Választás     Cégeknek    Keresés       Pilis Város    Indulj Innen   Kapcsolat    ARIES Network    Tagoknak  
JÖJJ URUNK JÉZUS, EMELD FEL A MAGYAR SZÍVEKET!
     Share

Szent Korona Szolgálat

Szent Korona Szabadság Alkotmánya


"A HAZA MINDEN ELŐTT."

"Nem vész el semmi, mely nemes, dicső
Legyen bár szándék, tett vagy gondolat!
Öljék meg, nyomja sírját nehéz kő,
Feltámad az, és diadalt arat!"
Rakovszky József

A Szent Korona Szabadság Alkotmányát nem lehet hatálytalanítani!
A világ egyik legélhetőbb országa lehetne a miénk, csak sajnos kevesen tudják azt, hogy ez miért nincs így. Nem véletlen. Több mint fél évszázada eltitkolják történelmünket és lehetőségeinket. Tudatosan teszik ezt a gyerekkortól kezdve minden eszközt bevetve, úgy az oktatást, mint a média összes területét felhasználva, a nemzet megosztásáról nem is beszélve.


Új idők és új eszmék jönnek!
A változás előjeleit tükrözi a világ népeinek felkelése a kizsákmányoló rezsimek ellen. A természet figyelmeztető jeleket küld az emberiségnek a föld kizsákmányolása miatt.
A jelenlegi társadalmi formák nem emberközpontúak, hiszen a népek kizsákmányolása és manipulálása óriási méreteket ölt. Nem az ember a fontos, hanem a pénz és profit.
Ma a világon naponta több mint 18 ezer és Magyarországon több száz gyerek hal éhen.

A totalitarizmus általános életformává válásával minden emberi érték elvész; a szabadság, a testvériség, a társadalmi igazság, az irodalom, az egyenes beszéd és az érthető írás szeretete, az egyszerű emberek természetes erkölcsi tisztaságába vetett hit, a természetszeretet, az emberi eredetiség és a hazafiság.

Egy évszázada hazugságban és félelemben élünk.
- "Minden magyarban eredendően ott van az igény, a szándék és a vágy, hogy felemelhesse a fejét. Egyre szélesebb, nagyobb erők jelennek meg, és felelősséggel, akarattal cselekszenek a magyarságot megtartó Szent Korona Szabadság Alkotmányának jogfolytonosságának helyreállításáért. A magyar nemzet az isteni szeretet, az igazság népe, a "magmegőrző" nép visszatalál, megtalálja tartását." (Jelenczki István)

Parasite I. - XVII.Hagytuk, hogy megosszanak minket, pedig a Kárpát-medencében mi Magyarok vagyunk a többségi nemzet. Mára már Magyarország elveszítette szuverenitását, egy nemzetek feletti birodalmi struktúra autonóm tartománya lett, független állam helyett.

Ha IsTen velünk, kicsoda ellenünk?
Keresztény múltunk erőt ad, hogy megmaradjuk az őseink útján.

A mai magyar társadalom elsősorban tudatlanságból fakadó erkölcsi válságban szenved.
Nemzedékek nőttek és nőnek úgy fel, hogy az élet minden területén hazugságra építkeznek.
Odáig jutottunk, hogy ma Magyarországon jogbiztonság helyett jogszolgáltatás van.
Nemzedékek alapszinten nincsenek tudatában annak, hogy mi magyarok honnan jövünk és mi a küldetésünk ebben a világban. Alapvető, emberi értékeket jelentő alapok nélküli légvárakban telnek el életek értelmetlenül.

A Szent Korona Szabadság Alkotmánya magyar történelmi alkotmány legfontosabb alapelveinek összegzése. Jogrendszerként egy folyamatosan bővülő, fejlődő rendszer, Magyarország ősi, íratlan történelmi alkotmánya, amely a történelem folyamán a nemzet akaratának megfelelően formálódott.

A Magyar Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának a helyreállítása számtalan érdeket sért, ez államforma váltást is jelentene. De ez az egyetlen lehetséges kivezető út abból a zűrzavarból, mely uralja Magyarországot.

A Szent Korona Szabadság Alkotmánya magában foglalja Ősjogunk minden elemét. Ez a Teremtő alkotásaként (alkotmányaként) nem nemzetség-, nemzetiség-, vagy állam-függő, tehát a Szent Korona Szabadság Alkotmánya mintaként szolgál minden nemzetnek saját Alkotmánya elkészítéséhez.
Magyarországon minden hatalom forrása a Szent Korona. Ezért a fentiek szerint a hatalmat a tagok közösen, azaz az uralkodó és a nemzet együtt gyakorolják. A hatalomnak ez az együttes gyakorlása tükröződik az Aranybulla ellenállási záradékában, és ez indokolta, hogy pl. a majdnem abszolút hatalommal rendelkező Mátyás király is mindig szentesíttette az országgyűléssel, vagy az országgyűléssel mondatta ki a saját akaratát.

Sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozás (így jelenlegi kormány vagy országgyűlés) nem alkotmányozhat. Törvénytelenség jogot nem alapít.

ÁRPÁD Apánk Nemzeti ZászlójaAz Alkotmány jellegéből eredően nem változtatható, nem helyezhető hatályon kívül, de jogfolytonossága megszakad, ha a szentkoronai értékrend nem érvényesül. Íly módon nem 1944. március 19-én (Magyarország német megszállásakor) szakadt meg a Szent Korona alkotmányosságának jogfolytonossága, hanem 973-ban, a "Quedlinburgi békekötéssel", amelyben Géza - a Lech-mezei csata utáni események figyelmen kívül hagyásával - a nemzeti érdekek védelmének kötelezettsége mellett katonailag is indokolatlanul adta fel szabadságunkat, és vetette alá hazánkat a judeokeresztény oltár és a kirekesztettek jogfosztásán álló trón szövetségének, ahogyan azt Botos László "A Szomorú magyar történelem teljes megismeréséhez" c. írásában cáfolhatatlanul bizonyítja.

"Adj magyarságot a magyarnak, hogy mi ne legyünk német gyarmat."

József Attila

Őseink törvényeinek eredményessége, a folytatásban rejlik! Csakis a történeti alkotmányunk jogfolytonosságának visszaállítása hozhatja el Magyarország feltámadását, Istenünk adománya szerint!
  
Szent meggyőződésem, hogy csak akkor és csakis akkor lesz a magyar embernek élhető jövője hazájában, ha olyan magyar emberekre bízza az ország vezetését, akik követik Őseink szellemiségét!

"Először megtűrnek téged, később nevetnek rajtad, később harcolnak ellened, majd győzöl."

Mahatma GandhiAtilla Nagy KirályunkFel kell ismernünk azt is, hogy az igaz Isten, akivel Attila és Árpád hunjai, a mi őseink járták Eurázsia pusztáit mindig is velünk volt és ma is velünk van.

Egy szándék! Egy akarat! Egy cselekedet!"Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint".


VISSZA KELL TÉRNÜNK A MÚLTHOZ, HOGY A JÖVŐT LÁTHASSUK!


Aranybulla, ahol törvény írta le: II. András király (1205-1235) Aranybulla 1222


- (VIII. p.)Ha külföldiek, tudniillik tisztességes emberek, jönnek az országba, az ország tanácsa nélkül méltóságra ne emeltessenek.

- (XI. p.) Fekvő birtok az országon kívülieknek ne adományoztassék. Továbbá (II. p.), (XVII. p.),

- (XXIV.p.) Hogy izmaeliták és zsidók tisztességet ne viseljenek, pénzváltó kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunk béli nemesek legyenek, izmaeliták és zsidók ne lehessenek.

- (XX. p.), (XVI. p.) Ezen négy főuron, t. i. a nádor, a bán, a király és királyné udvarbíróin kivül, két méltóságot senki se viselhessen.


Hét pecsét: Aranybulla ,ellenállási záradék

"Hogy ezen engedményünk és rendelésünk mind magunk, mind utódaink idejében örökké érvényes legyen, hét oklevélpárba irattuk és arany pecsétünkkel megerősítettük; úgy, hogy egy pár küldessék pápa úrnak, második a János vitézeknél, harmadik a templomosoknál, negyedik a királynál, ötödik az esztergomi káptalanban hatodik a kalocsaiban, hetedik a nádornál őriztessék, úgy hogy ez az irást mindenkor szeme előtt tartván, se ő ne tévedjen le a felebb mondottak valamelyik pontjáról, sem a királyt vagy a nemeseket vagy másokat ne engedjen letévedni. Hogyha pedig mi, vagy utódaink valamelyike bármikor ezen rendeletünk ellen véteni akarnánk, álljon szabadságukban ezen levél erejénél fogva, minden hűtlenségi vétek nélkül, mind a püspököknek, mind más uraknak s az ország nemeseinek, öszvesen és egyenként, jelenleg és a jövőben nekünk és utódainknak ellenállani és ellenmondani örökre."


Akik ezeket az ősi törvényeket figyelmen kívül hagyják, azok futni hagyják Magyarország kifosztóit, mert az 1949/ XX törvény alapján itt minden törvényes és jogszerű volt. Elszámoltatás és felelősségre vonás, elengedhetetlen, e nélkül semmi nem fog történni hazánk és az itt élő emberek érdekében.

Őseink törvényeinek eredményessége, a folytatásban rejlik!


A Turul a szabadság jelképe is.A világválság és a világháború, valamint a trianoni diktátum káros hatásai ellenére Magyarország 1920 után azért tudott talpra állni egyedülállóan, szinte az egész világ közvéleménye egy csodáról beszélt Magyarország vonatkozásában, mert ezen az alapon politizáltak.

Aki nem emlékezik, az felejt, és az aki felejt, annak NINCS JÖVŐJE!

Magyarországon, ha valaki jogállamról beszél és alkotmányról, akkor csak ebben a fentebb említett szellemiségben, teheti meg. Nem csak azért, mert nincs földi hatalom, aki ezeket a törvényeket érvénytelenítette volna, bármilyen furcsa, de még mindig érvényben vannak. Csak ezen, gondolatok mentén lehet napjainkban is politizálni Hazánk érdekében.


Mindannyian érezzük azt a Magyar virtust, amely szeretne kitörni belőlünk, ha hagynánk.
Igazságosság, büszkeség és a szabadság élni akarását.


Végre utat kellene adni az őseinktől örökölt tulajdonságainknak, és nem kellene mindenáron az ész érvei alapján megfelelnünk a mások által kiszabott feltételeknek, hanem
hallgatnunk kell a szívünkre és nem fogunk csalódni.


Őseink jellemét mindenki érzi szíve mélyén, kik nem voltak gumigerincű, megalkuvó és gyáva emberek. Engedjük, hogy felszínre kerüljön az igazi énünk, és ne féljünk a holnaptól!
De legyünk erősek a hitben akkor, amikor az igazságot szeretnénk kiharcolni.

A magyar jövő azon emberek, által fordulhat, akik olyan világszemlélettel-erkölccsel rendelkeznek, hogy képesek meglátni azokat az értékeket, amelyek a haza és minden magyar ember érdekeit képviselik."A magyar, bálványt nem imádott soha.
Egy istenség volt, melyre áldva tekinte föl,
mely templomba be nem fér,
melynek áldását legközelebb érzi
minden, ami él: a Nap és a csillagos ég."
(Jókai Mór)


Nem foszthatják meg a Magyart Istenétől, ha nem akarja.
ARIES Register I AriesTrade.com I ARIEStart I Investment I Add URL I Aries Gallery