Tovább!
Vissza!

Attila fejedelem és a Turul nemzetség
nem hozott szégyent ránk!


Ezt kell kövessük és továbbra is életben maradunk."Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy
mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában." (Weöres Sándor)

A TEReMtÉSZET kisKÖNYVE. Ide kattintva elérhető (pdf fájl)!
(Elmélkedés és gyakorlati útmutató alkotó embereknek)
Ez a könyv csak egy segédlet. Ne benne keresd az igazságot, hanem magadban!
 


Kiss Bence Álmos: Elfogyunk

Elfogyunk, látod, elfogyunk végleg
Elhúz a történelem zúgó árja
Mint a kavics, mosódunk a szélre
Hol a világtalan is tisztán látja
Kit harminc ezüstpénzért eladott
Férgeket, mit lelkébe fogadott

A nemzetet, mit fércre cseréltünk
Míg bőségnek kosarába szédülve
A romlás gyümölcsein tengődtünk
Hamis boldogság-képbe révülve
És hittük, hogy utunk előre vezet
S a magyar átok megtöretett

Elcsépelt dajkamese az egész!
Langyos vízben elpuhulnak az erek
S a restség terjed, mint a penész
Ha lecsukódnak a vigyázó szemek
És az agymosott nép írtja magát
Keblére véve a nemzethalált

Elődeink forognak sírjukban
A földben, min áruló népek laknak
Kik egymást marcangolják kínjukban
Midőn gyermekek anyaméhben halnak!
Látod, néha fáj tükörbe nézni
De a gondos jövő most ezt kéri

Különben ha eltűnünk is innen
Más népek jönnek, nálunk talán jobbak
S mire az idő egyet libben
A feltépett sebek mind begyógyulnak
S a csillagok újra izzanak
Hol majdan sírjaink domborulnak

Ha lesz egyáltalán, ki eltemet
Mikor talán a világ sem áll már
Nekünk kell megásnunk saját vermünket
Melyben puha takaró csupán a sár
Mert nem küzdöttünk a szebb holnapért
Vígan gürcöltünk üvegtornyokért

S nem születtek meg a gyermekek
Üresen ringanak az árva bölcsők
Nincs, aki folytatná az éneket
Jól működnek a hazafiságőrlők
Vedd el történelmét és sorsát
Szórd a szélbe őseinek porát

S nem lesz, ki mondja, magyar vagyok
Mert nincsenek határok sem nemzetek
Hol csak a tizenkét csillag ragyog
A hamis kék égen mossák lelkünket
Mely fölött a Mammonisten trónol
A zöld nagyúr, ki velőnkbe kóstol

S megízleli mind, amit gondolsz
Rabszolganép így veri láncba magát
Így mit jónak hiszel, azzal rombolsz
S nem hallod többé szívednek szavát
Meddő jelen, és halott a jövő
Nincs gondolat, mely életre törő

Csak a gyámoltalan torzsalkodás
Játékuk vesztett gyermekek módjára
Nincs mi hajtana, az összefogás
Ereje, mely becsületünk szablyája
Bekötött szemmel vonulunk sírba
Legyintve, ez az utódok dolga

És lelkiismeretünk nem feszít
Szemeink szárazak, akár a homok
Mi elménkbe sivatagot terít
Számunkra a világ többé nem forog
Megszűn forró vérünk keringése
Megáll agg szívünk buzgó verése

Látod, fáj, amit e tükör mutat
Hisz új magyarnak teremtett az Isten
Látjuk miként temetik a múltat
S hirdetik gőggel: más út nincsen
Pedig mindig van egy különb ösvény
Melyből rend születik majd, s remény

Oh, sokan temették már a magyart
Süllyedő hajót népek tengerében
De a hajó állta a zivatart
S lehorgonyzott a világ öblében
Mert szívből élni akart e nemzet
De mára e vér, poshadt vízzé lett

Én hiszem, hogy mindig van visszaút
Mert mindenkiben szunnyad oly akarat
Mi elhozza a vágyott koszorút
S ledönti az árnyköves falakat
Bizony, küzdeni kell a betegnek
Hisz, csak ha akar, akkor gyógyul meg

Kezetekben a döntés, ifjak!
Kezetekben a jövő, új magyarok
Őseink a végső harcra hívnak
Emeljétek fel, elgyengült karotok
Vagy pusztuljatok lustán hörögve
S a magyar eltűnik örökre!Weöres Sándor: Majomország

Hej de messze majomország,
ott terem majomkenyér,
majomablak majomrácsán
majomnótát ráz a szél.

Majomtéren, majomréten
majomhősök küzdenek,
majomszanatóriumban
sírnak majombetegek.

Majomtanártól majomlány
majomábécét tanul,
gaz majom a majombörtönt
rúgja irgalmatlanul.

Megépül a majommalom,
lesz sok majommajonéz,
győzve győz a győzhetetlen
győzedelmes majomész.

Majompóznán majomkirály
majomnyelven szónokol,
egyiké majommennyország,
másiké majompokol.

Makákó, gorilla, csimpánz,
pávián, orángután,
mind majomújságot olvas
majomvacsora után.

Majomvacsoraemléktől
zúg a majomreterát,
majombakák menetelnek,
jobbra át és balra át.

Rémületes majomarcot
vágnak majomkatonák,
majomkézben majomfegyver,
a majmoké a világ.

(Weöres Sándor: Majomország)


József Attila: Pogányos hitvallás magyarul


Hol vagy erős pogány sereg,
Hős Vata, bálványos berek?
Hol alszol bátor Bocskay?
Kossuth dicső csapatjai?!

A bősz magyar vér nem buzog?
Mint gyáva, hitvány koldusok
Könyörgünk már az életér'?
Hadúr öszvérként mendegél?

Ó nem, ilyet ne higgyetek -
Hadúr itt van közöttetek,
Hadúr a roppant Őspogány
Üget sötétpej vadlován.

Szegődjünk hát nyomába mi
A gyávaságot irtani,
Álljuk helyünket emberül -
Ki kűzd megél, más elmerül.

Megáll Isten meg a világ,
Gyönyörrel bámul ily csudát,
Hogy vasököllel ha akar,
Szabad s egész lesz a magyar.

(1922. július)


A NAP-ból születő ember jele.
Az ember jel a Nap jeléből született,
ami a tökéletes Isteni rendet testesíti meg,
rátéve a két erő irányát, ezzel jelezve,
hogy szabad akaratunk a széthúzás
- avagy a rend, az EGY választása.

A Szittya Világmozgalom mindig az egyetemes magyarság mostoha helyzetén kívánt javítani, tevékenységét csupán távlatos és magasabb rendű hivatástudat vezérelte; azaz sohasem kötődött egyetlen párthoz, önjelölt klikkhez, ideológiai szekértáborhoz sem.

 • Az aljas trianoni és párizsi békediktátumok revíziója; a szétdarabolt Kárpát-medence, a csonkaországi s az utódállamokba kényszerített őshonos magyarság szerves egységének, önrendelkezésének visszaszerzése.


 • A Szent Korona értékrendjén alapuló ősi Alkotmányunk (ill. Alaptörvényeink) megszakított jogfolytonosságának helyreállítása, s egy ezzel harmonizáló törvényhalmaz hatályba léptetése; a valódi, népbarát jogállam megteremtése.


 • Az utóbbi 65 év bűnöseinek elszámoltatása és felelősségre vonása, sanda kapzsisággal összeharácsolt vagyonának elkobzása. Az ártatlanul szenvedők és kisemmizettek rehabilitálása, ill. méltányos kárpótlása.
 • Csak ép testben lakozhat ép lélek!
  A MAGYAROK TITKOS TÖRTÉNETE

  GRANDPIERRE K. ENDRE A MAGYAROK ISTENÉNEK ELRABLÁSA

  AVAGY

  A MAGYAR FAJ NAGY ELÁRULTATÁSA HITELES TUDÓSÍTÁSÁT BETŰHÍVEN KÖZÖLJÜK:

  1. (A magyarok) "Ősrégi népek (antiquiores gens),

  2. Valaha igen bölcsek voltak.

  3. Jószerivel semmilyen bűn nem fordult elő köztük.

  4. Arany, ezüst, (igaz)gyöngy annyi volt nekik, mint a földjük folyamaiban található kavics.

  5. Nem kívánták a másét, mindnyájan jólétben éltek.

  6. Nem paráználkodtak, egynejűségben éltek."

  7. Szkítia népét -
  "dentumogeroknak nevezik a mai napig és soha semmiféle hatalomnak az igáját nem viselték".


  "A szkíta nemzetet bizony semmiféle uralkodó nem hajtotta igája alá."
  "Dáriust, Cirust és Sándort nem számítva, a világon egyetlen nemzet sem merte lábát az ő földjükre tenni."
  Ez a három támadó is megsemmisítő vereséget szenvedett a szkíták földjén.
  "Tudniillik Dáriust, a perzsák királyát csúfosan megkergeték, úgyhogy Dárius ott nyolcvanezer embert veszített s nagy rettegve szaladt Perzsiába.
  Ugyanazok a szkítiaiak Cirust, szintén a perzsák királyát háromszor harmincezer emberével együtt megölték.
  Nagy Sándort Fülöp királynak és Olimpiádisz királynénak a fiát, aki sok országot harcban leigázott, szintén szégyenletesen megfutamították."

  8. Az igazságos szkíták - magyarok - ókori édeni állapota és vele szelíd jámborsága is levedlett a rájuk törő ádáz ellenség háborúi során.

  9. Ugyanis a szkíták keményen bírtak minden fáradalmat meg testileg is nagyok, a harcban pedig vitézek voltak.

  10. Semmijük sem lehetett a világon, amit ne tettek volna kockára, ha sérelem esett rajtuk.

  11. S amikor a győzelem az övék lett, éppenséggel nem törték magukat a zsákmány után, mint utódaik közül a mostaniak, hanem csak dicsőséget kerestek maguknak ezen az úton.

  12. A fenntnevezett szkíta nemzet pedig kemény volt a harcban és gyors a lovon: a fején sisakot hordott, az íjjal, nyíllal különbül bánt, mint a világ összes nemzetei közül bármelyik, s hogy csakugyan ilyen volt, azt az utódaikról is megismerhetitek."

  MAGYAROK ISTENE óvja nemzetünket!


  Egy az Isten!


  "Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"-ben élt a Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: ÍZ.

  ÍZ "volt" a Kezdetben és "van" örökké a Minden felett.

  ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az ősanyagban - az ősvizet. Az ősvízben - az Élet ígéretét. E három egységét is hittük. Neve: TEN.

  Így lett nekünk a "kezdet": ÍZ-TEN."

  Hervay Tamás: A magyarságismeret alapjai:

  A magyarságismeret alapjai 1 rész
  A magyarságismeret alapjai 2. rész
  A magyarságismeret alapjai 3. rész
  A magyarságismeret alapjai 4. rész


  Az önellátásra történő építkezés, meghozza a gyümölcsét.

  Hiszen az élelmiszerárak az egekbe szöknek, a dráguló üzemanyagárak és a magyar mezőgazdaság teljes ellehetetlenítésével, hogy az "irányítók" még több profitot zsebeljenek be, az ehetetlen és szennyezet élelmiszerek kereskedelméből! Magyar Gyógynövények!

  Nem féltik gyermekeik és unokáik egészségét?
  A pillanatnyi jólét, többet ér Önöknek?

  Magyarok, szabaduljatok meg a háttérhatalomtól, az önellátás által!

  Ma még kevesen vagyunk, akik az őszinte szavakat meghalljuk, még sokan irtóznak minden olyan igazságot befogadni, ami a kényelmes kiszolgáltatottságukat megkérdőjelezi. Csak akkor lesznek képesek felismerni az igazságot, amikor az ostor rajtuk is csattan.
  Hát kérjük Istenünket, hogy bocsásson meg nekik, hiszen nem tudják, mit cselekszenek!

  A megszállók létrehozták a pénz rabszolgaságot.
  Ne légy a pénz rabszolgája és NE szolgáld az uzsorásokat!
  Ha ezt mindenki követi, akkor felszabadul országunk és a nemkívánatos személyek, távoznak hazánkból. Tegyetek egymásért és a hazáért, hogy szabadok lehessünk!  Az ország nemzeti vagyonának áron alul történő elherdálásával kiszolgáltatottá tették az itt élő magyarokat. Elvették tőlünk a pénzverési és pallosjogot, amely szuverenitásunk elvesztésével járt.
  A többletértéket teremtő magyar ipart, mezőgazdaságot, kutatást, stb. ellehetetlenítették, így kénytelen az ország hitelekből élni.

  A hitelekből nem az értéktöbbletet teremtő ágazatokat fejlesztik, hanem saját érdekeltségeiket finanszírozzák úgy, hogy a hitelek kamatait is a magyar emberekkel fizettetik meg.

  A média segítségével teljes tudatformálást végeznek, amelynek következtében az emberek boldogan és lelkesedve veszik fel rabláncaikat és szolgálják az országukat kisajátító globalista tőkéseket.
  Elfelejtik, hogy ha már nem lesz szükség rájuk, akkor az útjuk, hazátlanul maradva, a semmibe vezet.

  Az emberek elfelejtették, hogy életet és értéket csak is a föld adhat és nem a pénz!

  Amikor az irányítók beindítják végső válságot, akkor a pénznek annyi értéke sem lesz, mint a WC papírnak. Az anyagi javak értéke nullához fog közelíteni, csakis az élelem és a víz lesz az értékmérő. A vályú üres marad, és hiába várjuk, hogy kinyisson a tesco és egyéb kétes árút forgalmazó szupermarket.

  Tanmese: vajon kiknek?
  Ócska birka ól, korhadt alacsony kerítéssel, mégis fogva tartja a szelíd juhokat.
  A bárányok bégetnek, várják, hogy a pásztoruk megetesse őket. Folyton éhesek, nem is sejtik mennyire meggazdagodott rajtuk a pásztor és rokonai. Ők termelik a gyapjút, de a pásztor adja el, azt jó pénzért. Birkatürelemmel tűrik amikor a gazda elvágja torkukat. Ez a sorsuk így tudják. Azért élnek, hogy a pásztorok jól éljenek belőlük.
  Nem szabad tudniuk semmit "bűn a tudás"
  Nem is sejtik, hogy milyen alacsony kerítés választja el őket a szabadságtól. Ha néhányan összefognának, kidönthetnék a kaput. Átugrani sem lenne nehéz, de senki nem próbálta még eddig. Öreg kos mesél időnként arról, hogy régen ők nem is birkák voltak, hanem táltos lovak, de a fiatalok csak nevetnek rajta ...
  Mi lehet a folytatás? A befejezést magadnak írod, mint a sorsodat is. Tudtad?


  Aki időben átáll az önellátásra, csak annak marad esélye a túlélésre!

  Miért mentesek a ráktól himalájai rokonaink a hunzák?

  A tudomány mai ismeretei szerint csupán egyetlenegy embercsoport mentes a ráktól. Ez a teljes immunitást élvező kis közösség a hunza törzs Kasmír északnyugati hegyvidékén, s tagjai híresen hosszú életűek.  Legfontosabb táplálékuk a kajszibarack.

  Internetes oldalakon gyakran olvasható, hogy a hunza népcsoport tagjait nem sújtják az úgynevezett civilizációs ártalmak: szívbetegségek, vérnyomás problémák, daganatos megbetegedések. A nőknél ismeretlen a klimax, a férfiak még 90 éves korukban is nemzőképesek.

  Kik azok a hunzák?

  A fehér hunokat, Attila hunjainak rokonait nevezik így. A mindössze 14 ezer főt számláló nép a Himalája hegyei között, zárt völgyekben él, melyeket csak igen magas hágókon át, nehezen lehet megközelíteni. A Hunza-völgy Kína, Tadzsikföld és Pakisztán határán húzódik, ahova még nem jutott el a civilizáció romboló hatása. Több ezer éves földrajzi elszigeteltségüknek köszönhetően a hunzák egészséges és természetes életszokásokat követnek.

  A pakisztáni- afgán-kínai határvidéken élő közösség szellemi néprajzáról (például eddig nem ismert samanizáló szokásairól) könyvet is írt egy magyar szerző, Csáji László Koppány (Tündérek kihalófélben – Hunoktól a hunzakutokig). Csáji 2001-es kutatóútját megelőzően nyolc évtizeddel egy világszerte nagyra becsült brit sebész és orvos, dr. Robert McCarrison ezt írta az amerikai orvosszövetség újságjának 1922. január 7-i számában: “A hunzáknál nincs ismert rákos eset. Ennél a népnél hatalmas sárgabarack-ligetek vannak. A sárgabarackot a napon szárítják meg, és igen bőséges mennyiségben fogyasztják.” Attila hunjainak rokonai megtanulták értékelni és szerteágazóan felhasználni egyetlen gyümölcsüket: édesítésre is aszalt kajszit használnak.

  McCarrisont Nagy-Britannia kormánya nevezte ki a múlt század elején, a brit megszállás ideje alatt, India táplálkozásának megfigyelésére. A brit orvos főleg a Gilgit zóna szokásait írta le Észak-India egyik tartományában, Észak-Kasmírban. Híressé azonban az tette, hogy fölfedezett egy népet – a hunzákat -, melynek nem voltak orvosaik és kórházaik, fiai mégis 100 éves átlagéletkort értek el, tökéletes életerőben és jó egészségi állapotnak örvendve. Hét évig tanulmányozta őket, s az akkori világ egyetlen népbetegségét sem fedezte fel náluk. A 90-110 év közötti lakosok vizsgálata során kiderült, hogy vérnyomásuk, koleszterinszintjük és szívműködésük normális. Életerejük titkát egyedül táplálkozási szokásaikban találta meg.

  A hunzák a zöldségeket és gyümölcsöket, gabonaféléket, a tejet és tejtermékeket főzés nélkül fogyasztják, húst pedig csak igen ritkán esznek. Egyáltalán nem használnak hántolt (fehér) rizst, cukrot, a szintetikus táplálékokról még csak nem is hallottak.

  A hunzák földjén, ahol a pénz fogalmát nem ismerték, egy ember gazdagságát a birtokában lévő sárgabarackfák számán mérték le. Minden utazó említést tesz a hunzák hatalmas sárgabarack-ligeteiről. A nálunk is termő gyümölcsöt ők az év minden szakában fogyasztják, amikor friss a termés, azt, de a magját nem dobják el, hanem a napon megszárítják, s elteszik télire. Naponta 30-50 barackmagot esznek meg. Ebből préselnek olajat, amellyel sütnek-főznek, s még kozmetikumként is használják. Asszonyaik arca a préselt barackmag-olajnak köszönhetően még élemedett korban is ránctalan, bársonyos. A fehér hun nők egyik jellegzetessége – és büszkesége – a ténylegesnél 15-20 évvel kevesebbnek látszó életkor.  Dr. Allen E. Banik szemorvos is felkerekedett, s kutatóútjáról A hunzák földje (Hunza Land – Whitehorn Publishing Co., 1960) címmel írt könyvet. Részletes beszámolókat ad benne a hunzák életmódjáról. Feljegyezte, hogy a hunza felnőttek 50 gramm protein, 36 gramm növényi zsiradék és 354 gramm szénhidrát elfogyasztásával valamivel több, mint 1900 kalóriát vesznek magukhoz naponta. (Az összehasonlítás kedvéért: egy átlag amerikai napi energia-bevitele 3300 kalória, 100 gramm fehérje, 150 gramm zsír.)

  A kutatók megfigyelték azt is, hogy a hagyományos hunza étrend az átlagos amerikai étrendnél kétszázszor több nitrilozidot tartalmaz. A gabonafélékben és a csonthájasok gyümölcsében is előforduló nitrilozidok – dr. Ládi Szabolcs orvos meghatározásával – olyan hatást fejtenek ki a szervezetben, hogy a daganatosan osztódó, illetve már daganatossá átalakult sejteket szelektíven, belülről úgymond megmérgezik és blokkolják a daganatsejtnek a további fejlődését.

  A hosszú életű fehér hunok ivóvize hegyi gleccserek olvadásából keletkező patakokból származik. Ez a víz tele van a kőzetekből kioldott ásványi anyagokkal, szinte fehér tőlük, ezért a hunzák a hegyek tejének is nevezik. Az ásványi anyagokban dús vizet a növények is felveszik és a leveleikben a felszínre hozzák. A hunzák sok ilyen növényt (hajdina, köles, lucerna – olyan gabonafélék, amelyek B17 vitaminban rendkívül gazdagok, akárcsak a sárgabarack magja) fogyasztanak. Az általuk naponta elfogyasztott ásványi anyag mennyisége a százszorosa annak, amit a nyugati civilizációkban javasolnak az orvosok.  Hunza-föld, a magas hegyvidék nagyon nehéz megélhetést nyújt az itt élőknek. Hosszú életük titka tehát a munka, az örökös mozgás mellett a mértékletes koszt, legfőképpen a sok ezer kajszibarack fa (benne az A vitamin). A száz esztendőt megélt hunza, aki ki van téve a hegyi szélnek, a zord télnek és az égető napnak, a mi társadalmunkban hatvanasnak tűnne.

  A Földön élő hat leghosszabb életű népcsoport egyikének fiai, a hunzák napi 7-10 órát töltenek a tűző napon. Bőrükön mégsem jelennek meg káros elváltozások, mert – így egy magyar családorvos – a napsugárzás akkor lehet rákkeltő, ha az ásványi anyagok és vitaminok hiányától legyengült szervezetet éri az ultraibolya sugárzás.
  1974 Föld (szeptember)hava 25-e gyászos dátum – A Hunza állam megszűnése napja. Félezer éves fönnállása után Hunzahont, a hunzák hegyi tündérországát az alig több, mint negyedszázados, kamasz Pakisztán lerohanta.
  A Zulfikar Ali Bhutto vezette paki kormány 1974 végére megszállta és bekebelezte Nagar és Hunza hercegségeket.
  A nemzetközi fölháborodás elmaradt. De ami még ennél is súlyosabb, Hungária, azaz Magyarország tiltakozása is hiányzott!
  Cserben hagytuk messzeszakadt véreinket…

  Mire is számíthatnak szegény elárvult hunzák, ha már utolsó, még megmaradt (államiságú) rokonaikra sem?! A teljes anyagot a Hunzákról
  ide kattintva nyithatja meg (pdf fájl)!

  Vörösmarty Mihály

  ORSZÁGHÁZA


  A hazának nincsen háza,
  Mert fiainak
  Nem hazája;
  Büszke fajnak
  Küzdő pálya,
  Melyen az magát rongálja,
  Kincsnek, vérnek rosz gazdája.
  És oh szégyen! roszra, jóra
  Még szavazni jár dobszóra.
  Ura s rabja millióknak
  Kik gyülölnek és dacolnak;
  Zsarnok, szolga egy személyben
  Ki magával sincs ékében.
  S vaseszével
  Jégszivével
  Fölmerűl a külfaj árja,
  A meleg vért általjárja,
  És a nemzet áll fagyottan
  Tompa, zsibbadt fájdalomban.
  Nincsen egy szó
  Összehangzó
  Honfiaknak ajakáról,
  Nincsen egy tett
  Az eggyé lett
  Nemzet élete fájáról.

  A hazának nincsen háza. Mért?
  Volt idő, midőn nevére
  Fölkelének, s amit kére
  Nem keresvén cifra szóban,
  Ami a szív legmélyén van,
  Adtak drága bért,
  Adtak érte vért.
  Most midőn leszállt a béke
  S a vérontó harcnak vége,
  S a hazának,
  Mint anyának,
  Aki gyermekei körében
  Áll ragyogva örömében,
  Földerűlne boldog napja:
  Most fejét szenny s gyász takarja.

  Földön futva,
  Bujdokolva,
  Mint hivatlan vendég száll be
  A szegény s kaján telekbe,
  Hol nevét rút ferditésben
  Ismerik csak átokképen.
  Neve: szolgálj és ne láss bért.
  Neve: adj pénzt és ne tudd mért.
  Neve: halj meg más javáért.
  Neve szégyen, neve átok:
  Ezzé lett magyar hazátok.

  1846. június - augusztus (link)

  MI BAJ?


  Mi ok, hogy tégedet
  Kell féltenem,
  Mi kéne még neked,
  Én nemzetem?

  Földed bort és buzát
  S aranyat ád,
  Mégis szegény fejed
  Szükséget lát.

  Az arany kirepűl
  Fejed felett,
  Vad éhség néz veled
  Farkasszemet.

  Kit egykor gyűlölél,
  Most kedvesed,
  Még a pityóka is
  Rajtad veszett.

  És pénzed soha sincs,
  Csodálatos!
  Pedig még vized is
  Aranyat hoz.

  Gondolkozál-e már,
  Mi adna pénzt?
  Tégy mint más nemzetek:
  Végy kölcsön - észt.

  Szabadságod dicső,
  De magtalan;
  Üdv nem terem sötét
  Árnyékiban.

  Törvényid száma nagy,
  Ki tartja meg?
  Betegség ez a sok
  Törvény neked.

  És volna szép Dunád,
  De berekedt,
  Végén egy jó barát
  Hurkot vetett:

  Széles határod is
  Görcsöt kapott
  Mindinkább befelé
  Vonogatod.

  Mi lelt, beteg vagy-e,
  Mi kéne még,
  Mit adjon, hogy üdülj,
  A kegyes ég?

  Rosz gazda vagy, szegény
  Jó nemzetem,
  Gazdálkodásodat
  Nem szeretem.

  Kivánod ami nincs,
  S nem kapható,
  S mid van, kezed között
  Olvad mint hó.

  Hol a hű szorgalom
  S szent indulat,
  Emelni s védeni
  Országodat?
  Helyt adni másnak is
  A jog terén,
  S nem tűrni a jogot
  Bitor kezén?

  De mindez még sebaj,
  Ha lelked van,
  Ha lelked csábokért
  Nincs áruban;

  Ha lelked ébren áll
  Jó s rosz napon,
  Világol és hevít
  Munkáidon.

  Ha ezt is eladod,
  Jó éjszakát,
  Nincs isten, aki le
  Tekintsen rád.

  1847
  Become FREE - MAG tudás - Pártok nélkül - Vélemények - Rovásírás - Rabok-Szabadok - Szkíta-Hun - MAG ész - Nap és Hold - Petőfi - MAG Ősvallás - MAGyarságod - Hun-Avar - Kárpát-medence - Hiszekegy - Pozsonyi csata - Mit kér a Nép! - Tudsz jobbat? - Táltosok - MAG Őshaza - Jézus-Sumer - SZK Alkotmány - Magyar sorsot-Magyar kézbe - Istenes Honfoglalók - MAGYARNAK lenni - EU-Nyet - Indulók - Paradoxon - Island példa - Aranykor - Attilától-Koppányig - Árpád Apánk - Prof. Badiny - EGYsÉG - HAARP - Betelepítés - Igazságot - Rovás-jelkép - MAG Egység - 8 boldogság - SZERetet - MAG-hit - Kamat - Makói-gáz - Mérgeznek - Nibiru-Planet - Idősek - Kiárusítás - Anahita - Rovás-ABC - Magamról - Választás2011 - Igazságos Mátyás - Csonka Magyarország - tri-A-non! - Gyógynövények - KeReCSeNY - Halhatatlanság - BlogPost - Domonyi Blogja - Szkíta-Hun-Magyar - Aries-YouTube - ARIEStart - Aries Hungary - ARIES Üzleti Hálózat - ARIES.hu - AriesTrade.com - Aries Galéria - Domonyi Károly FB oldala - Rovásírás lap - Turul lap - Magyar lap - Magyarország lap - Pilis lap - Térkép