Aries.hu         TOVÁBB!

"BÍZZATOK, MAGYAROK!
A rabság és szenvedés napjai megszámláltattak.
A SZABADSÁG HAJNALA DERENG.
Vigyázzátok a mustármagvakat!"

"... az Úr ... megszabadítani csak akkor fog benneteket,
amikor visszatértek az Ő törvényéhez s egymás szeretetében,
egymás támogatásában nemzetté váltok újra.
Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan,
s az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté,
kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya.
A szeretet ereje mindenekre képes,
de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is."
(idézet Wass Albert Hagyaték c. regényéből)
Paradigmaváltás a magyar őstörténeti kutatásokban

Cser Ferenc és Darai Lajos tanulmányával - MTF-12: Kárpát-medencei magyar ősiség - megnyitjuk a Magyarságtudományi Füzetek olvasói által a legnagyobb izgalommal várt, második tematikai osztályt: A magyar nép etnogenezise, amelynek feladatául a magyar nép eredetének megfejtését tesszük.

Azért választottuk a sorozat első közlésévé ezt a magyarság Kárpát-medencei eredetét bizonyító és hirdető tanulmányt, mert a nemzetközi tudomány interdiszciplináris kutatásai leginkább ezt az elméletet valószínűsítik. Ezt követően megpróbáljuk ismertetni mindazokat az elképzeléseket, amelyek értékelhető érveket szolgáltatnak egyik vagy másik származáselmélethez anélkül, hogy - ex-katedra - valamelyik mellett letennénk a voksunkat. E szándék fogalmi szinten történő érzékeltetésére a sorozat további füzeteinek szóhasználatában nem a magyar nép ilyen, vagy olyan eredetéről fogunk értekezni, hanem a magyar népet egyik, vagy másik néphez, illetve egyik vagy másik térséghez fűző kapcsolatról. Lesz indiai, egyiptomi, közép-ázsi- ai, sumér, szabir, kelta, etruszk, örmény, kazakh, kínai, japán, koreai és sok más kapcsolat, amelyeket megpróbálunk közösen feltárni.

Sorozatunkban nem szándékozzuk a magyarság eredetének kérdését megfellebbezhetetlenül lezárni. A kérdés teljes körű kiértékelése és lezárása sokkal inkább annak a nemzedéknek a feladata lesz, amelynek tagjai a Magyarságtudományi Füzeteknek most megnyitott tematikai osztályát már iskoláskorban megismerik.

Cser Ferenc és Darai Lajos tanulmánya sokoldalúan bizonyítja a magyarság Kárpát-medencei eredetét: genetikai, embertani, régészeti adatokkal, nyelvének, művelődésének, társadalomszerkezetének beható elemzésével.

Valamennyi bizonyíték közül kiemelkedik az a tudományos közlés, amelyet 2000 novemberében a világ első számú tudományos közlönyében, a SCIENCE című folyóiratban tett közzé tizenhét genetikus, az olasz kutatónő, Ornella Semino vezetésével. A nemzetközi kutatócsoport - amelynek egyetlen magyar tagja sem volt - minket, magyarokat alapvetően érintő, döbbenetes eredményre jutott. Az elvont, szakmai fogalmakkal írott tudományos közlést magyar szakemberek értelmezésében értheti meg a laikus.

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor egy előadásában így összegezte az Ornella Semino vezette kutatást:


A 17 tudós föltette azt a kérdést:
Európa őslakossága, az ős európai gének különböző ma élő népek fiaiban milyen arányban szerepel? Az ős- gén, ami nem mást jelent, mint Krisztus előtt 35 - 40 ezer évvel ezelőtt itt élők genetikai kódját az európai népességből mely népek hordozzák legmagasabb arányban? Magyarul a kérdést úgy lehet föltenni: kik képezik Európa őslakosságát?
A vizsgálat Y kromoszóma meghatározással történik. A férfi kromoszóma jobban kutatható, mert bármilyen sejttöredékből meghatározható. A női kromoszóma vizsgálathoz ép mitocondrium kell.
Itt be is fejezem a szigorúan tudományos tények boncolgatását.

Az eredmény döbbenetes.

Az Y kromoszóma kutatás alapján ez a tudóscsoport megállapította, hogy a ma, itt, a csonka Magyarországon élő, tehát a teremben jelen lévő sokadalom 95 %-ában jelen van az európai ősgén.

Ez azt jelenti, hogy
genetikus vonatkozásban a magyar lakosság 95 %-ban őseurópai gént hordoz.
Legalább olyan érdekes, hogy vajon a többi európai népesség milyen arányban hordozza az európai ősgént? Kik hordozzák az európai ősgént a magyarok után magas százalékban?

A lengyelek, a horvátok és a Keleti-Kárpátokon túli ukránok. (50-60 %) A többi népcsoport töredékében sem hordozza az európai ősgént"

Dr. Czeizel Endre neves genetikus A magyarság genetikája c. könyvében így ír a Semino-tanulmányból levonható következtetésekről: "A magyarférfiak 60%-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja. ...A magyar férfiak további 13,3%-a az EU-18, 11%-a az EU-7, és 8,9%-a az EU-4 ősapa utóda. Mindez azt jelentheti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3%-a négy ősapától ered, és 73,3%-a már az őskőkorszakban itt élt férfiak utódja."


Tekintettel e tanulmány kiemelkedő jelentőségére, alább közzétesszük valamennyi szerzőjének nevét és kutatásainak helyszínét: Ornella Semino,1,2 Giuseppe Passarino,2,3 Peter J. Oefner,4 Alice A. Lin,2 Svetlana Arbuzova,5 Lars E. Beckman,6 Giovanna De Benedictis,3 Paolo Francalacci,7 Anastasia Kouvatsi,8 Svetlana Limborska,9 Mladen Marcikiae,10 Anna Mika,11 Barbara Mika,12 Dragan Primorac,13 A. Silvana Santachiara-Benerecetti,1 L. Luca Cavalli-Sforza,2 Peter A. Underhill2


The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective ; SCIENCE VOL 290. 10 NOVEMBER 2000.

Cser Ferenc és Darai Lajos hatalmas tanulmányos apparátust vonultat fel, több mint négyszáz címet számláló jegyzetanyaggal. Számunkra nem kétséges, hogy ez a füzet, miként az általa megnyitott sorozat is, paradigmaváltást eredményez a magyar nép eredetét vizsgáló őstörténeti kutatásokban.

Budapest, 2011. április 8-án
Patrubány Miklós István Ádám1Universitá di Pavia, Pavia, Olaszország,
2Stanford University School of Medicine, Stanford, USA
3Universitá della Calabria, Rende, Olaszország
4Stanford Genome Technology Center, Palo Alto, USA
5International Medico-Genetic Centre, Donyeck, Ukrajna
6University of Umeá, Umeá, Svédország
7Universitá di Sassari, Sassari, Olaszország
8Aristotle University, Szaloniki, Görögország
9Russian Academy of Sciences, Moszkva, Oroszország 10Clinical Hospital Center Osijek, Eszék, Horvátország
11Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Zamosc, Lengyelország
12Samodzielny Publiczny Szpital Wojwodzki im. Papieza Jona Pawla II., Zamosc, Lengyelország
13University Hospitál Split, Split, Horvátország
MAGYAROK ISTENE óvja nemzetünket!


Több mint ezer éve elszakították a kárpát-medencei magyarságot a turáni testvérnépeitől és ezek ellen fordították. A magyarság utat tévesztett amikor a nyugati "civilizáció"-hoz csatlakozott. Az ezer éve követett nyugati szellemi és politikai irányzat rendkívül károsnak bizonyult a magyarság számára és a mai válságos helyzetébe vezette. A magyarság kényszerített Európába illeszkedése, és a turáni testvérnépeitől való elszakítása, valamint ezek ellen fordítása a magyarság leigázását, szétdarabolását, elnyomorítását és pusztítását eredményezte. A magyarságot a pusztulás fenyegeti ha tovább ragaszkodik a hanyatló nyugati "civilizáció"-hoz, éppen amikor a keleti turáni testvérnépek hatalma növekszik. Ezekből az következik, hogy a magyarság egységét és független fennmaradását az őseredetig visszanyúló nemzeti öntudatra és a turáni népek összetartására kell újra megalapozni.

A Magyarok NEM azért jöttek a Kárpát-medencébe, hogy a nyugatnak meghódoljanak, hanem azért, hogy a hun es avar birodalmakat helyreállítsák és hogy az Atilla által létrehozott turáni népek egységét visszaállítsák. A magyarságnak e turáni irányzatot kell folytatnia hogy fennmaradását biztosítsa. Itt az ideje hogy a veszélyes helyzetben álló magyarság több száz milliós turáni testvérnépei felé visszaforduljon. A turáni népek rokonságának és közös érdekeinek tudata már régóta létezik. A volt "kommunista tömb" állandó válságai és bizonytalanságai alkalmassá és szükségessé teszik a turáni népek közötti szorosabb politikai, gazdasági, és műveltségi kapcsolatok létrehozását.

HUN TÖRZSEK


Kr.e. 4040-ben, Ordoszban megalakult a 24 Hun Törzsszövetség, melynek tagja voltak :Kaza-hun (Kazakok), Széki-hun (Székelyek), Türk, Jász, Lett, Bolgár, Manysi, Kabar, Úz, Mari, Tatár, Mongol, Kun, Manzsu, Suoma, Vót, Baskir, Újgur, Avar, Észt, Komi, Csuvasz, Vepsze, Mordvin.

További Hun Törzsek, melyek később csatlakoztak a Hun Törzsszövetséghez:

Saka népe : Saka-szkíták, Pamír-szkíták, Parszi-szkíták. továbbá

Örmény, Hanti, Kovád, Sambe (Lapp), Karjalai, Garaúz (Grúz), Szavárd, Élamiták, Hokjen, Fokjen, Szabír, Szogd, Aháj, Barszil, Muroma, Mescser, Akkád, Alán, Kurd, Onugor, Szavárd, Tuva, Burját, Etruszk (Etur vezér népe), Baszkok (Baszkor-Vizkaja fősámán hozta őket), Jürcsik, Ajnók (Japán) Samasna, Hikszosz (mai Egyiptom területén éltek), Pártus, Sumir, Indijók (Kuszkó népe) – As, Maja, Béla (Maya unokája), Kecsuák (Kecső törzs),

800-as évek második felében, honfoglaló Magyar Törzsek(Káspivár): Kéri, Keszi, Tarján, Kürt, Béla. Magyari Törzsek (Etil bal partján): Jenő, Gyula, Megyer, Gyarmat, Nyék. (108 Magyar nemzetség)


A Hun népek fellelhetők:Peru, Magyarország (Szent Korona Országa), É-Olaszország (Arnó-Etruszk), Kréta (Etruszk), Spanyolország-Franciaország (Baszk), Svájc (Hun-völgy), Németország-Bajor (Avar), Ausztria-Avária, Irán, Iraq, India, Törökország (Ujgurok is), Pakisztán, Grúzia, Kazaksztán, Azerbajdzsán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Oroszország (autonom területek: Hanti-Manysi, Burját, Krimi tatár, Jakut), Kína (Ujgurok)...
Forrás!A turáni irányzat nem azt jelenti hogy a Magyaroknak el kell fordulni Európától és hogy el kell szigetelni magukat a szomszédos népektől. Az utóbbiak tulajdonképpen részben turáni származásúak, vagyis turáni népekkel keveredtek (Padányi Viktor: Dentumagyaria), csak az idegen hatalmak befolyása őket a Magyarok ellen fordították. A magyarságnak e népeket vissza kell nyernie a turáni eszme alapján. A "nacionalizmus" a népeket egymás ellen uszítja a felületes különbségek mesterséges hangsúlyozásával. A turáni eszme nem egy hamis és gyűlöletet szító fajelmélet mint a finnugor, pánszláv, dáko-román, árja, stb. elméletek. A turáni eszme a különböző népek közös gyökereinek kimutatásával lenne alkalmas az ellentétek megoldására. Tudományosan bebizonyított tény, hogy az Ősturánok az emberiség műveltségének megalkotói. A turáni eszme e műveltség megóvásán és gyarapításán keresztűl a népek közötti egyetértésre és kibékülésre törekszik.

Nem volna szerencsés ha Magyarország nemzetközi kapcsolataiban nyugatra fektetné a hangsúlyt. Gazdasági, biztonsági, és műveltségi szempontokból előnyösebb lenne egy többoldalú, kiegyensúlyozottabb külpolitikai irányzat. Ebben fontos szerepet töltene be a magyarság keleti rokonnépeivel való kapcsolatok kifejlesztése és megerősítése. E népek nagy létszámban, hatalmas és természeti kincsekben gazdag területeken élnek, mint pl. a török-mongol népek, vagy erős és gazdaságilag fejlett országokban, mint pl. a japánok.

A turáni eszme tehát korszerű folytatása ősi nemzeti küldetéstudatunknak: Atilla Hun Birodalmának jogos örököseiként foglaltuk vissza ősi földünket azért, hogy ősi nagy népünk hatalmas birodalmát visszaállítsuk. E turáni irányzat a turáni népek jogos érdekeinek és a magyar nemzeti érdekek mindenek fölötti és feltétlen érvényesítésére törekszik, nemzeti egységünk, függetlenségünk, biztonságunk, műveltségünk és öntudatunk megóvására:
- a tudományosan bebizonyított, több ezer éves szumír-szittya-hun-avar-magyar folytonosság és azonosság, valamint kárpát-medencei őshonosságunk általános elismertetéséért,
- a hamis, idegen és magyarellenes érdekeket képviselő, -hivatalos- finnugor származási elmélet, valamint a Vajkot (Szent Istvánt) államalapítóként beállító történelemszemlélet felszámolásáért,
- nyelvünk tisztaságának megörzéséért, valamint ősvallásunk és ősi rovásírásunk helyreállításáért,
- az erkölcstelen, lélek-, társadalom-, nemzet-, és környezetromboló, anyagias és önző nyugati kapitalista fogyasztó embertelen rendszer megsemmisítéséért, - a hagyományos nemzeti értékeket ápoló, erkölcsös, fegyelmezett, szorgalmas, család-, nemzet-, és országépítő, egészséges társadalom létrehozásáért, a rendet és közbiztonságot megteremtő nemzeti állam keretein belül,
- a turáni népek felszabadulásáért mindenféle idegen fennhatóságtól, gyarmatosítástól, vallástól, és befolyástól, a teljes államigazgatási (politikai), gazdasági és műveltségi önrendelkezésükért, és a turáni népek államszövetségben való újraegyesítéséért.
SUMER

3200 BCE
Beginning of the Bronze Age: Height of the Sumerian civilization; development of numerous cultural and technological inventions (writing, the wheel). First Sumerian Empire extends from the Eastern Mediterranean to Western Iran, including all of Mesopotamia.

SUMERIAN KING URNAMMU, 3rd MILLENNIUM BCESUMERIAN SHRINE FIGURINES, 3rd MILLENNIUM BCESUMERIAN TABLET, 3rd MILLENNIUM BCESUMERIAN GODDESS INANNA
SUMERIAN EMPIRE, 3000 BCE


3000 BCE - 2000 BCE
Sumerian colonies are established from the Atlantic Ocean through the Mediterranean and Danubian basins to India and Central Asia (Turan), and from the Caucasus to Northeast Africa. The vast belt of Eurasian grasslands stretching from the Carpathian mountains to the Altay range, bordered in the North by the Eurasian forest belt and in the the South by the Caucasus and the Iranian plateau, is gradually settled by Sumerians and Sumerian-related peoples from Mesopotamia, Transcaucasia and Iran. These Near Eastern settlers of the Eurasian grasslands became the peoples which were later referred to as the Scythians, Huns, Avars and Magyars among others, and collectively known as the Turanians. The Turanians were therefore the descendents of the Sumerian-Mesopotamian peoples, and the inheritors of this ancient Near Eastern culture. The Turanian peoples had a profound cultural impact on their Celtic, Germanic, Slavic, Finnic, Siberian and East Asian neighbours, which have preserved numerous Turanian ethno-linguistic and cultural elements.

3000 BCE - 2455 BCE
First appearance of nomadic Semitic tribes in Sumerian Mesopotamia. Semitic peoples begin to settle in increasing numbers in Mesopotamia. The Sumerian civilization exerts a dominant influence upon the development of later Semitic cultures.

2455 BCE - 2356 BCE
The Semitic Accadians impose their hegemony upon the Sumerian city-states. Mesopotamia is devastated by wars, the population is decimated, oppressed and enslaved by the Accadians. Many Sumerians flee to their colonies.

2356 BCE - 1900 BCE
The Sumerian city-states and their allies overthrow the Semitic Accadian hegemony, liberating themselves from foreign oppression.

1900 BCE - 1733 BCE
The Semitic Babylonians impose their hegemony upon Mesopotamia.

1733 BCE - 1163 BCE
The Kassites, one of the Sumerian-related peoples inhabiting Western Iran, overthrow the Semitic Babylonian hegemony and establish their rule over Northern Mesopotamia. A Sumerian dynasty rules over Southern Mesopotamia from 1860 BC to 1492 BC.

1115 BCE - 612 BCE
The Semitic Assyrians impose their hegemony over the Near East after centuries of warfare. The ensuing devastation, decimation, deportations and oppression alter the ethnic composition of the Near East, including Mesopotamia, as the Semitic element increases and the Sumerians decrease.

THE SCYTHIANS

612 BCE
The Sumerian-related Chaldeans, Medes and Scythians annihilate the Assyrian Empire.

The Scythians dominate the vast Eurasian grasslands from the Carpathian Basin to the Altay during centuries.

SCYTHIAN DOMAINS 6TH-4TH C. BCE (Inset: Scythian gold clothing ornament, Kul Oba Kurgan, Crimea)


THE AVARS

562
The Avar-Huns establish their empire in Central and Eastern Europe, with the Carpathian Basin as the centre of power. The Avars continue their centuries-long struggle against the encroaching German and Byzantine empires.

AVAR WARRIORSAVAR GOLD TREASURE OF NAGYSZENTMIKLÓS, HUNGARYAVAR BRONZE BELT BUCKLE, HUNGARY, 8th C.
AVAR EMPIRE


THE MAGYARS

9th c.
Following the settlement of Jewish refugees from the Near East in the Khazar Empire, the ruling dynasty of the Khazars, another Turanian people, is converted to Judaism and seeks to impose this religion upon all its subjects. This precipitates a civil war which leads to the collapse of the Khazar Empire. Several rebel Khazar tribes join the Hungarian tribal federation which was led by the Magyar tribe. At that time the Hungarians were established in their own independent state of Dentumagyaria, between the Avar and Khazar empires.

MAP SHOWING THE HUNGARIAN STATE OF DENTUMAGYARIA FOUNDED BY THE MAGYARS


Hasznos linkek a fenti témában:
Rácz Péter: VILÁGOSSÁG
SUMÉR MitológiaA MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETE

GRANDPIERRE K. ENDRE A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA

AVAGY

A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA HITELES TUDÓSÍTÁSÁT BETŰHÍVEN KÖZÖLJÜK:

1. (A magyarok) "Ősrégi népek (antiquiores gens),

2. Valaha igen bölcsek voltak.

3. Jószerivel semmilyen bűn nem fordult elő köztük.

4. Arany, ezüst, (igaz)gyöngy annyi volt nekik, mint a földjük folyamaiban található kavics.

5. Nem kívánták a másét, mindnyájan jólétben éltek.

6. Nem paráználkodtak, egynejűségben éltek."

7.

Szkítia népét -
"dentumogeroknak nevezik a mai napig és soha semmiféle hatalomnak az igáját nem viselték"."A szkíta nemzetet bizony semmiféle uralkodó nem hajtotta igája alá."
"Dáriust, Cirust és Sándort nem számítva, a világon egyetlen nemzet sem merte lábát az ő földjükre tenni."
Ez a három támadó is megsemmisítő vereséget szenvedett a szkíták földjén.
"Tudniillik Dáriust, a perzsák királyát csúfosan megkergeték, úgyhogy Dárius ott nyolcvanezer embert veszített s nagy rettegve szaladt Perzsiába.
Ugyanazok a szkítiaiak Cirust, szintén a perzsák királyát háromszor harmincezer emberével együtt megölték.
Nagy Sándort Fülöp királynak és Olimpiádisz királynénak a fiát, aki sok országot harcban leigázott, szintén szégyenletesen megfutamították."

8. Az igazságos szkíták - magyarok - ókori édeni állapota és vele szelíd jámborsága is levedlett a rájuk törő ádáz ellenség háborúi során.

9. Ugyanis a szkíták keményen bírtak minden fáradalmat meg testileg is nagyok, a harcban pedig vitézek voltak.

10. Semmijük sem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára, ha sérelem esett rajtuk.

11. S amikor a győzelem az övék lett, éppenséggel nem törték magukat a zsákmány után, mint utódaik közül a mostaniak, hanem csak dicsőséget kerestek maguknak ezen az úton.

12. A fenntnevezett szkíta nemzet pedig kemény volt a harcban és gyors a lovon: a fején sisakot hordott, az íjjal, nyíllal különbül bánt, mint a világ összes nemzetei közül bármelyik, s hogy csakugyan ilyen volt, azt az utódaikról is megismerhetitek."

Egy az Isten!


"Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."

(részlet a Magyar Bibliából - a "Magyar Ószövetségből")