Választás     Cégeknek    Keresés       Pilis Város    Indulj Innen   Kapcsolat    ARIES Network    Tagoknak  

MAGYAR, LEGYEN HITED ÉS LÉSZEN ORSZÁGOD!


Magyar, legyen hited és lészen országod!

MAGYAROK ISTENE óvja nemzetünket!A világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne.
(Hamvas Béla)

Itt az ideje felébredni mindenkinek, akinek valóban számít a magyarság ügye, és végre nem politikában és pártokban, hanem magyarságban gondolkozni, amennyiben jövőt szeretnénk magunknak.

Ma már sok minden mást is ki lehet mondani, de Trianont említeni, még ma is félelemmel tesszük. Tudjuk, hogy gazdaságunkat, döntéseinket a külföldi tőke vezérli, de mégis úgy teszünk, mintha mi tudnánk azt, hogy merre megyünk.
Az elmúlt 22 év bebizonyította, hogy ez valójában önámítás, mert most rosszabb helyzetben vagyunk, mint annak idején.

Hiszen, a nemzeti tulajdon kisebb, mint 5%, a bruttó konszolidált államadóság pedig több mint négyszeresére, nőt, van viszont TOP500 milliárdos és ezzel szemben áll több, mint 3. 000. 000 létminimum alatt élő családos ember.

A munkahelyeken nem elég a magyar nyelv tudása, az esélyegyenlőség csak virtuális, az őszinteség és becsületesség nyomorba dönt, a szabadelvűség és a magyarságtudat bűn.

A régi jelszavaink helyett írhatnánk azt is, hogy
Pénz! Hatalom! Élvezet!

Őseink mindig a maguk útját járták

nem figyelték a szomszédos nemzeteket, hogy mit tesznek, hanem a magyar szívükre és eszükre hallgatva összefogva, bátran cselekedtek. Minden nációt beengedtek maguk közé, akik elfogadták az íratlan és írott törvényeiket. Csatlakozni csak kényszerhelyzetben csatlakoztak, mégpedig a túlerő miatt Etelközbe jövetelük folyamán, de azzal a tudattal, hogy amint lehet, kilépnek ebből, ahogyan tették is azt.

A ma embere tétován áll ebben a felfordult világban, elvesztette igazodási pontjait, kiverték a kezéből a lelki mankót, a hitét, megfosztották múltjától, évezredes hagyományaitól, közönyössé tették mindennel szemben és kicsinyes létfenntartási ösztöneihez, alacsonyították le, azt sulykolva mindenhonnan, hogy csakis a pénz számít.

Láthatjuk: Európa, sőt az egész világ a gazdasági recesszióval küzd, a jóléti államok ideálja kezd kipukkadni, nő a munkanélküliség. A világ minden részén fokozódik a terrorveszély, az idegengyűlölet, a kirekesztés, az intolerancia. Az emberek úgy általában visszahúzódnak a demokrácia gyakorlásától, nem sok értelmét látják a parlamentarizmusnak, csak a korrupció növekedését érzékelik.

Aki elvágja vagy megtagadja gyökereit, menthetetlenül elvész a népek sokaságában. A beszélt magyar nyelvünk védelmet ad számunkra, de mára ez is kevésnek bizonyul, amikor a kis Magyarországon kívülre rekedt honfitársaink ellen cselekszünk, mivel a jólét fontosabb számunkra, mint a testvéri szeretet.

Sikerült az agymosás a "mahinátoroknak", mivel Hunyadi Mátyás óta volt itt már - osztrák befolyás, bolsevista segítség és demokrácia jogállammal. Ezek után nem jöhet más, csak is olyan, amely hű tud lenni "Isten kardjához".

Vissza kell szereznünk önrendelkezési jogunkat, amelynek első lépése lehetne, hogy külkapcsolatainkban azon országokkal keresünk szövetséget, akik a globális világrenddel szemben saját útjukat járják. Ezek azok, akik tőlünk keletre helyezkednek el és némelyike az őshaza területén, terül el. Vissza kell szereznünk elfeledett, eltékozolt történelmi örökségünket, sok évezredes ősi jussunkat, mások által lezüllesztett vagy elrabolt nemzeti önbecsülésünket, öntudatunkat, erkölcsi tartásunkat, hitünket és becsületünket.


"A világhódítók hatalmát csak az igazság kimondásával törhetjük meg." (Marschalkó Lajos)


Nép, amelyik elhagyja Istenét, azt a Népet Istene is elhagyja!

A történetet megtekintheti: http://domonyi.blogspot.com/2011/01/nep-amelyik-elhagyja-istenet-azt-nepet.html

A Magyarságnak újra kell értékelnie önmagát, és önmagára kell találni. Akkor majd a múlthoz hasonlóan mások igyekeznek felzárkózni ahhoz a kivételes tudáshoz, melyet mi képviselünk.

Íz, Ten, Anya, eme három isteni természet megbonthatatlan egysége az Isten.
Pedig sokáig suttogták eleink,
"három az igaz Isten, három a magyar igazság, három a magyarok Istene"

Hogyan merülhetett mindez feledésbe?

Petőfi Sándor: A Magyarok Istene

Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.

Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvízen által a nap képe,
Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt.

Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utósó habok eltemessenek?

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gunyos játékot gyermekeivel!

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő.

Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!
(Pest, 1848. április)A SZÓFEJTÉS MAGYAR TITKA
"Nyilas Íjász:
Abu Hun, az egyiptomi Szfinx maga"

Ő, az a számos? Ki az ég nedűjét
Megkeveri és tölti poharába?
Íme, a Rébusz - a Titkok rózsája:
Hieroglif Idiómák talánya -
Szójelek, ige-szülte szövevénye -
Ízisz és Hórusz égi mágiája:
A szellem, Ég-Föld közötti csodája:
A megidézett halhatatlan ige:
A töménytelen ősnyelv költészete?

Hajlékony kulcsával nyílik meg a kép,
Mit a kartus karma magyarul mesélt,
Íme, a múmia, mint asztrál-halott,
Piramisokat rakott, s máig hatott,
A kristályragyogásu, ősi szellem:
Megfejthető ankkal, s rovásjegyekkel -
A nyelv- mint velünk élő történelem,
Mit a világ első népe alkotott -

Ki az a számos, ki az ég nedűjét
Megkeveri és tölti poharába?
Ki az ezerarcú NEM? - a jó Atya,
Aki hajtja - zúgatva a szeleket?
Ő az élő kereszt és a goj lába -
Azonos az idő, élő Urával,
Aki fiaival jött erdélyi Hunniába.

Nagy Nimród - Ataízisz unokája -
Te mond meg Ijász: Magyar-hun jó Atya!
Ki volt az Úr, messze nyilazó szava?
Kör kereszt, pártus napfia, vérző ló,
Csámborgó, perelő, szkíta úrfia?
Ki az a számos? ki az ég nedűjét
Megkeveri és csak tölti magába?
Ki az ég titkait, feledve issza,
S a kétnemü világ pöreit vívja, -
A honni íjász nilusi írnoka?
Avariszi sírok őrző gondnoka,
Pereli hősi legendáját vissza?

A két világ ura - mindenki tudja -
Avar aranybika, a napba hullott,
Égi gulya kanja - és suhog-suhog
A magyarrá vált király...élő kardja!
Áll imaszékén Magyarszék táltosa,
Hiero Solyma főpapja, prédikál,
Körötte kiégett romokban áll
Szkítapolisz, Ataízisz városa -
Itt élt Atilla, az Isten ostora,
Igen, Ő, a Kárpátok Géniusza, -

Ureusz kígyó Szkitia homlokán,
A világbíró ügyelő karakán ?
Tán a legnagyobb király, Nimród után -

Ma már, ki tudja, kinek volt rokona?
Innanna: Szumir és Káld Istenanyja?
S a nádi hunok Atyja: Isten magja?
Csak a szél zizegi, öröktől fogva -
A Turull, s az Aranyoroszlán napja
Véste vonását a rejtélyes arcra?
Emberfia, talán, nem tudta soha,
Hol volt Nimrud király régi otthona?
Az őskori ég legfénylőbb csillaga?
Este indult és hajnalban tért haza?
Isteni fejéke, a Szentkorona, -
Lába alatt a vizek birodalma?

Ő ama Király, ki az ég nedűjét
Megkeveri és tölti poharába?
A teremtés, örök világossága -
Minden hunor-magorok, Atyjaura,
Egyiptom, s Babilon arany magura ?

Arvisura, a világ igazsága, -
Nimrud, a Teremtés első királya!

Jegyezte: NTK HS, Kaposvár, 2013.
József Attila – Nem, nem, soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő – erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal!! –
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!


Horváth Sándor: Üzenet testvéreimnek

Motto:
Mit mondhat nekünk orosz, angol, francia,
Ha általuk lettünk a népek koldusa -

Mikor a pokol a földre leköltözött,
Gúny tárgya lettél a koldus népek között.

Szakadt bőrcafatra vertek ólmos bottal,
Bosszúért lihegve, vicsorító foggal -

Ötvenhatos rabként vörös poklok mélyén -
Megtagadva bérenc rabtartók szeszélyén -

Ahol minden hazafinak bitó volt a bére,
Gyilkolt a gyűlölet beteg szenvedélye -

Mementó voltál a világ szégyenére,
Mégsem kiáltottál igazságot kérve -

Ott, ahol erény a Trianoni gazság,
Ott, nincsen számodra, és nem lesz szabadság!

Magyarnak maradni, bármi legyen sorsod,
Ha hontalan életed könnyezve hordod -

Magyarnak maradni, ha támadnak orvul,
Ha sebzett szívedből a vér is kicsordul

Magyarnak maradni, bölcsőtől a sírig,
Add meg Uram nékünk a Béke igéit -

E hazától távol, elhagyottan, árván,
Balsorsos tört végzet sötét éjszakáján,

Ha guruló arannyal kísért is a sátán,
Maradj meg magyarnak - magyar múltad árán!

Magyarnak maradni - ezer éves jussal!
Ország tolvajok közt, kínnal, könnyel, jajjal -

Felírjuk sebeink a lángoló égre,
És esküszünk pártus Istenünk sebére:

Magyarnak maradni - akkor is megérte,
Ha hűségünknek, most, koldusbot a bére -

Magyarnak maradni - isteni küldetés!
De ha áruló vagy, kísérjen megvetés.

NTK Horváth Sándor, Kaposvár


  En-Lil Fia Vagyok

Merítek az ősi tűzből,
merítek a fényből.
Merítek a földanyából,
merítek az égből.

Merítek az ősi hitből,
Fénylő Nap tüzéből.
Merítek én Nap atyánktól,
és a Fény szűzétől.

Merítek a Fény fiától,
a Turulmadártól.
Merítek az erdők mélyén,
a rügyező fáktól.

Merítek egy szarvasgímtől,
mely viszi a Napot.
Amely fent az agancsa közt,
szakadatlan ragyog.

Merítek az őseinktől,
merítek hazámból.
EN-LIL-től, a Nap fiától,
apámtól, s anyámtól.

Merítek egy nagy kanállal,
az életnek vizéből.
Merítek az égi utak,
csillagszekeréből.

Egy vagyok én Nimród atyánk,
ősi táborából.
Egy vagyok én Atillának,
győztes mámorából.

Egy vagyok én azok közül,
kikben Árpád vére.
Egy az Isten, egy a Nemzet,
egy vagyok én véle.

Tiszta tóból merítettem,
tiszta hát a lelkem.
Amit innen eltanultam,
soha nem felejtem.

Egy vagyok a tudatommal,
nincsen másik arcom.
A sötétség ellen vívom,
minden egyes harcom.

/Kunics Zoltán/AZ ARANYKOR NYITÁNYA

Pannon Éden volt egykor,
A Melegvizek Birodalma:
Európa legelső, ős népe,
A Kárpát hazában lakott,
És nyelve: Székely-magyar volt.

Erre vall, a sok-sok, hegyi Magura,
Megannyi teremtő nyelvi csoda,
Az erdélyi pallag-kultúra,
Szicília, Etruria, Arvisura,
És a Kárpátok koszorúja.

Az Aranykor kapujában,
Már emberi lény uralkodott a tájban,
Kit megjelölt a gravetti gén, -
És Szeleta bennszülötteként?
A homogenézis lépcsőzetén?
Megnyílt a teremtés spektruma,
És Öreg Isten inkubátorában
Megszületett az első emberfia:
A Pannon Éden lakója -
És még el sem indult az óra,
Ötezer évig, Aurignaciban?
Mikor a kelták útra keltek?
És más népek felmenői lettek.

S az Arvisura történetén?
A Júdás testvérek, már rég,
Nem gúnyolódnak, mosolyognak?
Egyre csak gazdagodik a kép?
Mit az isteni véletlen tár elénk -
A genetika tanúskodhat,
És a markerek, nem hazudnak.
Hiába a hamis hallgatás,
Kölcsönvett Ádámi legendák?
Delelőn jár a valóság:
Az idő megvallja titkait,
Elűzve Lucifer árnyait, -
Mindent elsöpör az igazság!

És fejet hajt az aljvilág?
A pénzhatalom csődöt mondott,
Hiába mondja, Isten halott!
Mesevilágról írtak az táltosok-
Fény világítja át az éjszakát,
Ünnepeljük hát, Szeleta hajnalát,
S énekeljük, aranykor magyar himnuszát!

Dicsőség a Fényhozóknak!
Kik a Földért harcba szálltak,
Öreg Isten inkubátorában,
Embert adtak az új világnak!

Pannónia Édene volt,
A Melegvizek Birodalma:
Európa legelső, ős népe
A Kárpát hazában lakott?
A Pannon tenger partjain,
Ahol termőre fordultak a pallagok,
Boldogan éltek és haltak
A nimródi, testvér fiak:
Hunor-magor szittyák, s avarok,
És nyelvük: székely-magyar volt.

NTK Horváth Sándor, Kaposvár, 2013.
Anahita, Istenanya.

Ima a Szent Korona Népéért!

Istenanya kérünk Téged
Országunkat Te védjed meg
Egyesítsed Nemzetünket
Mutasd nékünk szent Fényünket!
Ébredjen fel a Mag Népe
Szent Koronánk Fényessége
Krisztus Urunk vezess minket!
Vigyáznak ránk Csillag Népek!
Ősi létünk méltósága
Sugározzon e Világra
Fénytudásunk felderüljön
Életünkbe beépüljön!
Dicső Ősök segítsetek
Az legyen, mi Rendeltetett
Atyánk áldása kísérjen
A Magyarság felébredjen!
Sugározzon Égi Fénnyel
Koronánknak minden Éke
Mert, Atya, Anya, Fiú lészen
Ki egyesít Szellemlétben!
Úgy legyen!


"Egy nemzet akkor hal meg igazán,
ha elfelejti múltját,
ha két kézzel tépi ki önnön gyökereit!"
Fonyódi Tibor
Ébredj Hazám!

Gyönyörű magyar Föld!
Fennséges Erdély, Vajdaság, Nagy Alföld.
Ébresztő Maros, Duna, Tisza, Dráva!
Aki tovább szunnyad, annak nem hazája!

Ébredj Népem!!!
A mesének vége!
Szebb jövődért már tenned is kéne!
Nem válhat birkanyájjá e nemzet!
Szenvedett eleget! Tovább nem szenvedhet!

Ébredj Ember!!
Nézz gyermekedre!
Tekints magadba, tedd kezed szívedre!
Erre vágytál mindig?
Ilyen élet kísérjen a sírig?

Nekem ebből immáron elég volt!
Ennél sokkal szebb jövőt akarok!!
Akarom a BÉKÉT, mosolyt az arcokon,
Követelem, AKAROM hogy VESSZEN TRIANON!!!

Ébredj Magyar!!!
Minden magyarja a Földnek!
Emeld fel fejedet, ne hajolj meg többet!!!
Nézz szembe az árral, légy erős és büszke!!!
Légy elhunyt nagyjaink méltó nemzedéke!!!

Forrás: Dobos Valéria


Amikor még őseink saját vallásukat gyakorolták olyan népuralom (demokrácia) virágzott, amelynek nem volt párja az akkori Európában. Közösségi népuralom volt ez, olyan társadalom, amelynek valóságos mivoltát fel sem tudta fogni a környező világ.Vajon miért kellet a jól működő államrendszert, vallási gyakorlatot és az évezredes rovásírásunkat teljesen eltörölni a föld színéről, egy embertelen népirtással? A történetet a linkre kattintva elolvashatja: http://www.magtudin.org/Grandpierre%20Elrablasa.htm
AVATARA - Ami a Bibliából kimaradt


Ebben a filmben a kereszténység eltitkolt változásait tárjuk fel.
Az elrejtett szövegek alapján teljesen máshogy nézhetjük a kereszténység, múltját, jelenét, és jövőjét. A kereszténység összeolvasztása a Judaizmussal nem volt valami profi munka. Láthatjuk az összefüggéseket, paradoxonokat, amiket a Bibliahamisítók nem tudtak teljesen elsimítani a történetben.
Kiderül többek között az is, hogy a judaizmus, és a kereszténység miért teljesen más vallás.
Szegény sok megetetett keresztény, azt sem tudja miben hisz :).

De sebaj vakon hinni jó, de tudni még jobb!
Tudjuk meg hát mi is az igazság a kereszténységgel, ami nem kétezer éves ugye, ahogy azt be akarják állítani. Ha kicsit is gondolkodjunk, akkor ráébredhetünk, az eredeti kereszténységet teljesen áthamisították...

Kinek állt ez érdekébe?
Milyen hatalmak rafinált módszere az hogy minden ember alapból bűnös rabszolgának érezze magát?Isten bennünk van, a Világban, az élőlényekben, a tárgyakban, az emberben, és nem fölöttünk áll, mint uralkodó! Az ember, testbe zárt Isteni fény!
Az embernek hibái vannak nem bűnei, amelyek tudatlanságból erednek!
Az őseink kereszténységében a Szentháromság = Apa, Anya és Fiú!
"Ne építsetek az én Atyámnak templomokat! Az én Atyám temploma a Világ!"-mondta Jézus...
És ne térdelj le! Ne térdelj le Atyád előtt! Ő olyan, mint az Égi Apád!
És ne kulcsold össze a kezed! Ég felé nyújtott, nyitott tenyérrel imádkozz!

"Az én Atyámnak és az én Anyámnak sok neve van"...
A szkíták Arany Napnak nevezték...
Arany Apácska...Ezüst Anyácska...
Pokol, ördög nincs!
Karma van!... és reinkarnáció...
MAGYAROK ISTENE óvja nemzetünket!


Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép