. Az országban csak állami és települési kézben lévő, értéket közvetítő úgynevezett sugárzott média lehet. Reklámnak csak 2 óránként és alkalmanként kb. kettő percben van helye.

22. Egyházak közpénzből történő támogatásának megszüntetése! Közvetve a zs..., kollaboráns klérust, egyházzá emelt szekták, embereket megalázó, pszichopata "istenhelytartóinak" jólétét és a nemzet hülyítését nem támogatjuk! A FIDESZ az egyik legveszedelmesebb, maffia módon felépülő szektát emelte egyházi rangra, de már előtte is támogatta! A józan hit nem pénz kérdése, a józan hit nem kíván élősködőket, szemellenzőt, milliárdokat-emésztő bürokráciát, fizetett agymosó gépezetet és az egyik ember személyes hite a másiknak nem kerülhet pénzébe!

23. Az agymosással operáló, személyiségtorzító, tiszta észt kalodába juttató pszichológiai módszerekkel dolgozó, máskor pénzügyi vállalkozásként működő szekták, egyházak kérlelhetetlen felszámolása.

A hit szabadsága mindenkit megillet, de a jóhiszeműséggel való, számító visszaélést
nem tűrjük!


Amennyiben elolvastad, megértetted és egyetértesz, azonnal küldd tovább e-mailben és mindenképpen sokszorosítsd, vidd el a szomszédnak, a munkahelyre, ismerőseidnek, add fel postán a távoli rokonoknak, felvilágosításként az elrabolt területekre is, ha nem vagy rest!

Sokat tehetünk együtt!

Ha nem hiszel a józan paraszti ésszel gondolkozó, bátor, egészségesen önzetlen magyarok összefogásának erejében, legalább azt hidd el, hogy ez a kezdeményezés sok honfitársadat hozzásegíti a tisztánlátáshoz.

A hatalmon lévők is tükörbe nézhetnek általa és minden párt irányába való nyomásgyakorlásra is alkalmas! Legalább egy példányt tarts magadnál, s az arra hajlandó ismerőseid által aláírt példányt juttasd el hozzám!

Neked nincs félnivalód!

Viszont, ha nem állsz ki magadért, esélyed sincs!

2012. január 23.

MAGYAR NEMZET HATÁROZATA

I. §. Alulírott, döntésre jogosult magyarok, a Magyar Nemzetet irányító kormányok és a jelenlegi parlamentarizmus, többpártrendszer alkalmatlansága okán felhatalmazzuk Kőműves Géza által kezdeményezett Magyar Vérszövetséget (Vérszerződést) megkötő honfitársainkat, hogy Ideiglenes Nemzeti Küldöttgyűlést betöltő feladatra 100 fő, véresküt letett Nemzeti Szolgálattevőt, valamint 2 megbízott Fejedelmet (Kendét és Gyulát) válasszanak.

II. §. A kormány, valamint az országgyűlés, valamennyi országgyűlési képviselő megbízatását visszavonjuk. Követeljük, hogy a kormány azonnal mondjon le, az országgyűlés haladéktalanul oszlassa fel magát és a Magyar Nemzet irányítását azonnal adja át a Magyar Vérszövetséget kötött állampolgárok által 3 évre, alkotmányozási (Az alkotmány-tervezetet népszavazásra kell bocsátani!), törvénykezési, rendteremtési, nemzetmentési céllal megválasztott, 100 főből álló Ideiglenes Nemzeti Küldöttgyűlésnek, valamint két, 3 évre megválasztott Fejedelemnek, a Kende és Gyula tisztséget betöltő személyeknek!


LE A PÁRTOKKAL! NEMZETI ÖSSZEFOGÁS! ELLENÁLLÁS!


2013-01-14. Sopron
Kőműves Géza

A magyar nép többségének elege van a pártokból! Elég volt abból, hogy újból s újból a rendre manipulált és becsapott kisebbségre, - mint többségre történő hivatkozással - kizsigereljék és kipusztulásra ítéljék a nemzetet. A 8 millió választásra jogosultból még a Fideszre szavazó tábor, az un. „forradalmi többség” is csak 2,6 milliós kisebbség, amely azóta létszámban, minőségében is megkopott ugyan, de a nemzetvesztő politika elvi fedezetéhez a gyalázatos „jog” erejével elegendő. Neked gyakorlatilag nincs jogod jogot formálni, de rád történő hivatkozással kényszerítenek annak betartására, azok, akik sokszor még a saját maguk által alkotott jogot sem tartják be, ha aktuálisan előnytelen nekik az alkalmazása.

A rendre kijátszott, leigázott, végtelenül kifosztásra ítélt népnek saját kézbe kell vennie a sorsát!

Nem a pártok és a mögöttük álló hiénák madzagon rángatott parlamentereit, hanem a Nemzet szolgálattevőit akarjuk az Országházba küldeni! Egyetlen párt sem jeleníti meg azt, amit jóravaló milliók szeretnének, ezért egyre szaporodó milliók maradnak távol a választásnak hazudott bohózattól és a voksolók jelentős része is csak a „kisebbik rosszra szavazok” butus elv miatt megy el. A becsapottak még nem látják, hogy a végeredményt tekintve választási lehetőség valójában nincs, kizárólag a valós háttérhatalmi keret gengszterei, szemmagasságba emelt tálcán teszik elé a kínálatukat, amiből választhat és ezzel a lépremenéssel az egész cirkuszt, valamint a bárminemű eredmény alapján hatalmi tényezővé vált ügyeletes nemzetvesztők legitimitását erősíti. Gondoljátok, hogy érvényben lenne ez a parlamentarizmus, ha nem a nemzetközi és hazai bűnszövetkezetnek az érdekét szolgálná? Ha egyszer pártrendszer, pártfegyelem, akkor elég lenne, ha a pártelnökök ülnének össze a parlamentben és a mandátum alapján lenne szavazatuk. Költséges népátverés, cirkusz folyik, ráadásul a vérszívásért.

A jelenlegi pártalapú, listás választási rendszer, benne a civil jelöltté válás és magán emberként parlamentbe jutás ellehetetlenítésével nem biztosít lehetőséget a nemzet jóravaló részét lefedő képviseletre. Ebből adódóan több fontos nemzeti és helyi közösségi érdek, számtalan nemes szándék, jóravaló, őszinte emberi cél, mely a magyar nép többségének valódi érdeke lenne, meg sem jelenhet, mint választási lehetőség. Olyan társadalmi berendezkedés kényszerzubbunyába kényszerítik a népet, ahol:
Teljes a nemzetközi szintű kiszolgáltatottság, legjobb esetben munka, azért éhbér, magán és országos szintű, örökös kamatrabszolgaság, válságok, kamu megoldások, hazug-, reményteli jövőkép jár, s közben generációk élete fut végérvényesen zátonyra és reménytelenül adja át magát az enyészetnek az összmagyarsággal egyetemben. A nemzetközi liberál- terrorizmusnak elkötelezett kormányaink munkamegosztásban a nép terhére, nem hasznára felvett hitelfelvételben és annak törlesztésében versengenek, miközben népátverésben a legtehetségesebbek. Bizony ez a liberalizmus és demokrácia - totálisan szemben az esélyegyenlőséggel és igazságossággal! – Nem más ez magyar testvéreim, mint az uralkodó kevesek, valamint lakájaik hatalmának s jólétének biztosítása a többség rovására. Hazug, pofátlan ideológiába bújtatják kiváltságaikat, a kettős, vagy éppen többes mércét, a modern rabszolgatartó rendszert, módszereiket és mindezt sokoldalú, körmönfontan gátlástalan terrorral biztosítják. Lelketlenül generációk millióit taszítják sötétségbe és végérvényes nyomorba, miközben ezt a cselekedetet üveggyöngy akciókkal jótéteménynek, szolidaritásnak, nemzetmentésnek adják el, de ők rovásunkra gátlástalanul élvezik az életet, s két kézzel tömik saját zsebüket, valamint a nemzetközi uraik zsebét. Egy példa az olcsó trükkökre: Mi szükségünk van nekünk olyan politikai marketing fogásként kitalált rezsicsökkentésre, melyet más oldalról már előre bevettek, vagy a jövőben közvetve hárítják ránk? A fideszes önkormányzatok általában kétszer emeltek szemétdíjat, hogy majdan csökkenthessék azt és az ilyen, a Nemzet életében szerénynek tűnő, de a nyomorult lakosság létét érintő részkérdéseken túl nem áll módomban a többi nagy átverést boncolgatni.

Csörtethet nekünk bármely párt, akár a Jobbik is, ha nem hasonul meg a pártrendszerrel és a rabló-kozmopolita formula szerint működő jó vajas parlamenterkedéssel, szalonellenzékiséggel, brüsszeli „képviselettel”! Aki az alábbi célt nem teszi magáévá, a Földet behálózó parazita hatalom által pörgetett ördögi kört, mint játékszabályt elfogadja, haszonélvezője akar lenni, annak a nemzeti árnyalattal beoltott változtatási szándéka is csalárd, mert részben a gonoszt, valamint önön hatalomvágyát szolgálja. A nép résen van és ezután minden sumákság lelepleződik a Nemzet értelmes része előtt!!!

A TÁRSADALMI MEGEGYEZÉS ALAPJA!:
1. Békés kiállással ki kell kényszeríteni a kormány lemondását és az „országgyűlés” feloszlatását.

2. Fel kell függeszteni a többpártrendszer működését és az ezt kiharcoló, aktív magyarság által, ideiglenesen működő Nemzeti Irányító Testületet szükséges kinevezni.

3. Az ideiglenesen működő Nemzeti Irányító Testület rendeletileg kormányozzon, kinevezése után 3 hónapon belül az alábbi, vagyis a záradékban fellelhető szellemiséget megtestesítő, ideiglenes választási törvényt alkosson és fél éven belül - alkotmányozó-nemzetgyűlési - választást bonyolítson le. A nemzeti szolgálattevőkből álló Alkotmányozó Nemzetgyűlés mandátumát 1 évre javaslom.

A NAGY LÉNYEG: Olyan, a választékból népszavazással is megerősített választási törvényre van szükség, mely a magyar nép számára teljes esélyegyenlőséget biztosít! Teljes mértékben kiküszöböli a politikai, gazdasági, ideológiai, … világuralmi maffia és lakájaik, pártjaik sakkozását. Kiküszöböli a pénz befolyását és az önző egyéni érdeket a választás menetéből!
A jó törvény kérlelhetetlen motivációja az igazságosság: Elejét veszi a választók becsapásának, tehát lehetőséget biztosít a magyar népakarat legtisztább érvényesülésének. A választás nem lehet cirkusz, népátverés és üzlet! Mindez könnyen megvalósítható lenne, csak a párt és háttérhatalmi maffiának nem érdeke, de összefogással és békés szándékú kiállással kikényszeríthető, ha nem ez történik, két lehetőség marad: Vagy elszakad a húr, s „kő-kövön” nem marad. A nép részéről nem lesz további bocsánat! Vagy lényegében még jobban szétzüllik, s elpusztul a Hunmagyar Nemzet.

Jól gondoljátok meg, hiszen a jövő rajtatok áll, vagy bukik!

Ha a fentiekben egyetértünk, nemtől, fajtól (rassz), jelenlegi politikai hovatartozástól, társadalmi helyzettől függetlenül, akkor együtt kell működnünk, még ha oly reménytelennek látszik is, tenni kell érte!

Záradék:
A pártok cirkuszán túl sokan, sokféleképpen próbálkoztunk már a kicsit is igényesebb nemzeti érdek összefogásával és ez rendre az éppen aktuális szándékkal bírók ideológiájának, társadalmi berendezkedésre vonatkozó kötött elképzelések magasba emelésével történt.

Hogy még lehetetlenebb és elfogadhatatlanabb helyzet álljon elő, sokan a mai választási rendszerre, információs küzdelemre, vagy éppen a teljes kivonulás önző nyereségére áhítozva várják a megoldást. Önmagukat kinevező, hatalmi felépítményt lemodellező, megoldásra szintén alkalmatlan mesterkedésekkel is találkozunk. Az ilyen magatartásnak csak örül az elnyomó gépezet. Összegezve megállapíthatjuk, hogy mindez soha nem lehet a széleskörű összefogás és a Nemzet számára megoldás alapja! A széleskörű összefogás kedvéért nemzetgyűlési választásokig jómagam is félreteszem egyéb társadalmi vonatkozású elképzelésem. Ez legyen elvárás minden együttműködővel szemben! Tehát a pártrendszer felfüggesztésének és új, igazságos választási törvény megformálásának akarata mindenek felett és semmi ne verjen éket a cél szerinti összefogásba!

Az esélyegyenlőség kiharcolása, a nép tarsolyában lévő nemzeti akarat érvényre juttatásának szándéka mindenek felett közös cél kell legyen!

Ekkor áldás lesz a munkánkon és rohamosan virágba borul a nemzet.
A választási törvény gerincét az alábbiak szerint javaslom formálni!
Listás választás nincs!

- Pártok, közösségek nem indíthatnak címkézett egyéni jelöltet sem, a választási cédulán senki nem lehet „cégesítve”, viszont a jelöltek önéletrajzban és cél által megvallhatják elkötelezettségüket.

- Csak a pártoknak kedvező, a Nemzetet kirekesztő, nagyszámú ajánlás helyett, a nemzeti szolgálattevő jelöltek állítása 10 fő ajánlásával történhet. A 10 ajánló aláírás begyűjtése kizárólag a jelölté válni szándékozó által, személyesen, hitelesített aláíró íven történik.

- A politikai, gazdasági, rasszbéli világuralmi maffia legfontosabb eszközének, a pénz befolyásának kiküszöbölése a választási rendszerből! A választás nem show és senkinek nem lehet üzlet! Aki nem ezt akarja, gazemberségen töri a fejét és hazaáruló!

- Kampány nincs! Ne költsük a milliárdokat és legyen egyenlő esély! A jelöltek a Megyei Választási Bizottságok által, a központilag leosztott összegből, a bizottság által nyomtatva és kézbesíttetve, 2-3 (A4-es, fekete-fehér) oldal/fő kiadványban, önéletrajzzal, célkitűzéssel. A MVB honlapján korlátlan terjedelemben ismertetik a bármely közösségi címkézés nélküli jelölt célját. A jelölt által végezhető személyes meggyőzésen és honlapokon, blogokon közzé tett, nem fizetett propaganda megjelenítésén túl, minden egyéb az esélyegyenlőséget felrúgó népszerűsítés, ha a jelölt végezte, azonnali kizárást, idegen által végzett kategóriában bűncselekmény minősítést és súlyos pénzbüntetést von maga után.

- A részvételi aránytól független, egyfordulós választás.

A visszahívás lehetőségének bevezetése, s a Nemzetgyűlésben történő, a szavazást helyettesítő tartózkodás eltörlése:
Ha a visszahívás intézménye az alábbiak szerint jut törvényerőre a jelölt érdekelt lesz az őszinte célkitűzésben, valamint, hogy megválasztása után az ígéretének szellemiségében járjon el! Hiszen, ha nem eszerint tesz és konkrét bizonyíték van róla, visszahívják.
Akár egyetlen egyértelműen bizonyított ellentétes állásfoglalás, vagy más visszaélés és lehetőség legyen a visszahívására.
A visszahívás intézménye: 12 fős Nemzeti Választási Bíróság felállítása, határozatlan időre, 7 fő civil és 5 fő jogvégzett, az igazságnak elkötelezett, szintén visszahívható személyből áll.
A visszahívás: 10 fő választásra jogosult közös kezdeményezése alapján, az NVB nyilvánosan nevesített, 2/3-os döntése esetén, a nemzetgyűlési mandátum megvonásával történik.
Az NVB döntéseit 30 napon belül meghozza, fellebbezésnek egyszer van helye. A fellebbezés utáni eljárást költségesíteni kel, mely költséget mindenkor a vesztes fél, vagyis a visszahívott nemzeti szolgálattevő, vagy a 10 fő fellebbező fizeti. Új bizonyíték alapján történő beadvány új kezdeményezésnek számít.
A Nemzeti Választási Bíróság feletti kontroll lehetősége, avagy tagjának visszahívása: Mivel név szerinti és nyilvános a szavazás, 2 igazságtalannak vélt szavazást követően, 10 fő választó kezdeményezésével a Legfelsőbb Bíróság 30 napon belüli döntése által történik.
Tisztelettel várom azon személyek megkeresését, akik egyenrangú félként hajlandóak közreműködni a cél szerinti egység és a fellépés előkészítését elvégző Nemzeti Tanácskozás, - a Szer megszervezésében!

EZ ALÁ MÁR SOHA NEM LESZEK KÉPES ADNI!
2013-01-14. Sopron
Kőműves Géza
apor45@gmail.com +36 70 312 67 94
http://ujmagyarverszovetseg.network.hu


Egy az Isten!

"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.
Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."
(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")

Főoldalra!

Vajon meddig süllyedünk még a fogyasztói társadalom pocsolyájában?

Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép