TOVÁBB!

Térjünk vissza arra az útra, amelyet Istenünk kijelölt számunkra! Vissza!

Az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 19. paragrafusa (1948) szerint a szólásszabadság elidegeníthetetlen jog.
"Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket".

Az Európai Emberi Jogi Bíróság egy 1976-os határozata úgy fogalmaz, hogy "a szólás szabadsága nemcsak azokra az 'információkra' és 'eszmékre' vonatkozik, amelyeket az emberek jó néven vesznek [...], hanem azokra is, amelyek bántják, felháborítják vagy zavarják [...] a lakosság bármely részét".

A Szent Korona, mint egy búvópatak követte a magyarság történelmét, és amikor szükséges volt, felemelkedett, hogy tiszta forrásában megmártózhassunk. Gidai Erzsébet (1940-2008) tíz évvel ezelőtt, 2003 januárjában, figyelmeztetni próbált bennünket az EU veszélyeivel kapcsolatban. 2013-ra csaknem minden szava valóra vált, de a legnagyobb veszély még csak most jön a közös monetáris politikán túl: nem más, mint a közös fiskális politika kialakítása, közös EU kincstárral!
Prof. Dr. Gidai Erzsébet


Prof. Gidai Erzsébet - Az Európai Unió és... by MrBadsectorr2

Nigel Farage - Az EU egy gazdasági börtön!


Zrínyi Miklós: "A magyar, ha mástól vár segítséget, elpusztul!"
József Attila: "Adj magyarságot a magyarnak!"
I. Rákóczi Ferenc: "Aki hazája, nemzete sorsa iránt közömbös, az annak árulója!"
Úgy látszik, a hun csak vesztében tér észre. Bölcs lesz a szamár is, ha karón a bőre.
Közlemény

A mai napon népszavazást kezdeményező beadványt nyújtottam be az Országos Választási Bizottsághoz, az alábbi kérdéssel:
Akarja-e, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból?

Indoklás1. Magyarország lakosságának túlnyomó többsége számára az ország EU-csatlakozása hátrányos következményekkel járt.

A tömegessé vált szegénység, az ifjúság jövőkép nélkülisége, az egészségellátás, a nyugdíjellátás és a szociális ellátás megoldatlansága természetes módon váltja ki a magyar és nemzetközi közvélemény-kutatásokban nyilvánosságra hozott, a KSH adataival alátámasztott EU-ellenességet, ami ma már a magyar választók többségének véleménye.

Az állampolgárok a saját életükre kiható hátrányokat érzékelik, és értelemszerűen ez ellen lépnek fel, természetes módon az eredményre és nem az azt kiváltó politikai csoportra koncentrálva.
Az is természetes, hogy a hatalomgyakorlók által birtokolt média félrevezető tevékenysége következtében az állampolgárok boldogulásukat ellehetetlenítő következményeket látják, nem érzékelve azt az okot, amely ezeket kiváltotta.
A hatalom megbocsáthatatlan bűne, hogy a Lisszaboni Szerződés hatását rejtve tartja az állampolgárok elől, ezzel az ok megismerését eredményező, közérdekű adatokhoz fűződő jogának gyakorlását akadályozza meg.
Ennek ismeretében senki számára sem kérdőjelezhető meg, hogy azért kell Magyarországnak kilépnie az EU-ból, mert ezzel szűnik meg az az ok, amely a magyar föld magyar kézben maradását meggátolja, amely a gazdálkodók, a hajdúbétesek, a devizahitelesek életét kilátástalanná tette, összességében az egyetemes magyarság szabadsághoz és önrendelkezéshez való jogát vette el.

2. Magyarország EU-ból kilépése a magyarság számára minden vonatkozásban előnyös Napjainkat érintően néhányat emelek ki ezek közül:
A tőke szabad áramlásának megszűntetésével magyar tulajdonba kerül vissza a magyar termőföld – ha ez az alap megvan, akkor van értelme a birtoknagyságról beszélni.
Ugyancsak a tőke szabad áramlásának megszűntetése teszi lehetővé, hogy a magyar ember munkájának eredménye ne idegeneket gazdagítson, sem a multinacionális cégeken, sem a bankokon keresztül.
A Lisszaboni Szerződés hatályának megszűntével a tiltó rendelkezések is megszűnnek, amelyek meggátolták, hogy a magyar termékek versenyképesek legyenek.3. Az EU-ból kilépésre vonatkozó népszavazás nem tiltható meg a hatályos jogszabályok szerint 2012. február 9-én már kezdeményeztem az EU-ból kilépésünkre vonatkozó népszavazást. Akkor az OVB nem hitelesítette az aláírásgyűjtő ívet és a Kúria is az OVB véleményét osztotta, az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottsága viszont jogszerűnek találta a kezdeményezésemet.
Talán az OVB tagjai és a Kúria még nem állt át 2012 elején a népszavazás tiltásának alkotmányos változására (elképzelhető, hogy a Jobbik ezért nem vett részt az OVB ülésen?), amit az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja és az 1949. évi XX. tv. 28/C § (5) b) pontja közötti különbség jelent.

a./ A Lisszaboni Szerződés I. Cikk (az Európai Unióról szóló szerződés) 50. cikk (1) bekezdés a következőt írja: „Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból.” Ezzel a Lisszaboni Szerződés a tagállamok jogaként határozta meg az EU-ból kilépést. (Nem kötelezettség, mert ha az lenne, akkor a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után azonnal ki kellett volna lépnie az összes tagállamnak az EU-ból.)

b./ Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése rendelkezik a népszavazás alól kivett témakörökről. A d) pont szerint nem lehet országos népszavazást tartani „nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről;”
Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi szerződésből eredő jogokkal kapcsolatban lehet népszavazást tartani. Ha ez nem így lenne, akkor az Országgyűlés sem kezdeményezhet népszavazást a kilépésről, és ezzel bezárult a kör: senki, semmilyen szervezet sem kezdeményezhet népszavazást a nemzetközi szerződésekből eredő jogokról, vagyis
- „a nép hatalmának közvetlen gyakorlása” (Alaptörvény B. cikk (4) bekezdés) nem alkotmányos követelmény Magyarországon, ebben az esetben viszont nem igaz az Alaptörvény B. cikk (1) bekezdés második fordulata, mi szerint Magyarország demokratikus jogállam;
- Magyarország korlátozza a Lisszaboni Szerződés I. CIKK 50. cikkében meghatározott alkotmányos követelményeket, ebben az esetben.
Feltételezem, hogy ezeknek a teljesen egyértelműen levezetett következtetéseknek az ódiumát sem az OVB, sem a Kúria nem vállalja.

c./ A 2012-es, azonos tartalmú népszavazás kezdeményezésem hitelesítését az illetékes szervezetek megtagadták, így jelen előterjesztésemre nem vonatkozik az 1998. évi III. törvény 10 §. d) pontja, amely „ugyanazon kérdésben három éven belül tartott érvényes és eredményes országos népszavazást” jelöl meg a hitelesítés megtagadásának okaként.

4. A népszavazási kezdeményezés ismételt elutasítása után két feladatunk van:
a./ Jogértelmezést kell kérni nemzetközi szervezetektől.
b./ Hitelesítés nélkül kell a népszavazás kezdeményezésére aláírást gyűjteni.

Következmény
A Parlamenti pártok közül a Jobbik az egyetlen, amely szavakban ellenzi azt, hogy Magyarország az EU tagja, de tettekben ez nem mutatkozik meg.

Egység megteremtésére kértem a Jobbik, a Magyarok Világszövetsége, a Magyarok Szövetsége, valamint az Alkotmányosság helyreállítását meghirdető két szervezet elnökeit. Kérésemre nemmel válaszolt Vona Gábor, a többi megkeresett viszont válaszra sem méltatott.

Az egységet nem hozták létre akár két szervezet részvételével sem.

Az EU-ból kilépésünk iránti lépésem természetessé teszi, hogy kezdeményezzem olyan szervezet létrehozását, amely Magyarország és a magyar emberek szabadságát és az ebből eredő következményeket képviseli, ezért kezdeményezem egy választási párt (vagyis csak a hatalom békés átvételére létrejött szervezet – és nem politikai párt) megalakulását.

A szervezet alakuló közgyűlését az EU-tagságunk megszűnését kezdeményező beadvány OVB tárgyalásának napján tartjuk.

Kelt Szegeden, 2013. május 31-én. Tisztelettel: dr. Halász József


József Halász Föderáció vagy szétesés?

http://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=17324478&D=77C7ACC0-3639-44D7-9CE9-6E29953DF19F

A diktatúra bevetette utolsó aduját: nyílttá akarja tenni a diktatúrát, a már ténylegesen (annak, aki már csak így érti: de facto) föderációként, vagyis szövetségi államként működő Európai Uniót jogilag is (a magyarul már nem értőknek: de iure) Európai Egyesült Állammá akarják nyilvánítani . Ez kényszerű lépés, hiszen a válság hatására a tagországok megoldást keresve igyekeznek kihasználni a Lisszaboni Szerződés joghézagait, és igyekeznek maradék függetlenségi jogaikat érvényesíteni, ez pedig értelemszerűen a tisztuláshoz, független államok államszövetségéhez (vagyis konföderációhoz), az összehangolt Európához vezet.

Természetesen a „nemzeti megmondó-emberek” ismét a szélirányba fordulnak és igyekeznek média-kizárólagosságuk kihasználásával kizárólagos megoldásként beállítani a diktatúra szigorodását, azt sulykolva az emberekbe, hogy ez mindannyiunk érdekében tett intézkedés.

Ez hazugság, hiszen az államok együttélésének szerves formája az igények és lehetőségek természetes összehangolása, vagyis nem az a kérdés, hogy „föderáció vagy szétesés”, hanem az, hogy „föderáció vagy konföderáció”, vagyis „összevonás vagy összehangolás” (annak, aki csak így érti: „integráció vagy koordináció”)

Remélem, van olyan magyar ember, aki végre meg akarja ismerni azt a Szent Korona Értékrendet (és nemcsak saját zavaros elképzelései igazolására használja), amelyet Baroso a legveszélyesebb szélsőségnek minősített a jelenlegi rendszerre, amit ő „európai civilizációnak” nevezett, és megismerve ezt elindul az a belső megtisztulás, amely Magyarország, Európa és a Földkerekség felszabadulásához vezet.

Elég ehhez elolvasni „Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell” c. tanulmányt, amit 2008-ban készítettem az EU Parlament akkori „Demokrácia/Szabadság” frakcióvezetője felkérésére .
A föderáció és a konföderáció közötti különbség ebből a tanulmányból egyértelművé válik, és aki akarja a konföderáció Földkerekségre történő kiterjeszthetőségének bizonyítékát is megismerheti, két lépcsőben: magyarországi mintaadással Európára vonatkozóan az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezetből , és a Földkerekség szerves egységben éléséről szóló alkotmány, alaptörvény és főtörvények tervezetiből .

Így teljesedik ki a Magyar Küldetés.

Tegnap azt írtam, hogy „abbahagyom”.
Igen, abbahagyom azt az értelmetlen és eredménytelen győzködést, amit önjelölt diktátorokkal folytattam, akik be akarják rúgni egy szoba ajtaját, hogy aztán ők mondják meg, hogy mi legyen a rendszer abban a szobában, de egy falusi kocsmával tévesztik össze Magyarországot.
Azokat sem győzködöm tovább, akik homályos értelmű, hatású és jövőképet meg nem határozó huszonkét, tizenkét, hét és három pontokkal vezetik félre az embereket, demagóg módon kiragadva a teljesből a részt és azt akarva egészként elfogadtatni. Azokat sem győzködöm tovább, akik nemzetstratégiaként ékesszólóan, álnemzeti köntösbe öltözve a diktátorok stratégiáját határozzák meg.
És azokat sem győzködöm tovább, akik utcára viszik az embereket, valós következmények ellen tiltakozni, de ezzel az erőt elvéve az ok megszűntetésétől.

Baroso tegnapi bejelentése olyan helyzetet teremtett, amikor mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy mi kiscsaládja, nagycsaládja és teljes családja érdeke, és e szerint kell tevékenykednie.

Kelt Szegeden, 2012. Földanya havának 14. napján.
Árpád sarja, Halász József

Abbahagyom

A cikk!

Az átalakulás olyan szintre ért, ami a bor forrásához hasonlítható leginkább. Most nem szabad megállítani a természetes folyamatot, akkor sem, ha a tisztulás felszabadítja a mérgező elemeket.
Nem fejeztem be a munkámat, de ha most folytatom, az erjedés természetes folyamatába avatkozok bele. Ki kell várnom azt az időt, amikor már el lehet választani a bort a söprűtől és törkölytől egyaránt.

Orbán Viktor hétfői parlamenti beszéde a tisztulás megállíthatatlanságát mutatja, hiszen mindeddig nem tapasztalt őszinteséggel rántja le a leplet az általa képviselt rendszerről.
Orbán Viktor ugyanannak a korlátozottságnak a rabságában él, mint a beszédben – hivatkozás nélkül idézett – Bibó István : a megoldást nem akarja az ok megváltoztatásában keresni, hanem azt a javíthatatlan javításában jelöli meg. Annak ellenére igaz ez a megállapítás, hogy Orbán Viktor túllép Bibó osztálytársadalmi teóriáján („Világossá vált, hogy faji vagy osztályalapra, fajok és osztályok harcára civilizált, szabad és emberséges államrendet felépíteni nem lehet.”), és a civilizáció fogalmát jelző nélkül használja, mert tartalmában a nyugati civilizáció gondolkodási módjának alapja, a kínálat által manipulált kereslet – és ennek eszközei: a befektetők, a bankok és a multinacionális cégek – meghatározó jellege változatlan.
E miatt Orbán Viktor és mindazok, akik korlátozottságuk miatt nem képesek az élet minden területén a kínálat által manipulált kereslet helyére az igény és lehetőség természetes fejlődést biztosító összhangját helyezni (vagyis a kormánypárti és ellenzéki politikusok, szakértők, valamint parlamenten kívüli különböző tömörülések), nem képesek a megindult tisztulást helyes úton tartani.

A tisztulás formai elemei önmagukban nem hozhatnak eredményt, ha annak tartalmi elemét, a gazdaság helyére emelt ember irányítási szerepét nem valósítja meg, és nem ezt működteti kettős egységben a vezetéssel.

Ezt jelenti a nyugati civilizációról az ősi civilizáció értékrendjére történő visszatérés, aminek elengedhetetlen feltétele az anyagtalan és anyagi világ egységének visszaállítása, a Teremtő iránymutatása szerint.

Ez a tisztulás folyamatában fokozatosan érvényesül, de azokat a vadhajtásokat ki kell vágni, amelyek a megosztottságot, a gyűlöletet, az öncélúságot erősítik az egységgel, a szeretettel és a személyiség közösségen belüli feladatának érvényesülésével szemben.

Az ember istenné emelése jelentette az eltorzulás alapját a most leáldozó Világtörténelmi korszakban. Ezzel szűnt meg a kötelezettségek és jogok érvényesülésén alapuló emberi szabadságjog gyakorlása, a megosztottság „isteni rendeltetése” tévhitének kialakulása, a megosztottságban ezzel egy-gyökerű, azzal látszólag ellentétes póluson, a zsidókeresztény dogmákban. Ennek a gondolkodási módnak a visszacsempészése a tisztulási folyamat gátját jelenti.

Az ok következményei elleni tiltakozás gyűlöletet kelt, ezzel a hátráltató erőt szítja és az előrevivő erőt gyöngíti. A következmények elleni tiltakozás „populáris változata”, az utcára vonulás azzal fenyeget, hogy a hátráltató erő pusztító erővé fejlődik.

A tisztulás folyamatának iránymutatását, irányelveit és a tisztulás lépéseinek meghatározását megkaptuk, a Teremtőtől kegyelmezett közvetítéssel. Ezt a zárt logikai rendszert bárki megismerheti. (A nemzetstratégiától a nemzettaktika teljesítéséig - http://nemzetiegyseg.com/Anemzetstrategiarol.pdf)
Ennek átadását hagytam abba, mert a tisztulási folyamat során mindenki megtapasztalja, hogy neki milyen módon kell az ismeretekhez hozzájutnia belső fejlődése, az énből a személlyé válás során.

Munkámat nem fejeztem be, és akkor kell folytatnom, amikor a személlyé vált MAGok igénylik.

Kelt Szegeden, 2012. Földanya havának 12. napján.
Árpád sarja, Halász József

Hazánkat 2004. május 1-én léptették be az Európai Unióba. Mára 8 év elteltével teljesen világossá vált, hogy Magyarország számára az Uniós tagság csak hátrányokkal jár és súlyosan csorbítja nemzeti függetlenségünket és önállóságunkat.
Az Uniós csatlakozás hatalmas károkat okozott és okoz folyamatosan hazánknak.
Szerencsére az Euró, az európai közös fizetőeszköz nem került eddig bevezetésre hazánkban annak ellenére, hogy az idegen érdekeket kiszolgáló kormányzatok MSZP /2002-2010/ és Fidesz /1998-2002/ ill. /2010- / ezt erősen támogatták ill. jelenleg is támogatják.

Szerencsénk hiszen a most dúló európai Euró válság újabb tehertételt rótt volna ránk is mint a valutaunió tagjaira, hogy hozzájáruljunk azon államok kisegítéséhez amelyek gazdasága csődbe ment (elsősorban Görögország, de ott van még Portugália, Spanyolország és Olaszország is a sorban...)

A kommunizmus Kelet-Európai bukását követően felszabadult államként nem tudtunk élni a szabadság lehetőségével. Pontosabban fogalmazva nem élhettünk vele!

A háttérből levezényelt vérnélküli "rendszerváltás" nem szólt másról mint a bukott hatalom átmentéséről az újonnan formálódó rendszerbe. Hazánk nem csak, hogy nem számoltatta el a kommunizmus bűnöseit (mind a mai napig!) hanem mint ma már tudjuk az első, szabad választásokat követően (1990. május 2.) megalakuló Országgyűlés tagjainak a 80%-a (!) állampárti múlttal rendelkezett ill. egykori III/III-as vagy III/II-es ügynöke volt az előző elnyomó rendszernek!

Ahelyett, hogy Magyarország az önállóság és függetlenség útját választotta (választhatta) volna egyre jobban sodródott az addig ellenségként kezelt imperialista -kapitalista világhatalom az USA és Nyugat-Európa halálos ölelésébe illetve egyre szorosabbra fűzte kapcsolatait a cionista Izraellel!

Hazánk jelenleg zajló folyamatainak jobb megértéséhez két eseményt és dátumot feltétlen meg kell említeni: 1982-ben léptettek be minket a Nemzetköz Valutaalapba! Talán ez volt az első lépés amely megalapozta hazánk idegen függőségét és sebezhetőségét. Egyúttal lehetőséget nyitott hazánk eladósítására.

Amikor egy politikus végre igazat mond a megrendezett háborúk igazi céljairól!

A másik végzetes lépés 1989. szeptember 18-án az utolsó heteit élő Magyar Népköztársaság és Izrael Állam között egyezmény született a teljes körű diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról.

Mára már tudjuk mindkét lépés katasztrófába sodorta hazánkat!
Előbbi hazánk eladósítását, nyomorba döntését és az állandó kamatrabszolgaságba hajtását volt hivatott előkészíteni az utóbbi meg az így kivéreztetett és legyengült ország nemzeti javainak idegen kézbe juttatását (privatizáció) és hazánk izraeli gyarmatosításának előkészítését szolgálta. (Simon Perez izraeli államelnök 2007. október 10-én egy tel-avivi gazdasági fórumon kijelentette, hogy Izrael gazdasági mutatói kitűnőek, s az izraeliek az egész világon befektetnek, fölvásárolják például Magyarországot is!).
Azonban van még más is amely fontos része annak az elnyomó rendszernek amely a korábbit felváltotta és magát "demokráciának" nevezi. A kommunista Népköztársaságból liberális Köztársasággá átvedlett nemzetellenes rendszer alappillére az emberek hamis demokráciába vetett hite ami a szabad választásokon és a választás lehetőségének illúzióján alapul. Ez az illúzió abból áll, hogy lehet választani ún. baloldali és jobboldali pártok közül! Valójában azonban magyarellenes és nemzetellenes pártok közül választhattunk kizárólag, amelyek valójában nemzetközi érdekeket képviselnek! A rendszerváltáskor kiosztották a szerepeket a háttérből irányító nemzetközi erők egyes pártokat balra másokat jobbra toltak és nemzeti mázzal öntötték le.

Pl. Az Antali-kormány (MDF) magát nemzetinek vallotta mégse állt ki Trianon revíziója mellett pedig számtalan lehetősége adódott rá, hogy Magyarország területeket szerezzen vissza az újraformálódó Kelet-Európában! Ugyanakkor Antall tovább mélyítette és segítette az izraeliek térnyerését is hazánkban és futni hagyta a kommunista bűnösöket!

A liberális pártként (az SZDSZ ifjúsági "rohamcsapataként" indult) Fidesz csak később váltott konzervatív nézetekre (lépett ki a Liberális Internacionáléból majd lépett be az Európai Néppártba) és később a politika változásait követve vedlett át keresztény-nemzeti párttá persze csak színileg amolyan megtévesztő mázként magára véve azt. Orbán Viktor és bűnsegédeinek mentora nem más mint maga Soros György zsidó spekuláns. Rockefeller, Rothschild és Soros tartja ellenőrzése alatt a nemzetközi bankrendszert, amely irányítja az egész globalizációt.
Orbán Soros ösztöndíjon tanulta ki a politizálást egy nyugati egyetemen (azaz azt, hogy hogyan kell egy a zsidóknak alávetett provinciát elvezetni és liberalizmussal megfertőzni egy nemzetet!) /Orbán 1988 áprilisától a Soros Alapítvány támogatásával működő Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa volt. 1989 szeptemberétől a Soros Alapítvány ösztöndíjával az oxfordi Pembroke College-ben az angol liberális filozófia történetét tanulmányozta.

Valójában tehát nem bal- és jobboldali pártok vannak hazánkban hanem nemzeti és nemzetellenes pártok! Jól látható, hogy az MSZP és a Fidesz mögött is ugyanazok a nemzetközi erők állnak és irányítanak a háttérből, egykutya a két párt. A rendszerváltáskor felépített Fideszt eltolták jobbra és az MSZP váltópártjává tették meg. A szereposztás világos: az MSZP-vel felvetetik a hiteleket a Fidesz meg visszafizetteti azt velünk! Aztán jöhet megint az MSZP és így tovább.
Mára bizonyossá vált, hogy csak egy /viszonylag fiatal 2003-ban alakult/ és nem felülről felépített /mint a többi/ hanem alulról szerveződő párt a Jobbik képviseli egyedül a nemzeti érdekeket és az összes többi parlamenti párt nemzetellenes és idegen érdekek zsoldjában áll!

Az Európai Uniós tagságunkat ezek a nemzetellenes (mondhatni internacionalista) ún. bal- és jobboldali erők támogatták egyhangúlag és összekacsintva! Ugyancsak ezek a nemzetellenes pártok tuszkoltak be minket a NATO-ba is, ami ennek az egész elnyomó pénzügyi rendszernek /amit a cionisták irányítanak a világban/ a katonai gépezete. 1997. november 16-án népszavazáson eldőlt hazánk a NATO tagja lesz... A kérdés amire az emberek igennel válaszoltak ez volt: "Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?" Ennek ellenére hazánk támadó háborúkban, megszállásban vesz részt a NATO égisze alatt Afganisztánban és Irakban!

Hazánknak nincs hadereje, a hadsereget szétverték, az ütőképes haditechnikát (rakéták, tarackok, tankokat stb... vagy kivonták a hadseregből vagy pl. a T-72-es tankokat az új Iraki rezsimnek "ajándékozták" Irak 77 db T-72 harckocsival rendelkezik: mind a 77 darab a Magyar Honvédség állományából került átadásra 2005 októberében ingyen(!) miközben a Magyarország felé fennálló korábbi iraki adósságot elengedte a Magyar(?) Állam!!

Jólétet, biztonságot és virágzó gazdaságot ígértek "Majd mindenki Bécsben nyithat cukrászdát" szóltak a demagóg szólamok.
A jólét helyett beköszöntött a tartós nyomor, az állandó megszorítások, az állandó áremelkedések, beköltözött az emberek lelkébe az állandó bizonytalanság érzése!

A fiatalok jövőkép és valódi értékrend nélkül nőttek fel a liberális oktatásnak köszönhetően és szinte azonnal szembesülniük kell a munkanélküliséggel miután kikerülnek az iskolapadokból!

Magyarország többet fizet be az Unióba tagként mint amennyi pénzt onnan nagy kegyesen pályázatok útján visszakap! Hazánk cukoriparát szétverték, tönkretették, olyannyira, hogy exportáló országból mostanra importra szorul az ország és megtöbbszöröződött a cukor ára! Az országot elárasztó multik tönkretették a hazai vállalkozásokat miközben adómentességet élveznek és kiviszik a profitot az országból! A Magyar Nemzeti Bank (jegybank) felett a baseli központi jegybank rendelkezik hatáskörrel, ami érdekes módon magántulajdon, a Rotschild családé.

Magyarul: mi magyarok választjuk a Parlamentet. A Parlament (Országgyűlés) ellenőrzi a Kormányt, a Kormány NEM ellenőrzi a jegybankot. Következésképpen mi magyarok nem ellenőrizzük a jegybankot, és a pénzkibocsátást. A jegybankot, a MAGYAR NEMZETI BANK-ot az Európai Központi Bank ellenőrzi. Hosszan lehetne folytatni...

Az Európai Unió nem más mint az Egyesült Államok mintájára létrehozandó Európai Egyesült Államok előfutára! Céljuk egy totális világbirodalom létrehozása ahol az emberek teljes ellenőrzés alatt állnak megfosztva minden önállóságtól és döntési szabadságtól!

Rabszolgaként dolgoznak azért, hogy a világot uraló és irányító összefonódó multik minnél nagyobb profitot termeljenek annak a bizonyos 1%-nak amely a világ javainak 90%-át birtokolja! Egy modernkori rabszolgaság az Új Világrend létrehozásán ügyködnek.Az EU - Európai Unió-hoz történő csatlakozásunk következményei!

A TELJES ÖNRENDELKEZÉSÜNKET ELVETTE! (pénzkibocsátási és pallos jog)

Az Európai Unió, mint föderatív államszövetség a szubszidiaritás - és ezen keresztül a demokrácia és a szolidaritás - megvonásával a tagállamok teljes önrendelkezését elveszi az alábbiak szerint:

1. Minden nemzeti érték (benne a termőföld) feletti rendelkezés elvesztése
EUM 26. cikk [25] , EUM 3. cikk (7. végjegyzet)

2. A nemzeti termékek védelmének elvesztése
EUM 34. cikk [26] , EUM 35. cikk [27] , EUM 63. cikk [28] , EUM 101. cikk [29] , EUM 107.

3. Pénzügyi függetlenség elvesztése
EUM 282. cikk [31] , EUM 295. cikk [32]

4. Kereskedelmi függetlenség elvesztése
EUM 106. cikk [33] , EUM 207. cikk [34]

5. Vám elvesztése
EUM 28. cikk [35]

6. Az önálló adópolitika elvesztése
EUM 110. cikk [36]

7. Külügy és hadügy elvesztése
EUSZ 18. cikk [37]

8. Önálló jogalkotás elvesztése
EUM 288. cikk [38]

9. Közigazgatás elvesztése
EUM 7. cikk [39]

10. Belbiztonság elvesztése
EUM 88. cikk [40] , EUM 89. cikk [41]

11. Igazságszolgáltatás elvesztése
EUSZ 19. cikk [42] , EUM 86. cikk [43]

12. A tagország kinyitása minden idegen előtt és bezárása a tagország Unión kívülre szakadt minden államalapító és államalkotó nemzetéhez tartozó ember előtt
EUM 49. cikk [44]

Bővebben itt!

Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmány alapelvei 1.

EU-alapelvek Szent Korona alapelvek
Összevonás. Összehangolás.
A kereslet és kínálat díszharmóniája. Igények és lehetőségek harmóniája.
Kiváltság - kiszolgáltatottság diktatúrája. Kötelezettségek teljesítésén alapuló jogok gyakorlása.
Az EMBER anyagi, kozmopolita falanszter-fogaskerék (árú). Az ember lelki-, szellemi- és anyagi egységből álló ingénium (egyéniség).
A nemzeti sajátosságok üres - rezervátumi - színfoltként kezelése. A nemzetek természetes élettereinek tiszteletben tartása.
Gavallér János
Oligarchiáknak

Ha megöltök, nem leszek!
Nem adok, semmit sem veszek:
Halottként némán tűrök,
tőlem semmit sem örököltök.

Ha megöltök, nem kérek!
Nem adok, semmit sem kérek:
Halottként némán tűrök,
tőlem semmit sem örököltök.

Ha megöltök, meghalok!
Nem fizetek többé kamatot:
Halottként nem adózok,
de halljátok majd a sóhajom!

Ha megöltök, elapad
majd a forrás, testem kiszárad:
Halottként nem adózok,
de halljátok majd a sóhajom!

Ha megöltök, megdöglök!
Belétek bújik a kisördög:
Semmit soha nem kaptok,
ti is a fűbe haraptok!

Gavallér János
Ember vala

A magyarnak szíve van, Hazája,
földje, szerető Babája,
égő csipkebokor helyett,
szerelmes Isten karácsonyfája.

A magyarnak napba szállt madara,
élettel üzent a napnak:
Az utolsó lélegzetig
szívét-lelkét adja, a holnapnak.

A holnapnak adja
nemes, tiszta szívét,
másoknak kenyeret,
az életért, mindenét.

A magyarnak szívében a tükre,
a napba néz, fel az égre,
oda vagyon írva,
múltja és jövője!

Oda vagyon írva, fel az égre:
Szeretet van a szívében.
Oda vagyon írva,
múltja és jövője!

A magyarnak szent, Istennek Igéje!

Szabó István László: Népnemzetünk vágya

Nem vagyunk kíváncsiak se jóra, se rosszra.
Nem vagyunk kíváncsiak se kétes javakra.
Nem vagyunk kíváncsiak se bűvös szavakra.
Nem vagyunk kíváncsiak a törvényre, jogra,
Ha szívünkben az érzést, az érzést ölitek!

Szívetekbe ültetett ősök sóhajára!
Apák, anyák dübörgő becsület szavára!
Szükségünk van a lélek tiszta óhajára!
S nem vagyunk kíváncsiak semmi, semmi másra:
Csak a szívetekben hordozott igazságra!

Kíváncsiak vagyunk a valós szívetekre!
Kíváncsiak vagyunk az érzésre, a vérre!
Kíváncsiak vagyunk az igaz lelketekre!
Kíváncsiak vagyunk az emberre, az égre!
Mi lakik a testben? Van-e lélekszeretet?

Érzitek-e másnak okozott bú-bánatkínt,
Apák, anyák vergődő becsület-napjait?
Érzitek-e a más szívekbe szorult sikolyt?
Érzitek-e némák üvöltését, gnóm-idők
Nyakatokra tekeredő, fojtó lét-mosolyt?

Van-e szívetek? S a szívetekben lelketek?
Vagy csak áramlik bennetek a vér, szerteszét:
S mivoltotok csak vak dimenziólétezés!
Kíváncsiak vagyunk, hogy a lelkünk mennyit ér?
Tisztességet hordoz-e, szívetekben a vér?


A MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETEBecome FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép